Utwórz fakturę

MyCoffee Retail 2 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 22.12.2015
Basic information
Nazwa firmy MyCoffee Retail 2
PIN 35747765
TIN 2020230201
Numer VAT SK2020230201
Data utworzenia 11 czerwiec 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MyCoffee Retail 2
Haburská 49/A
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 264 377 €
Zysk -66 812 €
Kapitał 155 €
Kapitał własny 39 €
Date of updating data: 22.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 83,486
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,871
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,871
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 16,871
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 66,615
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 53,592
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 53,592
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,592
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,023
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,588
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,435
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 83,486
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -66,773
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,600
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,554
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,154
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -66,812
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,259
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 189
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 189
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 72,786
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 63,816
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,816
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 200
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,277
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,804
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,689
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,284
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,284
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 75,000
Date of updating data: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 264,377
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 264,377
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 264,377
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 327,537
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 150,822
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,432
D. Usług (účtová grupa 51) 119,782
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 46,096
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 32,906
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,581
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,609
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 58
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,318
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,318
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -63,160
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -14,659
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,692
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,692
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,692
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -65,852
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -66,812
Date of updating data: 22.12.2015
Date of updating data: 22.12.2015