Utwórz fakturę

FS Select - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.07.2015
Basic information
Nazwa firmy FS Select
PIN 47782889
TIN 2024095139
Data utworzenia 21 maj 2014
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FS Select
Piešťanská 6505
91501
Nové Mesto nad Váhom
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 391 €
Zysk 1 363 €
Date of updating data: 03.07.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 247,793
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 245,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 245,000
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 10,000
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 235,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,793
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,683
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,683
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,683
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 110
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 94
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 247,793
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,363
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,363
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 241,430
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 223,000
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 223,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 18,430
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 5,950
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,000
Date of updating data: 03.07.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 9,391
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,391
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,391
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,516
D. Usług (účtová grupa 51) 2,516
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,000
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,000
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,875
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,875
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 32
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 32
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -32
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,843
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,363
Date of updating data: 03.07.2015
Files
3905282.tif
Date of updating data: 03.07.2015