Vytvoriť faktúru

Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo
IČO 00167975
DIČ 2020360155
IČ DPH SK2020360155
Dátum vzniku 20 Decembra 1968
Právna forma Družstvo
Sídlo Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo
Dolná 138
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 181 280 €
Zisk -55 878 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421336472943, +421336473238
Fax(es) 0336472020
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 326,182
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 22,977
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 22,977
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,554
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,703
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,625
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,095
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 303,007
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 236,046
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 68,446
3. Výrobky (123) - /194/ 76,105
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 91,495
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 60,214
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 59,824
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 59,824
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 390
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,747
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,361
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 386
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 198
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 198
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 326,182
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 154,129
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 39,473
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 577,289
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 577,289
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -439,949
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 468,433
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -908,382
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -55,878
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,053
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 40,985
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 38,392
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,098
12. Odložený daňový záväzok (481A) 495
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 131,028
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,326
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,326
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,227
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 36,130
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,576
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -8,231
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 40
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 165,942
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 181,280
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 161,106
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,833
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 14,811
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 486
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 231,701
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,375
D. Služby (účtová skupina 51) 24,138
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 149,017
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 107,595
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 37,628
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,794
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,788
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,862
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,862
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,521
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -50,421
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 131,240
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,497
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,968
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,968
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,529
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,497
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -54,918
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -55,878
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00167975 DIČ: 2020360155 IČ DPH: SK2020360155
 • Sídlo: Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo, Dolná 138, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1968
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Bc. Tomáš Kaščák predseda Suvorovova 16 Pezinok 902 01 22.01.2015
  Mgr. Katarína Hubinská podpredseda Cintorínska 31 Pezinok 902 03 22.01.2015
  Mária Valentínová člen Harmónia 3020 Modra 900 01 22.01.2015
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Bc. Tomáš Kaščák - predseda Suvorovova 16 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.01.2015
   27.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Bc. Tomáš Kaščák - predseda Suvorovova 16 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.01.2015
   28.03.2015Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Katarína Hubinská - podpredseda Cintorínska 31 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 22.01.2015
   Mária Valentínová - člen Harmónia 3020 Modra 900 01 Vznik funkcie: 22.01.2015
   Bc. Tomáš Kaščák - predseda Suvorovova 16 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 22.01.2015
   27.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Katarína Hubinská - podpredseda predstavenstva Cintorínska 31 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 24.09.2013
   Rastislav Kľučár - predseda predstavenstva Suchá nad Parnou 188 Suchá nad Parnou 919 01 Vznik funkcie: 24.09.2013
   Mária Valentínová - člen predstavenstva Hármónia 3020 Modra 902 01 Vznik funkcie: 24.09.2013
   29.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Katarína Hubinská - podpredseda predstavenstva Cintorínska 31 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 24.09.2013
   Rastislav Kľučár - predseda predstavenstva Suchá nad Parnou 188 Suchá nad Parnou 919 01 Vznik funkcie: 24.09.2013
   Mária Valentínová - člen predstavenstva Hármónia 3020 Modra 902 01 Vznik funkcie: 24.09.2013
   28.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Baroková - člen predstavenstva Sasinkova 3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 30.06.2009
   Juraj Hanulík - predseda predstavenstva Záhradná 1387/15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 30.06.2009
   Darina Kernáčová - podpredseda predstavenstva Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 30.06.2009
   04.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Mária Baroková - člen predstavenstva Sasinkova 3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 30.06.2009
   Juraj Hanulík - predseda predstavenstva Záhradná 1387/15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 30.06.2009
   Darina Kernáčová - podpredseda predstavenstva Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 30.06.2009
   03.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Baroková - člen predstavenstva Sasinkova 3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 15.04.2004
   Ing. Mária Guštafiková - člen predstavenstva Bratislavská 2546/114 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 15.04.2004
   Juraj Hanulík - člen predstavenstva Záhradná 1387/15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 15.04.2004
   Juraj Hanulík - predseda predstavenstva Záhradná 1387/15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.12.2006
   Mária Kaššáková Cerovská 119 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 05.06.2008
   Darina Kernáčová - člen predstavenstva Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 15.04.2004
   Darina Kernáčová - podpredseda predstavenstva Dukelská 37 Modra 900 01 Slovensá republika Vznik funkcie: 01.12.2006
   Anna Schneiderová - člen predstavenstva 409 Ružindol 919 61 Vznik funkcie: 15.04.2004
   Elena Zagajcová - člen Zapotok 1095/51 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 25.04.2006
   11.07.2008Nový štatutárny orgán:
   Mária Kaššáková Cerovská 119 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 05.06.2008
   10.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ingrid Petrakovičová Družstevná 1524/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 22.11.2004
   28.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Juraj Hanulík - predseda predstavenstva Záhradná 1387/15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.12.2006
   Darina Kernáčová - podpredseda predstavenstva Dukelská 37 Modra 900 01 Slovensá republika Vznik funkcie: 01.12.2006
   27.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Guštafiková - predseda predstavenstva Bratislavská 2546/114 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 19.04.2004
   Juraj Hanulík - podpredseda predstavenstva Záhradná 1387/15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 19.04.2004
   28.06.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí a výstav
   Nový štatutárny orgán:
   Elena Zagajcová - člen Zapotok 1095/51 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 25.04.2006
   27.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Radomír Pavlovič Bratislavská 126 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 15.04.2004
   01.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ingrid Petrakovičová Družstevná 1524/16 Modra 900 01 Vznik funkcie: 22.11.2004
   31.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Valentínová - člen predstavenstva 3020 Modra - Harmónia 900 01 Vznik funkcie: 15.04.2004
   29.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Mária Baroková - člen predstavenstva Sasinkova 3 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 15.04.2004
   Ing. Mária Guštafiková - člen predstavenstva Bratislavská 2546/114 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 15.04.2004
   Ing. Mária Guštafiková - predseda predstavenstva Bratislavská 2546/114 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 19.04.2004
   Juraj Hanulík - člen predstavenstva Záhradná 1387/15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 15.04.2004
   Juraj Hanulík - podpredseda predstavenstva Záhradná 1387/15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 19.04.2004
   Darina Kernáčová - člen predstavenstva Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 15.04.2004
   Radomír Pavlovič Bratislavská 126 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 15.04.2004
   Anna Schneiderová - člen predstavenstva 409 Ružindol 919 61 Vznik funkcie: 15.04.2004
   Mária Valentínová - člen predstavenstva 3020 Modra - Harmónia 900 01 Vznik funkcie: 15.04.2004
   28.06.2004Zrušeny predmety činnosti:
   stavebno-montážna činnosť
   kovoobrábanie
   výroba a montáž keramických kachiel
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Baroková - člen Sasinková 3 Svätý Jur
   Ing. Milan Červenka - predseda Svätoplukova 10 Pezinok
   Ing. Mária Guštafíková - podpredseda Bratislavská 114 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.02.2003
   Darina Kernáčová - člen Dukelská 37/5 Modra
   Anna Schneiderová - člen 409 Ružindol 919 61 Vznik funkcie: 26.02.2003
   07.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Guštafíková - podpredseda Bratislavská 114 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 26.02.2003
   Anna Schneiderová - člen 409 Ružindol 919 61 Vznik funkcie: 26.02.2003
   06.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Guštafíková - člen Bratislavská 114 Pezinok 902 01
   Vladimír Kulifaj - podpredseda Družstevná 18 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 05.02.2003
   05.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Guštafíková - člen Bratislavská 114 Pezinok 902 01
   Vladimír Kulifaj - podpredseda Družstevná 18 Modra 900 01 Skončenie funkcie: 05.02.2003
   04.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Gavorníková - podpredseda Pod Vinicami 31 Modra
   Vladimír Kulifaj - člen Družstevná 18 Modra
   03.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Mária Baroková - člen Sasinková 3 Svätý Jur
   Ing. Milan Červenka - predseda Svätoplukova 10 Pezinok
   Marta Gavorníková - podpredseda Pod Vinicami 31 Modra
   Darina Kernáčová - člen Dukelská 37/5 Modra
   Vladimír Kulifaj - člen Družstevná 18 Modra
   02.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Červenka - podpredseda Svätoplukova 10 Pezinok
   Jana Drozdová - člen 139 Dlhá
   Marta Gavorníková - člen Pod Vinicami 31 Modra
   Ing. Ladislav Glomba - predseda Pečnianska 7 Bratislava
   Darina Kernáčová - člen Dukelská 37/5 Modra
   Vladimír Kulifaj - člen Družstevná 18 Modra
   Stanislava Vrbíková - člen Vinohradnícka 65 Limbach
   11.09.1998Nový štatutárny orgán:
   Jana Drozdová - člen 139 Dlhá
   Darina Kernáčová - člen Dukelská 37/5 Modra
   Vladimír Kulifaj - člen Družstevná 18 Modra
   10.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudmila Focková - člen Obrancov mieru 32 Pezinok
   Michal Horník - člen SNP 78 Dolné Lovčice
   Zuzana Štefanovičová - člen Svätopluvová 7 Pezinok
   13.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Glomba - predseda Pečnianska 7 Bratislava
   12.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Konvalina - predseda Obrancov mieru 38 Pezinok
   22.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Červenka - podpredseda Svätoplukova 10 Pezinok
   Ľudmila Focková - člen Obrancov mieru 32 Pezinok
   Marta Gavorníková - člen Pod Vinicami 31 Modra
   Michal Horník - člen SNP 78 Dolné Lovčice
   Ing. Jaroslav Konvalina - predseda Obrancov mieru 38 Pezinok
   Zuzana Štefanovičová - člen Svätopluvová 7 Pezinok
   Stanislava Vrbíková - člen Vinohradnícka 65 Limbach
   21.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Červenka - podpredseda Svätoplukova 10 Pezinok
   Marta Gavorníková - členka Pod Vinicami 31 Modra 900 02
   Michal Horník SNP 78 Dolné Lovčice 919 27
   Ing. Jaroslav Konvalina - predseda Obrancov mieru 38 Pezinok
   Milada Mikolášiková - členka 286 Ružindol
   Zuzana Štefanovičová Svätopluvová 7 Pezinok 902 01
   Stanislava Vrbiková - členka Vinohradnícka 65 Limbach
   22.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Marta Gavorníková - členka Pod Vinicami 31 Modra 900 02
   Michal Horník SNP 78 Dolné Lovčice 919 27
   Zuzana Štefanovičová Svätopluvová 7 Pezinok 902 01
   21.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Sláviková - členka Zámocka 172 Častá
   Ľuboš Šimonovič - člen Družstevná 18 Modra
   Etela Tancíková - členka Družstevná 20 Modra
   02.06.1994Nové sidlo:
   Dolná 138 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Červenka - podpredseda Svätoplukova 10 Pezinok
   Stanislava Vrbiková - členka Vinohradnícka 65 Limbach
   01.06.1994Zrušené sidlo:
   Dolná 138 Modra 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Petrovský - člen Družstevná 18 Modra
   Ing. Pavol Požgay - podpredseda Astrova 88 Bratislava
   23.08.1993Nové obchodné meno:
   Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo
   Nové sidlo:
   Dolná 138 Modra 900 91
   Nové predmety činnosti:
   výroba úžitkovej a ozdobnej keraminky
   obchodná činnosť okrem tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvlášne povolenie
   stavebno-montážna činnosť
   kovoobrábanie
   výroba a montáž keramických kachiel
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Milada Mikolášiková - členka 286 Ružindol
   Peter Petrovský - člen Družstevná 18 Modra
   Ing. Pavol Požgay - podpredseda Astrova 88 Bratislava
   Helena Sláviková - členka Zámocka 172 Častá
   Ľuboš Šimonovič - člen Družstevná 18 Modra
   Etela Tancíková - členka Družstevná 20 Modra
   22.08.1993Zrušené obchodné meno:
   Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo, Modra
   Zrušené sidlo:
   Dolná 138 Modra
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba v odbore ozdobná a úžitková keramika-majolika
   maloobchodný predaj vlastných výrobkov
   maloobchodná činnosť v odbore predaj vlastných výrobkov a výrobkov nakúpených predovšetkým od iných VD
   stavebno-montážna činnosť
   strojné obrábanie kovov
   zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 07.01.1991 č.j. 13/15824/ Po/91 reg.č. 108006004 v tomto rozsahu: 1. Vývoz vecí uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia 2. Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, mimo položiek nariadenia vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. FMZO môže stanoviť zvláštnym rozhodnutím podrobné vymedzenie jednotlivých druhov tovaru a služieb, vyplývajúcich zo stanoveného rozsahu zahranično-obchodnej činnosti
   výroba a montáž keramických kachiel
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zuzana Hrdličková - členka predstavenstava Podhorská 3 Častá
   JUDr. Soňa Krasňanská - podpredseda Trnavská 49 Pezinok
   Peter Petrovský - člen predstavenstva Družstevná 18 Modra
   Ing. Pavol Požgay Astrova 88 Bratislava
   Helena Sláviková Zámocká 172 Častá
   Ľuboš Šimovič Družstevná 18 Modra
   Etela Tancíková Družstevná 20 Modra
   Viera Žákovská Potočná 2 Limbach
   20.12.1968Nové obchodné meno:
   Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo, Modra
   Nové sidlo:
   Dolná 138 Modra
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výroba v odbore ozdobná a úžitková keramika-majolika
   maloobchodný predaj vlastných výrobkov
   maloobchodná činnosť v odbore predaj vlastných výrobkov a výrobkov nakúpených predovšetkým od iných VD
   stavebno-montážna činnosť
   strojné obrábanie kovov
   zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 07.01.1991 č.j. 13/15824/ Po/91 reg.č. 108006004 v tomto rozsahu: 1. Vývoz vecí uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia 2. Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, mimo položiek nariadenia vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. FMZO môže stanoviť zvláštnym rozhodnutím podrobné vymedzenie jednotlivých druhov tovaru a služieb, vyplývajúcich zo stanoveného rozsahu zahranično-obchodnej činnosti
   výroba a montáž keramických kachiel
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Zuzana Hrdličková - členka predstavenstava Podhorská 3 Častá
   Ing. Jaroslav Konvalina - predseda Obrancov mieru 38 Pezinok
   JUDr. Soňa Krasňanská - podpredseda Trnavská 49 Pezinok
   Peter Petrovský - člen predstavenstva Družstevná 18 Modra
   Ing. Pavol Požgay Astrova 88 Bratislava
   Helena Sláviková Zámocká 172 Častá
   Ľuboš Šimovič Družstevná 18 Modra
   Etela Tancíková Družstevná 20 Modra
   Viera Žákovská Potočná 2 Limbach