Vytvoriť faktúru

ZDROJ Potraviny - Tabak, Bratislava š.p. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZDROJ Potraviny - Tabak, Bratislava š.p.
Stav V likvidácii
IČO 00046337
DIČ 2020844969
Dátum vzniku 01 Júla 1990
Právna forma Štátny podnik
Sídlo ZDROJ Potraviny - Tabak, Bratislava š.p.
Dohnányho 16
82005
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -471 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 698,343
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 698,343
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 697,909
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 697,633
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 263
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 434
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 434
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 698,343
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 648,603
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,723,230
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,723,230
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,074,156
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,074,156
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -471
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,740
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,112
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,112
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,340
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,692
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,692
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,196
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 444
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,740
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,740
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 17,548
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 400
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -400
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -400
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 71
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 71
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -71
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -471
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -471
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4309948.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015