Vytvoriť faktúru

Poľnohospodárske družstvo BLATNÉ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Poľnohospodárske družstvo BLATNÉ
IČO 00190195
DIČ 2020362410
IČ DPH SK2020362410
Dátum vzniku 01 Januára 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo BLATNÉ
Družstevná 2
90082
Blatné
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 856 110 €
Zisk -555 486 €
Kontaktné informácie
Email pdblatne@stonline.sk
Phone(s) +421336459251
Dátum aktualizácie údajov: 11.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,879,768
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 738,375
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 726,027
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 115,917
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 258,143
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 351,967
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 12,348
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 12,348
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,093,600
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 844,122
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,056
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 380,805
3. Výrobky (123) - /194/ 371,395
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 80,642
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 2,224
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 740
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 740
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 203,610
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 199,332
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 199,332
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,983
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 295
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,128
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,467
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 40,661
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 47,793
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,836
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 39,957
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,879,768
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,089,940
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 325,523
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 325,523
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,071,352
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 70,964
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 70,964
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 214,374
2. Ostatné fondy (427, 42X) 214,374
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -36,787
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -36,787
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -555,486
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 789,828
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 128,193
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 109,037
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14,177
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,979
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 619,216
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 523,187
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 523,187
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,560
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,096
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,931
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,507
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 54,935
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 40,019
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,048
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,971
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,400
Dátum aktualizácie údajov: 11.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,971,263
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,856,110
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,834
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,459,861
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 186,310
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -237,998
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 96,339
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 347,764
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,452,833
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,049
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,132,008
D. Služby (účtová skupina 51) 308,809
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 586,500
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 424,299
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 144,992
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,209
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 40,837
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 243,516
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 243,516
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 62,183
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,394
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 67,537
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -596,723
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -32,859
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,052
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,115
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,115
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) -63
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,480
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,858
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,858
O. Kurzové straty (563) 208
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,414
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,428
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -609,151
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -53,665
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -56,545
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -555,486
Dátum aktualizácie údajov: 11.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.07.2016