Vytvoriť faktúru

TECHNOPOL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TECHNOPOL
IČO 00000698
DIČ 2020411063
IČ DPH SK2020411063
Dátum vzniku 18 Februára 1970
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TECHNOPOL
Kutlíkova 17
85250
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 284 749 €
Zisk -275 229 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0268286111, 0268286112, 0268286184
Fax(es) 0268286102
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 21,085,611
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 19,528,311
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,680
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,680
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,922
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,254
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,668
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 19,502,709
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 14,424,039
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 5,078,670
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,543,495
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 352
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 352
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,227,526
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,900
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,900
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,224,308
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 318
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 315,617
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,827
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 311,790
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,805
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,805
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,085,611
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,186,564
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 166,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 166,000
A.II. Emisné ážio (412) 583,615
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,969,184
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,969,184
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 11,134,868
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 11,134,868
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,608,126
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,608,126
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -275,229
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,899,047
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 65,289
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 65,289
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,796,505
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 55,151
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,151
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 300,296
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,426
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,435
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,538
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,419,659
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 37,253
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,622
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 23,631
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 282,838
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 284,749
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 758
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 282,080
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,911
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 325,420
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 674
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,680
D. Služby (účtová skupina 51) 99,517
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 194,841
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 141,159
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 47,472
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,210
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 628
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,402
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,402
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -12,420
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,098
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,671
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 171,967
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52,277
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 51,117
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 50,975
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 142
XII. Kurzové zisky (663) 1,160
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 285,848
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 296
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 296
O. Kurzové straty (563) 797
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 284,755
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -233,571
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -274,242
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 987
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 987
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -275,229
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:00000698 DIČ: 2020411063 IČ DPH: SK2020411063
 • Sídlo: TECHNOPOL, Kutlíkova 17, 85250, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Februára 1970
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alexander Čerevka predseda Kuklovská 82 Bratislava 841 05 10.06.2014
  JUDr. Mária Vandráková podpredsedníčka Brigádnická 42 Bratislava 841 10 10.06.2014
  Ing. Stanislav Kováčik člen Cerová 11 Viničné 900 23 10.06.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Čerevka - predseda Kuklovská 82 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 10.06.2014
   JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka Brigádnická 42 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 10.06.2014
   Ing. Stanislav Kováčik - člen Cerová 11 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 10.06.2014
   16.06.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Čerevka - predseda Kuklovská 82 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.06.2011
   JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka Brigádnická 42 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 14.06.2011
   Ing. Stanislav Kováčik - člen Cerová 11 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 28.06.2010
   04.07.2013Nové predmety činnosti:
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   administratívne služby
   03.07.2013Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   výskum trhu
   leasing
   21.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Dajča - člen Štúrova 10 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 14.06.2011
   Ing. Roman Ulík - člen Pod Zečákom 40 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 14.06.2011
   13.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pávek - člen Vyšehradská 10 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 14.06.2011
   22.06.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Dajča - člen Štúrova 10 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 14.06.2011
   Ing. Pavel Pávek - člen Vyšehradská 10 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 14.06.2011
   Ing. Roman Ulík - člen Pod Zečákom 40 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 14.06.2011
   Ing. Alexander Čerevka - predseda Kuklovská 82 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.06.2011
   JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka Brigádnická 42 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 14.06.2011
   21.06.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Čerevka - podpredseda Kuklovská 82 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.06.2010
   Ing. Rainer Gulika - člen Jurigovo nám. 15 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.06.2010
   Ing. Pavel Pávek - predseda Vyšehradská 10 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 28.06.2010
   Denisa Pávková - členka Topoľový rad 12 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 28.06.2010
   JUDr. Mária Vandráková - členka Brigádnická 42 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 28.06.2010
   30.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Čerevka - podpredseda Kuklovská 82 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.06.2010
   Ing. Rainer Gulika - člen Jurigovo nám. 15 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.06.2010
   Ing. Pavel Pávek - predseda Vyšehradská 10 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 28.06.2010
   Denisa Pávková - členka Topoľový rad 12 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 28.06.2010
   JUDr. Mária Vandráková - členka Brigádnická 42 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 28.06.2010
   Ing. Stanislav Kováčik - člen Cerová 11 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 28.06.2010
   29.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Čerevka - podpredseda Kuklovská 82 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Ing. Rainer Gulika - člen Jurigovo nám. 15 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Ing. Stanislav Kováčik - člen Cerová 11 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Ing. Pavel Pávek - predseda Vyšehradská 10 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Denisa Pávková - členka Topoľový rad 12 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 01.01.2007
   JUDr. Mária Vandráková - členka Brigádnická 42 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 01.01.2007
   25.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Denisa Pávková - členka Topoľový rad 12 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 01.01.2007
   24.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Pávková - členka Tománkova 1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.01.2007
   20.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pávek - predseda Vyšehradská 10 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.01.2007
   19.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pávek - predseda Šášovská 14 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.01.2007
   05.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Valenteová - členka Drobného 14 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   01.01.2007Nové obchodné meno:
   TECHNOPOL, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie kurzov, školení a seminárov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   výskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Čerevka - podpredseda Kuklovská 82 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Ing. Rainer Gulika - člen Jurigovo nám. 15 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Ing. Stanislav Kováčik - člen Cerová 11 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Ing. Pavel Pávek - predseda Šášovská 14 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Denisa Pávková - členka Tománkova 1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.01.2007
   Ing. Katarína Valenteová - členka Drobného 14 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.01.2007
   JUDr. Mária Vandráková - členka Brigádnická 42 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 01.01.2007
   31.12.2006Zrušené obchodné meno:
   Trade Servis, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov a sympózií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pávek - predseda Šášovská 14 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 29.06.2005
   JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka Brigádnická 42 Bratislava - Devín 841 10 Vznik funkcie: 29.06.2005
   Viera Vrábelová - členka Poľnohospodárska 8694/36 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.06.2005
   12.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pávek - predseda Šášovská 14 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 29.06.2005
   JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka Brigádnická 42 Bratislava - Devín 841 10 Vznik funkcie: 29.06.2005
   Viera Vrábelová - členka Poľnohospodárska 8694/36 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 29.06.2005
   11.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pávek - predseda Šášovská 14 Bratislava Vznik funkcie: 29.05.2001
   JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka Brigádnická 42 Bratislava - Devín Vznik funkcie: 29.05.2001
   Viera Vrábelová - členka Poľnohospodárska 8694/36 Bratislava Vznik funkcie: 29.05.2001
   17.07.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie fitnes centra
   15.08.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Pávek - predseda Šášovská 14 Bratislava Vznik funkcie: 29.05.2001
   JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka Brigádnická 42 Bratislava - Devín Vznik funkcie: 29.05.2001
   Viera Vrábelová - členka Poľnohospodárska 8694/36 Bratislava Vznik funkcie: 29.05.2001
   14.08.2002Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia číslo KB 10300901 vydaného Ministerstvom hospodárstva SR dňa 30.9.1998 pod č. 416/1998L-430
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Pávek - predseda Šášovská 14 Bratislava
   JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka Brigádnická 42 Bratislava - Devín
   Viera Vrábelová - členka Poľnohospodárska 8694/36 Bratislava
   03.07.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mária Vandráková - podpredsedníčka Brigádnická 42 Bratislava - Devín
   Viera Vrábelová - členka Poľnohospodárska 8694/36 Bratislava
   02.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Hrmo - podpredseda Toryská 9 Bratislava
   JUDr. Mária Vandráková - člen Kulíškova 17 Bratislava
   23.07.1999Nové obchodné meno:
   Trade Servis, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   faktoring a forfaiting
   poradenstvo v oblasti personalistiky a vedenie personálnej agendy
   obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia číslo KB 10300901 vydaného Ministerstvom hospodárstva SR dňa 30.9.1998 pod č. 416/1998L-430
   22.07.1999Zrušené obchodné meno:
   Technopol, akciová spoločnosť (skrátene Technopol, a.s.)
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj zbraní
   nákup a predaj streliva
   verejná cestná nákladná doprava
   pohostinská činnosť
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   vydavateľská činnosť-s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č.1 živnostenského zákona
   vývoj, výroba streliva
   poskytovanie verejnej rádiotelefónnej a dátovej služby prostredníctvom siete pozemnej pohyblivej služby
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   23.07.1998Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   prevádzkovanie fitnes centra
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Hrmo - podpredseda Toryská 9 Bratislava
   Ing. Pavel Pávek - predseda Šášovská 14 Bratislava
   22.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   výroba korunkových uzáverov na flaše
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Hrmo - podpredseda, námestník generálneho Toryská 9 Bratislava
   Ing. Milan Hudec - člen Pod rovnicami 9 Bratislava
   Ing. Ivan Igaz - člen Líščie údolie 69 Bratislava
   Ing. Ondrej Kamas - člen Tilgnerova 18 Bratislava 841 05
   Ing. Stanislav Kováčik - člen Saratovská 7 Bratislava
   Ing. Pavel Pávek - generálny riaditeľ Šášovská 14 Bratislava
   12.11.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Igaz - člen Líščie údolie 69 Bratislava
   Ing. Stanislav Kováčik - člen Saratovská 7 Bratislava
   11.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Natália Kadlecová - člen Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Marián Partl - člen Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   01.07.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie verejnej rádiotelefónnej a dátovej služby prostredníctvom siete pozemnej pohyblivej služby
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Hrmo - podpredseda, námestník generálneho Toryská 9 Bratislava
   Ing. Milan Hudec - člen Pod rovnicami 9 Bratislava
   Ing. Natália Kadlecová - člen Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Pavel Pávek - generálny riaditeľ Šášovská 14 Bratislava
   JUDr. Mária Vandráková - člen Kulíškova 17 Bratislava
   30.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Hrmo - podpredseda, námestník generálneho Toryská 9 Bratislava
   Ing. Milan Hudec - člen Pod rovnicami 9 Bratislava
   Ing. Natália Kadlecová - člen Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Pavel Pávek - generálny riaditeľ Šášovská 14 Bratislava
   JUDr. Mária Vandráková - člen Kulíškova 17 Bratislava
   29.10.1996Nové obchodné meno:
   Technopol, akciová spoločnosť (skrátene Technopol, a.s.)
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba streliva
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Kamas - člen Tilgnerova 18 Bratislava 841 05
   Ing. Marián Partl - člen Líščie Nivy 10 Bratislava 821 08
   28.10.1996Zrušené obchodné meno:
   Technopol, akciová spoločnosť Bratislava
   27.11.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   leasing
   výroba korunkových uzáverov na flaše
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   vydavateľská činnosť-s výnimkou remeselných živností uvedených v prílohe č.1 živnostenského zákona
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Hrmo - podpredseda, námestník generálneho Toryská 9 Bratislava
   Ing. Milan Hudec - člen Pod rovnicami 9 Bratislava
   Ing. Natália Kadlecová - člen Saratovská 5 Bratislava
   Ing. Pavel Pávek - generálny riaditeľ Šášovská 14 Bratislava
   JUDr. Mária Vandráková - člen Kulíškova 17 Bratislava
   26.11.1995Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Ďurišin - člen Sološnícka 51 Bratislava
   Ing. Jozef Gurovič - člen Šmidkého 49 Humenné
   Ing. Karol Hausner - podpredseda 806 Mojmírovce
   Ing. Ladislav Jurčák - člen Okružná 19 Nová Dubnica
   Ing. Pavel Pávek - člen, generálny riaditeľ Šášovská 14 Bratislava
   Prof. Ing. František Slanina , CSc. - predseda Lesnícka 3 Nové Mesto nad Váhom
   Doc. Ing. Jozef Šalak , CSc. Fábryho 9 Košice
   Ing. Zdeněk Huml - člen Jungmanova 2431 Pardubice Česká republika
   Ing. František Vysloužil - člen Tirschovo nábr. 2369 Zlín Česká republika
   23.03.1995Nové predmety činnosti:
   organizovanie a zabezpečovanie školení, kurzov a sympózií
   pohostinská činnosť
   27.06.1994Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pávek - člen, generálny riaditeľ Šášovská 14 Bratislava
   26.06.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Repka - člen Wolkrova 11 Bratislava
   Ing. Zoltán Szitaš - generálny riaditeľ Kuklovská 76 Bratislava
   05.04.1994Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Jozef Šalak , CSc. Fábryho 9 Košice
   04.04.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Albert Valčák - člen Lehockého 3 Bratislava
   03.11.1993Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   zmenárenská činnosť
   prevádzkovanie cestnej kancelárie
   nákup a predaj zbraní
   nákup a predaj streliva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Ďurišin - člen Sološnícka 51 Bratislava
   Ing. Jozef Gurovič - člen Šmidkého 49 Humenné
   Ing. Karol Hausner - podpredseda 806 Mojmírovce
   Ing. Ladislav Jurčák - člen Okružná 19 Nová Dubnica
   Ing. Štefan Repka - člen Wolkrova 11 Bratislava
   Prof. Ing. František Slanina , CSc. - predseda Lesnícka 3 Nové Mesto nad Váhom
   Ing. Albert Valčák - člen Lehockého 3 Bratislava
   Ing. Zdeněk Huml - člen Jungmanova 2431 Pardubice Česká republika
   Ing. František Vysloužil - člen Tirschovo nábr. 2369 Zlín Česká republika
   02.11.1993Zrušené sidlo:
   Kalininova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom podnikania akciovej spoločnosti je:
   I. zahranično-obchodná činnosť, obzvlášť však:
   1. Vývoz a dovoz investičných celkov, strojov a zariadení, náhradných dielov, práca a výkonov dpre potravinársky priemysel, pre poľnohospodárstvo, biotechnologické procesy, chemický priemysel, gumárenský a plastikársky priemysel, celulózno-papierenský priemysel, strojárenskú výrobu a elektrotechnický priemysel, pre výrobu sklenených a umelých vlákien, pre realizáciu ekologického programu vrátane úprav a čistenia odpadových vôd, pre stavebnú výrobu, televíziu a verejné stravovanie, ďalej dovoz a vývoz baliacich strojov a plniacich liniek, signalizačnej a zabezpečovacej techniky.
   2. Poskytovanie projekčných, montážnych, šéfmontážnych, servisných služieb a technickej pomoci zahraničným a tuzemským osobám a prijímanie týchto služieb od zahraničných a tuzemkých osôb.
   3. Vývoz a dovoz vecí a poskytovanie služieb vyplývajúcich z dohôd o výrobnej kooperácii v rámci predmetu podnikania.
   4. Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre tretie osoby.
   5. Účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní.
   II. Predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovávanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb s predajom súvisiacich.
   III. Vykonávanie výmenných operácií
   IV. Vykonávanie ziskových operácií V nadväznosti na predmet podnikania je akciová spoločnosť oprávnená:
   1. Vykonávať zvláštne obchodné operácie predovšetkým reexporty, viazané a leasingové obchody, kompletačné dovozy a vývozy
   2. Vykonávať inžinieringovú činnosť pri vývoze a dovoze investičných celkov, pri sprostredkovaní alebo obstaraní takýchto vývozov alebo dovozov.
   3. Vykonávať všetky činnosti vyplývajúce zo zmlúv o spolupráci uzavretých s jednotlivými účastinármi.
   zmenárenská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Ďurišin - riaditeľ Pôdohosp. projekt. ústav B Reichelova 51 Bratislava
   Ing. Jozef Gurovič - člen predstavenstva Šmidkého 49 Humenné
   Ing. Karol Hausner - podpredseda predstavenstva Blagoevradská 14 Žilina
   Ing. Štefan Repka - ekonomický námestník Warynského 11 Bratislava
   Prof. Ing. František Slanina , CSc. - predseda predstavenstva
   Ing. Albert Valčák - riaditeľ pobočky ČSOB BA Lehockého 3 Bratislava
   Ing. František Vysloužil - predseda JRD Luhačovice Tyršovo nábr. 2369 Gotwaldov
   Ing. Zdeněk Huml - člen predstavenstva Jungmannova 243 Pardubice Česká republika
   18.02.1970Nové obchodné meno:
   Technopol, akciová spoločnosť Bratislava
   Nové sidlo:
   Kalininova 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom podnikania akciovej spoločnosti je:
   I. zahranično-obchodná činnosť, obzvlášť však:
   1. Vývoz a dovoz investičných celkov, strojov a zariadení, náhradných dielov, práca a výkonov dpre potravinársky priemysel, pre poľnohospodárstvo, biotechnologické procesy, chemický priemysel, gumárenský a plastikársky priemysel, celulózno-papierenský priemysel, strojárenskú výrobu a elektrotechnický priemysel, pre výrobu sklenených a umelých vlákien, pre realizáciu ekologického programu vrátane úprav a čistenia odpadových vôd, pre stavebnú výrobu, televíziu a verejné stravovanie, ďalej dovoz a vývoz baliacich strojov a plniacich liniek, signalizačnej a zabezpečovacej techniky.
   2. Poskytovanie projekčných, montážnych, šéfmontážnych, servisných služieb a technickej pomoci zahraničným a tuzemským osobám a prijímanie týchto služieb od zahraničných a tuzemkých osôb.
   3. Vývoz a dovoz vecí a poskytovanie služieb vyplývajúcich z dohôd o výrobnej kooperácii v rámci predmetu podnikania.
   4. Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť pre tretie osoby.
   5. Účasť na zahraničnom a tuzemskom výrobnom, obchodnom a inom podnikaní.
   II. Predaj tovaru na vnútornom trhu, úprava alebo iné spracovávanie predávaného tovaru a poskytovanie služieb s predajom súvisiacich.
   III. Vykonávanie výmenných operácií
   IV. Vykonávanie ziskových operácií V nadväznosti na predmet podnikania je akciová spoločnosť oprávnená:
   1. Vykonávať zvláštne obchodné operácie predovšetkým reexporty, viazané a leasingové obchody, kompletačné dovozy a vývozy
   2. Vykonávať inžinieringovú činnosť pri vývoze a dovoze investičných celkov, pri sprostredkovaní alebo obstaraní takýchto vývozov alebo dovozov.
   3. Vykonávať všetky činnosti vyplývajúce zo zmlúv o spolupráci uzavretých s jednotlivými účastinármi.
   zmenárenská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavol Ďurišin - riaditeľ Pôdohosp. projekt. ústav B Reichelova 51 Bratislava
   Ing. Jozef Gurovič - člen predstavenstva Šmidkého 49 Humenné
   Ing. Karol Hausner - podpredseda predstavenstva Blagoevradská 14 Žilina
   Ing. Štefan Repka - ekonomický námestník Warynského 11 Bratislava
   Prof. Ing. František Slanina , CSc. - predseda predstavenstva
   Ing. Zoltán Szitaš - generálny riaditeľ Kuklovská 76 Bratislava
   Ing. Albert Valčák - riaditeľ pobočky ČSOB BA Lehockého 3 Bratislava
   Ing. František Vysloužil - predseda JRD Luhačovice Tyršovo nábr. 2369 Gotwaldov
   Ing. Zdeněk Huml - člen predstavenstva Jungmannova 243 Pardubice Česká republika