Vytvoriť faktúru

SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
IČO 00165506
DIČ 2020295442
IČ DPH SK2020295442
Dátum vzniku 01 Januára 1991
Právna forma Štátny podnik
Sídlo SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š.p.
Kúpeľná 107
96271
Dudince
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 899 954 €
Zisk 48 216 €
Kontaktné informácie
Email diamant@diamant.sk
Phone(s) 0455502111, 0455502200
Fax(es) 0455583418
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,458,609
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,527,170
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 13,244
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 13,244
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,513,926
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 292,501
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,783,616
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 199,538
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 130,904
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 107,367
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,918,340
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 28,067
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,748
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,319
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 141,282
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 140,283
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92,931
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,352
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 999
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,748,991
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,965
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,747,026
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,099
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 298
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,784
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 17
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,458,609
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,966,353
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,669,494
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,669,494
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 5,214
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 243,429
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 243,429
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,216
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 485,763
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 315,041
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,204
12. Odložený daňový záväzok (481A) 310,837
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 903
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 903
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 149,254
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 38,772
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,772
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 59,699
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 38,089
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,747
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 947
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 20,565
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,830
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,735
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,493
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 3,234
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,255
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,896,048
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,899,954
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 139,322
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,756,726
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,906
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,893,270
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 66,136
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 773,856
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -887
D. Služby (účtová skupina 51) 183,882
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,365,521
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 938,970
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 35,040
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 348,857
4. Sociálne náklady (527, 528) 42,654
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 34,824
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 282,073
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 282,073
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,623
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 185,242
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,684
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,873,061
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,249
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20,228
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20,228
XII. Kurzové zisky (663) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,650
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,645
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 9,599
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,283
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -31,933
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,978
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -38,911
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,216
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2016