Utwórz fakturę

Mediatrans - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Mediatrans
PIN 35748214
TIN 2020230476
Numer VAT SK2020230476
Data utworzenia 28 maj 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Mediatrans
Kráľovské údolie 13
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 105 287 €
Zysk -492 081 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252453356
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,008,451
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,327,494
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,327,494
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 16,736
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 717,776
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 191,306
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 2,401,676
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 679,595
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 5,743
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,743
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 32,384
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,716
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,716
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,029
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,639
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 641,468
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 587
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 640,881
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,362
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,362
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,008,451
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,954,536
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,000,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,000,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,462,455
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,462,455
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -492,081
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,925,187
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 248
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 248
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,921,874
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 223,482
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 223,482
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,690,721
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,734
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,347
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,590
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,065
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,065
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 37,800
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 37,800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,105,287
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,209
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 4,800
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,907
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 997,639
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77,732
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,584,442
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 68,260
D. Usług (účtová grupa 51) 180,706
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 53,272
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 37,659
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,217
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,396
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,955
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 191,771
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 191,771
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,005,881
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 69,779
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,818
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -479,155
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -219,050
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,053
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 10,053
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,045
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -489,200
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -492,081
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015