Vytvoriť faktúru

Villa Vino Rača - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Villa Vino Rača
IČO 00190268
DIČ 2020332138
IČ DPH SK2020332138
Dátum vzniku 02 Novembra 1949
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Villa Vino Rača
Pri vinohradoch 2
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 979 686 €
Zisk 4 191 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.villavinoraca.sk
Phone(s) +421249202411, +421244883043, +421249202413, +421249202414, +421249202421, +421249202423, +421249202426, +421249202432
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,904,000
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,756,475
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 29,734
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 29,734
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,046,498
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,343,478
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 605,740
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 615,789
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 432,849
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 27,724
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 20,918
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 680,243
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 636,759
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 43,484
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,127,757
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,069,085
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 211,209
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 661,115
3. Výrobky (123) - /194/ 196,361
4. Zvieratá (124) - /195/ 400
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 991,006
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 764,794
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 764,794
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 226,212
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 67,666
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,372
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 65,294
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 19,768
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19,768
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,904,000
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,718,454
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,574,301
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,574,301
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,062,819
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 242,293
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 242,293
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 243,141
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 243,141
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 412,606
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -52,335
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 464,941
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 179,103
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 179,103
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,191
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,720,496
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,283,742
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,365
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,133,402
12. Odložený daňový záväzok (481A) 137,975
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,249,118
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 571,767
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 571,767
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 164,062
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 51,635
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 41,897
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 86,392
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 333,365
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 40,418
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 40,418
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 147,218
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 465,050
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 45,011
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 420,039
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,979,686
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,357,768
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 174,410
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -110,643
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 286,713
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 271,438
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,882,597
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 999,279
D. Služby (účtová skupina 51) 605,884
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 791,834
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 581,022
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 193,919
4. Sociálne náklady (527, 528) 16,893
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 49,070
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 253,093
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 253,093
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,526
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 173,911
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 97,089
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 816,372
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84,381
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 81,817
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 81,817
O. Kurzové straty (563) 254
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,310
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84,372
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,717
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,526
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 5,646
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,191
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:00190268 DIČ: 2020332138 IČ DPH: SK2020332138
 • Sídlo: Villa Vino Rača, Pri vinohradoch 2, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Novembra 1949
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Krampl, CSc. predseda Pri kolíske 9156/64 Bratislava 831 06 19.06.2004
  Ing. Martin Krampl podpredseda Pri kolíske 62 Bratislava 831 06 17.07.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Krampl - podpredseda Pri kolíske 62 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.07.2014
   21.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Krampl - predseda Pri kolíske 62 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.07.2014
   13.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Krampl - predseda Pri kolíske 62 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 17.07.2014
   12.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Emília Korčeková - člen L. Novomestského 25 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.06.2009
   08.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Klementisová - člen Kubačova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 25.06.2009
   19.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marta Klementisová - člen Kubačova 3 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 25.06.2009
   JUDr. Emília Korčeková - člen L. Novomestského 25 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.06.2009
   18.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Čavojský - podpredseda Tomanova 135 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Ing. Stanislav Krampl - člen Závadská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   23.10.2007Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 2 Bratislava - Rača 831 06
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie výstav, prehliadok
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení
   nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
   demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/
   22.10.2007Zrušené sidlo:
   Pri vinohradoch 2 Bratislava - Rača 835 20
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viktor Luknár - člen Rostovská 15 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Ing. Klára Wittlingerová - člen Gen.Svobodu 12 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 19.06.2004
   22.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda Pri kolíske 9156/64 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   21.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda Olšová 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   19.06.2004Nové obchodné meno:
   Villa Vino Rača a.s.
   Nové sidlo:
   Pri vinohradoch 2 Bratislava - Rača 835 20
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie hrozna
   spracovanie jadrového, kôstkového a bobuľového ovocia
   výroba a predaj vína
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   pohostinská činnosť
   verejná cestná nákladná doprava
   poľnohospodárska výroba, vrátane nákupu a predaja poľnohospodárskych produktov
   prenájom výrobných a nevýrobných priestorov, skladovanie výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Čavojský - podpredseda Tomanova 135 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Ing. Ján Krampl , CSc. - predseda Olšová 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Ing. Stanislav Krampl - člen Závadská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Viktor Luknár - člen Rostovská 15 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2004
   Ing. Klára Wittlingerová - člen Gen.Svobodu 12 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 19.06.2004