Utwórz fakturę

Lyreco CE, SE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.05.2016
Basic information
Nazwa firmy Lyreco CE, SE
PIN 35958120
TIN 2022076947
Numer VAT SK2022076947
Data utworzenia 08 październik 2005
Company category Európska spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Lyreco CE, SE
Panholec 20
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 162 591 €
Zysk -3 262 917 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.lyreco.sk
Telefon(y) +421800101414, +421249212022
Telefon(y) kom. +421948207732, +421948121565, +421948334645, +421948121454, +421948070333, +421948909121, +421948808347
Nr(y) faksu 0800104747
Date of updating data: 09.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,299,620
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,359,323
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,786
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 3,786
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,355,537
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,903,102
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 30,296
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 410,832
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,011,307
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,319,057
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,558,496
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 194,077
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,364,419
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 4,910
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 4,910
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,910
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,703,443
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,638,501
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,638,501
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 64,899
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 43
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,052,208
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,671
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,050,537
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 621,240
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 89,910
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 120,730
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 410,600
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,299,620
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 958,021
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 30,840,481
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 26,840,481
2. Zmiana kapitału zakładowego +/- 419 4,000,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 855,896
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 126,426
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 126,426
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -27,601,865
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 998,028
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -28,599,893
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,262,917
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,341,599
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 23,959
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 23,959
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 21,902
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 21,902
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,393,956
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,837,728
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,837,728
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,059,444
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 231,780
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 179,529
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 79,816
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,659
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 901,782
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 711,355
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 190,427
Date of updating data: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 27,162,612
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,162,591
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 25,825,148
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 11,006
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,094
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,323,343
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,256,393
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 16,487,869
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,166,907
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 12,275
D. Usług (účtová grupa 51) 5,386,233
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,844,668
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,045,491
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,689,174
4. Koszty społeczne (527, 528) 110,003
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 39,068
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 225,877
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 225,877
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,260
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 27,849
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64,387
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,093,802
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,782,870
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,673
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 21
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 21
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,451
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,201
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 169,904
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 57,091
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 57,091
O. Walutowe straty (563) 60,584
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 52,229
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -166,231
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -3,260,033
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,884
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,884
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -3,262,917
Date of updating data: 09.05.2016
Date of updating data: 09.05.2016
 • PIN :35958120 TIN: 2022076947 Numer VAT: SK2022076947
 • Zarejestrowana siedziba: Lyreco CE, SE, Panholec 20, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 08 październik 2005
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Juraj Nemjo člen, výkonný riaditeľ Družstevná 1623/18 Svätý Jur 900 21 28.11.2012
  Christophe Chambre člen správnej rady boulevard Gambetta, Résidence Le Bartal Bât. B - Apt B15 189 Roubaix 591 00 Francúzska republika 28.11.2012
  Eric Bigeard predseda správnej rady Rue Jacques Jordaens 18 B Brusel Belgické kráľovstvo 28.11.2012
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.05.2016Nové sidlo:
   Panholec 20 Pezinok 902 01
   12.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Juraj Nemjo - člen, výkonný riaditeľ Družstevná 1623/18 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 28.11.2012
   Christophe Chambre - člen správnej rady boulevard Gambetta, Résidence Le Bartal Bât. B - Apt B15 189 Roubaix 591 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 28.11.2012
   Eric Bigeard - predseda správnej rady Rue Jacques Jordaens 18 B Brusel Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 28.11.2012
   08.10.2005Nové obchodné meno:
   Lyreco CE, SE
   Nová právna forma:
   Európska spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   správna rada