Vytvoriť faktúru

Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe
IČO 00190390
DIČ 2020362443
IČ DPH SK2020362443
Dátum vzniku 01 Januára 1973
Právna forma Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe
Hlboká cesta 45/3681
90025
Chorvátsky Grob
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 400 629 €
Zisk -35 697 €
Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,347,780
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,614,914
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,935
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,935
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,601,250
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 365,447
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 560,953
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 461,489
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 121,639
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 79,892
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 11,830
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 9,729
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 9,729
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,723,459
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 717,806
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 103,378
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 121,701
3. Výrobky (123) - /194/ 378,672
4. Zvieratá (124) - /195/ 114,055
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 919,848
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 360,704
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 360,704
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 554,844
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,300
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 85,805
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,118
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 84,687
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,407
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,407
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,347,780
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,455,655
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 134,215
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 134,215
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,567,928
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 285,914
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 285,914
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -496,705
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -496,705
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,697
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 889,934
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 187,429
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 163,220
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 21,611
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,598
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 520,294
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 362,752
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 362,752
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,838
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,671
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,811
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,955
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 94,267
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 45,297
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 41,997
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,300
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 136,914
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,191
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,191
Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,015,838
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,400,629
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,308,344
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 44,770
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 98,935
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 58,920
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 208,704
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 680,956
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,422,022
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,614,867
D. Služby (účtová skupina 51) 463,524
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 593,196
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 424,471
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 240
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 157,955
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,530
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 98,531
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 400,832
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 400,832
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 175,034
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 76,038
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -21,393
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 432,578
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 42
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 42
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,340
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,089
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,089
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,251
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,298
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,691
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -5,994
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,207
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -10,201
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,697
Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
 • IČO:00190390 DIČ: 2020362443 IČ DPH: SK2020362443
 • Sídlo: Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe, Hlboká cesta 45/3681, 90025, Chorvátsky Grob
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1973
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Satko predseda Štúrova 3330/54 Pezinok-Myslenice 902 03 Slovenká republika 18.06.2013
  Ing. Milan Jurčovič podpredseda Brezová 357/37 Viničné 900 23 18.06.2013
  Emil Suchý člen Národného oslobodenia 1309/1B Bernolákovo 900 27 18.06.2013
  Ing. Miroslav Janák člen Čapkova 4290/4 Bratislava 811 01 18.06.2013
  Ján Polgár člen Nálepkova 16/1077 Bernolákovo 900 27 18.06.2013
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.07.2013Nové sidlo:
   Hlboká cesta 45/3681 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Satko - Predseda predstavenstva Štúrova 3330/54 Pezinok-Myslenice 902 03 Slovenká republika Vznik funkcie: 18.06.2013
   Ing. Milan Jurčovič - Podpredseda predstavenstva Brezová 357/37 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 18.06.2013
   Emil Suchý - Člen predstavenstva Národného oslobodenia 1309/1B Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 18.06.2013
   Ing. Miroslav Janák - Člen predstavenstva Čapkova 4290/4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 18.06.2013
   Ján Polgár - člen Nálepkova 16/1077 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 18.06.2013
   24.07.2013Zrušené sidlo:
   Chorvátsky Grob 900 25
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Satko - Predseda predstavenstva Štúrova 3330/54 Pezinok-Myslenice 902 03 Slovenká republika Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Milan Jurčovič - Podpredseda predstavenstva Brezová 357/37 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Emil Suchý - Člen predstavenstva Národného oslobodenia 1309/1B Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Miroslav Janák - Člen predstavenstva Čapkova 4290/4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Emil Mráz - Člen predstavenstva Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Štefan Antalic - Člen predstavenstva Výhon 113/12 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Jaroslav Frindrich - Člen predstavenstva Hviezdoslavova 1583/12 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 04.04.2008
   06.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Satko - Predseda predstavenstva Štúrova 3330/54 Pezinok-Myslenice 902 03 Slovenká republika Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Milan Jurčovič - Podpredseda predstavenstva Brezová 357/37 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Emil Suchý - Člen predstavenstva Národného oslobodenia 1309/1B Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Miroslav Janák - Člen predstavenstva Čapkova 4290/4 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Emil Mráz - Člen predstavenstva Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Štefan Antalic - Člen predstavenstva Výhon 113/12 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 04.04.2008
   Ing. Jaroslav Frindrich - Člen predstavenstva Hviezdoslavova 1583/12 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 04.04.2008
   05.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Antalic - Člen predstavenstva Výhon 113/12 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Alena Barciová - Člen predstavenstva Bernolákova 243/62 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ján Fördöš - Člen predstavenstva Hlboká cesta 625/72 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Jaroslav Frindrich - Člen predstavenstva Hviezdoslavova 1583/12 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Milan Jurčovič - Podpredseda predstavenstva 357 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Emil Mráz - Člen predstavenstva Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Peter Satko - Predseda predstavenstva Štúrova 3330/54 Pezinok - Myslenice 902 03 Vznik funkcie: 16.03.2004
   25.05.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Antalic - Člen predstavenstva Výhon 113/12 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Alena Barciová - Člen predstavenstva Bernolákova 243/62 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ján Fördöš - Člen predstavenstva Hlboká cesta 625/72 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Jaroslav Frindrich - Člen predstavenstva Hviezdoslavova 1583/12 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Milan Jurčovič - Podpredseda predstavenstva 357 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Emil Mráz - Člen predstavenstva Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.03.2004
   Ing. Peter Satko - Predseda predstavenstva Štúrova 3330/54 Pezinok - Myslenice 902 03 Vznik funkcie: 16.03.2004
   24.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefan Antalic Obilná 52 Bernolákovo
   Alena Barciová Bernolákova 62 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Šancova 5 Pezinok
   Ján Fordoš Hlboká cesta 625/72 Chorvátsky Grob
   Ing. Jaroslav Frindrich Hviezdoslavova 12 Bernolákovo
   Ing. Miroslav Janák Čapková 4 Bratislava
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD Kollárova 3 Senec
   Emil Mráz Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár Nálepkova 16 Bernolákovo
   Ing. Peter Satko - podpredseda PD Štúrova 54 Pezinok
   Tibor Szalay Kollárova 434/34 Bernolákovo
   Ľudovít Szerencsés ul. Nár. oslobodenia 15 Bernolákovo
   Viliam Šimor Obilná 54 Bernolákovo
   Štefan Šupica Hlboká cesta 627/68 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová Hlboká cesta 677/20 Chorvátsky Grob
   11.06.2001Nové predmety činnosti:
   ťažba piesku a štrkopieskov vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín podľa zák.č. 51/1988 Zb.
   03.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 52 Bernolákovo
   Alena Barciová Bernolákova 62 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Šancova 5 Pezinok
   Ján Fordoš Hlboká cesta 625/72 Chorvátsky Grob
   Ing. Jaroslav Frindrich Hviezdoslavova 12 Bernolákovo
   Ing. Miroslav Janák Čapková 4 Bratislava
   Emil Mráz Hlboká cesta 667/34 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár Nálepkova 16 Bernolákovo
   Ing. Peter Satko - podpredseda PD Štúrova 54 Pezinok
   Tibor Szalay Kollárova 434/34 Bernolákovo
   Ľudovít Szerencsés ul. Nár. oslobodenia 15 Bernolákovo
   Štefan Šupica Hlboká cesta 627/68 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová Hlboká cesta 677/20 Chorvátsky Grob
   02.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 53 Bernolákovo
   Ing. Alžbeta Babulíková Družstevná 30 Bernolákovo
   Soňa Donáthová Železničná 5 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Bernolákova 50 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Ing. Anton Jendek Bernolákova 50 Bernolákovo
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Emil Mráz 157 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár - podpredseda PD Nálepkova 16 Bernolákovo
   Ing. Peter Satko D.Virgoviča 25 Pezinok
   Ľudovít Szerencsés Nár. Oslobodenia 15 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   30.04.1999Nové predmety činnosti:
   stravovanie závodné a iné účelové
   prevádzka závlah
   22.10.1996Nové sidlo:
   Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 53 Bernolákovo
   Soňa Donáthová Železničná 5 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Bernolákova 50 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Ing. Anton Jendek Bernolákova 50 Bernolákovo
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD Kollárova 3 Senec
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Emil Mráz 157 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár - podpredseda PD Nálepkova 16 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   21.10.1996Zrušené sidlo:
   Chorvátsky Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 52 Bernolákovo
   Soňa Donáthová Železničná 5 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Bernolákova 50 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD SNP 16 Modra
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Emil Mráz 157 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár - podpredseda PD Nálepkova 16 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   02.07.1996Nový štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 52 Bernolákovo
   Ing. Alžbeta Babulíková Družstevná 30 Bernolákovo
   Soňa Donáthová Železničná 5 Bernolákovo
   Ing. Štefan Farkaš Bernolákova 50 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD SNP 16 Modra
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Emil Mráz 157 Chorvátsky Grob
   Ján Polgár - podpredseda PD Nálepkova 16 Bernolákovo
   Ing. Peter Satko D.Virgoviča 25 Pezinok
   Ľudovít Szerencsés Nár. Oslobodenia 15 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Viliam Šimor Obilná 54 Bernolákovo
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   01.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 53 Bernolákovo
   Karol Donáth Cverglov rad 5 Bernolákovo
   Peter Drahoň Bernolákova 60 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Daniel Gúnar Mierová 14 Bernolákovo
   Michal Jankovič Horný dvor 1 Bernolákovo
   Ing. Anton Jendek Bernolákova 50 Bernolákovo
   Karol Kotlár Nár. Oslob. 6 Bernolákovo
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD SNP 16 Modra
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Vladimír Palkovič Poštová 6 Bernolákovo
   Ján Polgár - podpredseda Nálepková 16 Bernolákovo
   Ľudovít Szerencsés Nár. Oslob. 15 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   25.04.1994Nový štatutárny orgán:
   Štefan Antalic Obilná 53 Bernolákovo
   24.04.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Holzinger Fučíková 24 Ivanka pri Dunaji
   21.05.1993Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
   viazané remeselné a iné živnosti podľa prílohy č. 1 a 2 zákona č. 455/91 Zb. - skupina 201 - 214 a to:
   výroba náterových hmôt
   výroba obalov
   stavietľ - vykonávanie jednoduchých stavieb
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osob. povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Karol Donáth Cverglov rad 5 Bernolákovo
   Peter Drahoň Bernolákova 60 Bernolákovo
   Mária Galovičová 212 Chorvátsky Grob
   Daniel Gúnar Mierová 14 Bernolákovo
   Vojtech Holzinger Fučíková 24 Ivanka pri Dunaji
   Michal Jankovič Horný dvor 1 Bernolákovo
   Ing. Anton Jendek Bernolákova 50 Bernolákovo
   Karol Kotlár Nár. Oslob. 6 Bernolákovo
   Ing. Matej Lopušný - predseda PD SNP 16 Modra
   Jozef Molnár 247 Chorvátsky Grob
   Vladimír Palkovič Poštová 6 Bernolákovo
   Ján Polgár - podpredseda Nálepková 16 Bernolákovo
   Ľudovít Szerencsés Nár. Oslob. 15 Bernolákovo
   Emília Ševčíková 208 Chorvátsky Grob
   Ľudmila Turiničová 163 Chorvátsky Grob
   20.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Predmetom činnosti družstva je:
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   obchodná činnosť s vlastnými poľnohospodárskymi,potravinárskymi výrobkami a iným nakúpeným tovarom
   iná hospodárska činnosť do ktorej patrí:
   drobná chemická výroba a predaj výrobkov tejto výroby
   drevospracujúca výroba
   stavebno-údržbárske práce
   poskytovanie prác a služieb pre členov,pre iné fyzické i právnické osoby a to nepravidelne,doprava,mechanizované poľné práce.
   Družstvo poskytuje svojim členom práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených predstavenstvom.
   Činnosti,na ktoré je treba povolenie podľa osobitných predpisov môže družstvo vykonávať iba s týmto povolením.
   Družstvo vykonáva svoju činnosť samostatne a na vlastný účet a berie na seba primerané hospodárske riziko.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Matej Lopušný - predseda Púpavová 22 Bratislava
   Ján Polgár - podpredseda Nálepkova 16 Bernolákovo
   01.01.1973Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe
   Nové sidlo:
   Chorvátsky Grob
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   Predmetom činnosti družstva je:
   výroba a predaj potravinárskych výrobkov
   obchodná činnosť s vlastnými poľnohospodárskymi,potravinárskymi výrobkami a iným nakúpeným tovarom
   iná hospodárska činnosť do ktorej patrí:
   drobná chemická výroba a predaj výrobkov tejto výroby
   drevospracujúca výroba
   stavebno-údržbárske práce
   poskytovanie prác a služieb pre členov,pre iné fyzické i právnické osoby a to nepravidelne,doprava,mechanizované poľné práce.
   Družstvo poskytuje svojim členom práce,služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených predstavenstvom.
   Činnosti,na ktoré je treba povolenie podľa osobitných predpisov môže družstvo vykonávať iba s týmto povolením.
   Družstvo vykonáva svoju činnosť samostatne a na vlastný účet a berie na seba primerané hospodárske riziko.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Matej Lopušný - predseda Púpavová 22 Bratislava
   Ján Polgár - podpredseda Nálepkova 16 Bernolákovo