Utwórz fakturę

REPAR - Building Control - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.12.2016
Basic information
Nazwa firmy REPAR - Building Control
PIN 35747692
TIN 2020220279
Numer VAT SK2020220279
Data utworzenia 10 czerwiec 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REPAR - Building Control
Pluhová 2
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 255 778 €
Zysk 3 399 €
Kapitał 124 488 €
Kapitał własny 17 349 €
Dane kontaktowe
E-mail repar.buildingcontrol@gmail.com
Telefon(y) 0249214417
Date of updating data: 27.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 199,029
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,456
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,456
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,456
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 181,799
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 5,025
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 5,025
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,025
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 161,771
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 163,153
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163,153
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -1,382
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,003
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 845
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 14,158
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,774
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,774
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 199,029
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,307
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 13,605
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 14,045
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -440
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,399
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 174,722
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,757
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 9,409
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 9,409
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,348
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 158,634
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 57,266
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,266
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 276
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 67,215
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,744
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,133
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,331
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,331
Date of updating data: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 255,779
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 255,778
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 255,486
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 292
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 250,791
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,024
D. Usług (účtová grupa 51) 70,222
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 164,913
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 134,526
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 28,274
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,113
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 641
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,499
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,499
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,492
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,987
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 174,240
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 204
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 95
2. Pozostałe koszty (562A) 95
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 109
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -203
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,784
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,385
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,385
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,399
Date of updating data: 27.12.2016
Date of updating data: 27.12.2016