Utwórz fakturę

RAVI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.11.2016
Basic information
Nazwa firmy RAVI
PIN 35747871
TIN 2020211523
Numer VAT SK2020211523
Data utworzenia 25 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAVI
Drotárska cesta 9
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 957 935 €
Zysk -8 058 €
Dane kontaktowe
E-mail ravi@ravi.sk
witryna internetowa http://www.ravi.sk;http://www.ravisystem.sk
Telefon(y) +421262802166, +421262802144
Telefon(y) kom. +421905342268, +421905418633
Date of updating data: 02.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 309,678
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 202,648
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 202,648
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 152,673
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 44,228
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 5,747
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 102,113
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 10,597
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 10,597
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 76,737
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 76,571
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 76,571
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 166
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,779
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,774
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,005
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,917
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,917
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 309,678
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,626
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 11,542
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 11,542
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 114,502
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 142,649
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -28,147
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,058
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 184,579
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,247
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,247
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 34,687
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 129,350
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,753
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,753
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,202
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 71,426
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 22,135
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,764
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,615
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,615
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,680
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 473
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 473
Date of updating data: 02.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 950,487
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 957,935
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 464
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 950,023
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,448
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 949,801
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 325
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 55,024
D. Usług (účtová grupa 51) 93,186
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 771,163
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 554,676
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 192,947
4. Koszty społeczne (527, 528) 23,540
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,318
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 23,992
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 23,992
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 793
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 8,134
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 801,952
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,314
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 604
2. Pozostałe koszty (562A) 604
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 12,710
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,312
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,178
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,058
Date of updating data: 02.11.2016
Date of updating data: 02.11.2016