Vytvoriť faktúru

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
IČO 00156752
DIČ 2020480198
IČ DPH SK2020480198
Dátum vzniku 01 Januára 1989
Právna forma Štátny podnik
Sídlo VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
P.O.BOX 45, Karloveská 2
84204
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 103 124 982 €
Zisk 2 142 671 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0906311111
Mobile phone(s) 0906311200
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,219,527,967
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,182,173,376
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,052,148
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,052,148
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,178,870,209
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 24,613,733
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 833,956,140
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 126,026,404
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 91,259,726
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 103,014,206
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,251,019
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,251,019
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,263,297
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 782,152
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 782,152
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,083,459
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 680
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 680
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,516
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,080,263
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,845,363
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,356,238
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 304,384
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,763,725
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,288,129
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,943,237
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 545,888
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,552,323
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 76,699
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,475,624
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 91,294
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 28,515
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 62,377
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 402
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,219,527,967
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 451,053,807
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 307,406,758
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 307,406,758
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 147,142,265
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,873,535
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,873,535
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,926
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,926
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 251,451
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 1,200,797
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -949,346
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -22,764,799
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -22,764,799
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,142,671
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 484,575,808
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 220,688,133
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103,888,291
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 103,888,291
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 54,133
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 309,182
12. Odložený daňový záväzok (481A) 116,436,527
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,258,710
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 2,258,710
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 235,519,153
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,064,397
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,883,508
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,883,508
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 594,353
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 431,825
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 150,159
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,552
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,045,415
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 471,925
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 573,490
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 283,898,352
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 279,996,561
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,901,791
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 96,042,848
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 103,124,982
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,237,953
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 79,672,504
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,132,391
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,256,951
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 326,434
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,498,749
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 85,966,478
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,561,761
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 856,069
D. Služby (účtová skupina 51) 31,443,397
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,768,407
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,169,834
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,008,309
4. Sociálne náklady (527, 528) 590,264
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 281,985
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,858,575
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,858,575
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 188,619
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,518
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,006,147
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,158,504
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,438,572
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 269,584
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 260,692
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 260,692
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8,885
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8,885
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,657,357
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,606,475
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,606,475
O. Kurzové straty (563) 114
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 50,768
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,387,773
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,770,731
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,628,060
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,301
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 9,624,759
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,142,671
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017