Utwórz fakturę

DCR Postavba - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DCR Postavba
PIN 35747862
TIN 2020253158
Numer VAT SK2020253158
Data utworzenia 05 czerwiec 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DCR Postavba
Prešovská 32
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 426 090 €
Zysk -19 656 €
Kapitał własny 132 084 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244630784
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 95,803
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,287
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,287
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,287
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 91,594
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,392
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 131
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 6,261
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 37,136
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,506
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,506
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,589
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,041
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 48,066
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 361
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 47,705
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,922
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,922
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 95,803
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 57,136
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 667
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 69,453
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 201,015
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -131,562
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,656
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,634
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 810
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 810
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 36,919
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 36,223
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,223
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 610
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 86
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 666
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 666
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 239
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 33
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 33
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 417,628
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 426,090
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 411,421
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,207
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 6,261
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,574
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 627
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 442,825
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 113,420
D. Usług (účtová grupa 51) 301,247
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 22,152
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 15,092
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,459
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,601
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,084
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,396
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,396
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,199
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 327
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -16,735
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,222
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 73
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 72
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 72
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,980
O. Walutowe straty (563) 7
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,973
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,907
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -19,642
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 14
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 14
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -19,656
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015