Vytvoriť faktúru

Slovenské závody technického skla, š.p. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovenské závody technického skla, š.p.
Stav Zrušená
IČO 00012670
DIČ 2020312173
IČ DPH SK2020312173
Dátum vzniku 01 Júla 1990
Právna forma Štátny podnik
Sídlo Slovenské závody technického skla, š.p.
Agátova 22
84403
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 266 289 €
Zisk -1 388 453 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264369508, 0254435704
Mobile phone(s) 0905414576, 0905910961
Fax(es) 0264369001, 0264530931
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,049,026
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,800,082
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 889,456
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 758,969
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 91,080
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 39,407
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 910,626
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 190,736
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 719,890
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,247,906
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 773,770
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 726,972
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 726,972
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,239
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,559
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 445,000
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 445,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,136
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,850
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,286
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,038
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,038
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,049,026
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,819,056
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,563,813
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,563,813
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 192,862
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,420,811
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,420,811
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 16,652
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 16,652
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -53,801
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -53,801
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,932,828
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,932,828
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,388,453
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,229,970
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,227,413
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,170,423
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,170,423
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,458
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,332
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,547
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,030
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,623
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,557
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,557
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 251,937
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 266,289
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 36,171
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4,891
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 210,875
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -296,318
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 171,517
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 139,153
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,332,800
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 28,026
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 85,460
D. Služby (účtová skupina 51) 315,900
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 53,210
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 38,553
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,434
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,223
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 49,897
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 596,385
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 596,385
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,478
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,650
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 181,794
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,066,511
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -473,767
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 393,804
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 345,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 48,804
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 48,804
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 712,866
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 704,050
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,844
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,844
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,972
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -319,062
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,385,573
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,388,453
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00012670 DIČ: 2020312173 IČ DPH: SK2020312173
 • Sídlo: Slovenské závody technického skla, š.p., Agátova 22, 84403, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Júla 1990
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.02.1991Zrušené obchodné meno:
   Slovenské závody technického skla, š.p.
   Zrušené sidlo:
   Agátova 22 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba technického, laboratórneho a sanitného skla a výrobkov z nich
   výroba slnečných kolektorov, sklenených guličiek, izolačného materiálu na báze sklenených vlákien, úžitkových teplomerov, lisovaného skla a skla pre domácnosť a výrobkov z nich
   služby a práce v oblasti výpočtovej techniky, strojné spracovanie dát
   montáž skleneného potrubia, výroba sklenených vlákien a výrobkov z nich
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Stanislav Beňa - riaditeľ Hradištná 25 Bratislava
   01.07.1990Nové obchodné meno:
   Slovenské závody technického skla, š.p.
   Nové sidlo:
   Agátova 22 Bratislava
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   výroba technického, laboratórneho a sanitného skla a výrobkov z nich
   výroba slnečných kolektorov, sklenených guličiek, izolačného materiálu na báze sklenených vlákien, úžitkových teplomerov, lisovaného skla a skla pre domácnosť a výrobkov z nich
   služby a práce v oblasti výpočtovej techniky, strojné spracovanie dát
   montáž skleneného potrubia, výroba sklenených vlákien a výrobkov z nich
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Stanislav Beňa - riaditeľ Hradištná 25 Bratislava