Vytvoriť faktúru

Poľnohospodárske družstvo Lozorno - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Poľnohospodárske družstvo Lozorno
IČO 00190527
DIČ 2020479692
IČ DPH SK2020479692
Dátum vzniku 02 Januára 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo Lozorno
90055
Lozorno
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 283 436 €
Zisk 51 544 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421265968112, +421265968212, +421265968413, +421264282242
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,909,691
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,078,316
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,075,295
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,902
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 739,496
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 120,521
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 161,376
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,021
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 3,021
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 830,341
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 454,595
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22,160
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 48,817
3. Výrobky (123) - /194/ 209,685
4. Zvieratá (124) - /195/ 173,723
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 210
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 369,816
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 107,649
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 107,649
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 262,103
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 64
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,930
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,238
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,692
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,034
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,034
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,909,691
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,227,671
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 385,507
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 385,507
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 556,899
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 104,736
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 104,736
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 20,628
2. Ostatné fondy (427, 42X) 20,628
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 108,357
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 108,357
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,544
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 597,252
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,795
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,795
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 35,942
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 536,501
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 481,320
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 481,320
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 9,514
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,629
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,864
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,913
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 261
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 20,014
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,014
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 84,768
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 84,768
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 773,306
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,283,436
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 596,590
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 149,315
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 76,255
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 76,115
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 74,661
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 310,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,225,792
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 444,197
D. Služby (účtová skupina 51) 178,846
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 353,497
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 259,611
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 86,437
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,449
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,337
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 161,478
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 161,478
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 48,632
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,805
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 57,644
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 275,232
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,221
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,834
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,834
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,387
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,220
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 54,424
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,544
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00190527 DIČ: 2020479692 IČ DPH: SK2020479692
 • Sídlo: Poľnohospodárske družstvo Lozorno, 90055, Lozorno
 • Dátum vzniku: 02 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Branislav Hrica predseda Dlhá 824/15 Lozorno 900 55 06.06.2014
  Ing. Jaroslava Bojkovská podpredseda Športové námestie 655/20 Lozorno 900 55 15.05.2009
  Rudolf Lazar člen Družstevná 843/3 Lozorno 900 55 06.06.2014
  Ing. Ivan Hrica člen Dlhá 822/19 Lozorno 900 55 06.06.2014
  Jaroslava Dvoranová člen Kozinská 533/43 Lozorno 900 55 06.06.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.07.2014Nové sidlo:
   80 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Branislav Hrica - predseda Dlhá 824/15 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.06.2014
   Ing. Jaroslava Bojkovská - podpredseda Športové námestie 655/20 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Rudolf Lazar - člen Družstevná 843/3 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.06.2014
   Ing. Ivan Hrica - člen Dlhá 822/19 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.06.2014
   Jaroslava Dvoranová - člen Kozinská 533/43 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 06.06.2014
   07.07.2014Zrušené sidlo:
   Lozorno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslava Bojkovská - podpredseda Športové námestie 655/20 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Jaroslava Dvoranová - člen Kozinská 533/43 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   10.09.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Jančár - člen družstva poverený členskou schôdzou Novomeského 50/2747 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.06.2004 Skončenie funkcie: 04.12.2012
   29.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Jančár - člen družstva poverený členskou schôdzou Novomeského 50/2747 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.06.2004 Skončenie funkcie: 04.12.2012
   28.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Jančár - člen družstva poverený členskou schôdzou Novomeského 50/2747 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.06.2004
   10.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslava Bojkovská - podpredseda Športové námestie 655/20 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Jaroslava Dvoranová - člen Kozinská 533/43 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2009
   09.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Antónia Malovcová - podpredseda 153 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Anna Matúšková - člen 507 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Anna Minarovičová - člen 321 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Ing. Antónia Štefániková - člen 825 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   30.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Antónia Malovcová - podpredseda 153 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Anna Matúšková - člen 507 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Anna Minarovičová - člen 321 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   Ing. Antónia Štefániková - člen 825 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 27.05.2005
   29.06.2005Zrušeny predmety činnosti:
   klampiarstvo
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   výroba strojov pre poľnohospodárstvo
   stavebné inštalácie
   predaj, údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   murárstvo
   stolárstvo
   zámočníctvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2004
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2004
   Antónia Malovcová - podpredseda 153 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 02.06.2004
   Anna Matúšková - člen 507 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 11.08.1999
   Anna Minarovičová - člen 321 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   Ing. Antónia Štefániková - člen 825 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   14.10.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Branislav Hrica - predseda 702 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2004
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   Ing. Štefan Jančár - člen družstva poverený členskou schôdzou Novomeského 50/2747 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.06.2004
   Rudolf Lazar - člen 843 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 15.05.2004
   Antónia Malovcová - podpredseda 153 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 02.06.2004
   Anna Matúšková - člen 507 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 11.08.1999
   Anna Minarovičová - člen 321 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   Ing. Antónia Štefániková - člen 825 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 04.01.2001
   13.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jarmila Gebauerová - predseda Robotnícka 441/7 Vysoká pri Morave
   Branislav Hrica - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 702 Lozorno
   Ing. Ivan Hrica - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za duržstvo 822 Lozorno
   Antónia Malovcová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 153 Lozorno
   Anna Matúšková - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 507 Lozorno
   Anna Minarovičová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 321 Lozorno
   Ing. Antónia Štefániková - v čase neprístomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 825 Lozorno
   20.09.2004Nové predmety činnosti:
   výroba kŕmnych zmesí pre vlastný chov z doplnkových kŕmnych zmesí.
   04.01.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Hrica - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za duržstvo 822 Lozorno
   Anna Minarovičová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 321 Lozorno
   Ing. Antónia Štefániková - v čase neprístomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 825 Lozorno
   03.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Sonja Foltýnová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 638 Lozorno
   Ján Hofer - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 480 Lozorno
   Ladislav Šurina - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 89 Lozorno
   Ing. Ján Šurina - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 545 Lozorno
   Anton Švejda - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo Pribinova 10/30 Malacky
   11.08.1999Nový štatutárny orgán:
   Branislav Hrica - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 702 Lozorno
   Anna Matúšková - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 507 Lozorno
   10.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Bašťovanský 60 Lozorno
   Ing. Alexander Baxa 656 Lozorno
   19.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Štefan Bašťovanský 60 Lozorno
   Ing. Alexander Baxa 656 Lozorno
   Sonja Foltýnová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 638 Lozorno
   Ing. Jarmila Gebauerová - predseda Robotnícka 441/7 Vysoká pri Morave
   Ján Hofer - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 480 Lozorno
   Antónia Malovcová - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 153 Lozorno
   Ladislav Šurina - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 89 Lozorno
   Ing. Ján Šurina - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo 545 Lozorno
   Anton Švejda - v čase neprítomnosti predsedu PD na základe poverenia zastupuje a podpisuje za družstvo Pribinova 10/30 Malacky
   18.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Bašťovanská - člen 60 Lozorno
   Ing. Alexander Baxa - člen 656 Lozorno
   Soňa Foltýnová - člen 638 Lozorno
   Ján Hofer - člen 480 Lozorno
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno
   Antónia Malovcová - člen 153 Lozorno
   Ladislav Šurina - člen 89 Lozorno
   Ing. Ján Šurina - člen 545 Lozorno
   Anton Švejda - člen Pribinova 10/30 Malacky
   16.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Mária Bašťovanská - člen 60 Lozorno
   Ing. Alexander Baxa - člen 656 Lozorno
   Soňa Foltýnová - člen 638 Lozorno
   Ján Hofer - člen 480 Lozorno
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno
   Antónia Malovcová - člen 153 Lozorno
   Ladislav Šurina - člen 89 Lozorno
   Ing. Ján Šurina - člen 545 Lozorno
   Anton Švejda - člen Pribinova 10/30 Malacky
   15.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Soňa Foltýnová 638 Lozorno
   Viera Foltýnová 723 Lozorno
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno
   Jozef Marek 674 Lozorno
   Svorad Svitnič 386 Lozorno
   Rudolf Šablica 56 Lozorno
   Miloš Šťasný 459 Lozorno
   Ladislav Šurina 89 Lozorno
   Aneška Želipská 166 Lozorno
   21.10.1993Nové predmety činnosti:
   výroba poľnohospodárskych výrobkov
   predaj poľnohospodárskych výrobkov
   prenájom priestorov
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami
   iný veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu s obchodným a neobchodným tovarom so zahraničím okrem tovaru, na ktorý sa vzťahujú osobitné predpisy
   sprostredkovanie obchodu
   nákup, predaj, dovoz a vývoz obchodného a neobchodného tovaru do zahraničia okrem tovaru, na ktorý sa vzťahujú osobitné predpisy
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi prevádzkovanie skladky inertného odpadu
   klampiarstvo
   výroba kovových konštrukcií a ich častí
   výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   výroba strojov pre poľnohospodárstvo
   stavebné inštalácie
   predaj, údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   murárstvo
   stolárstvo
   zámočníctvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Soňa Foltýnová 638 Lozorno
   Viera Foltýnová 723 Lozorno
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno
   Jozef Marek 674 Lozorno
   Svorad Svitnič 386 Lozorno
   Rudolf Šablica 56 Lozorno
   Miloš Šťasný 459 Lozorno
   Ladislav Šurina 89 Lozorno
   Aneška Želipská 166 Lozorno
   20.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, dovoz a vývoz obchodného a neobchodného tovaru do zahraničia okrem tovaru na ktorý sa vzťahujú osobitné predpisy
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie obchodu s obchodným a neobchodným tovarom so zahraničím, okrem tovaru na ktorý sa vsťahujú osobitné predpisy
   iný veľkoobchod
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami
   prenájom priestorov
   predaj, údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   stavebné inštalácie
   výroba strojov pre poľnohospodárstvo
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   výroba nádrží, zásobníkov a kantajnerov
   výroba kovových konštrukcií
   klampiarstvo
   murárstvo
   stolárstvo
   zámočníctvo
   poskytovanie prác a techniky pre občanov a iné subjekty
   prevádzanie skládky inertného odpadu
   kovočinnosť a predaj výrobkov z kovu z vlastnej a cudzej výroby
   predaj ovocia, hrozna a zeleniny
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárského charakteru
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno
   12.11.1992Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, dovoz a vývoz obchodného a neobchodného tovaru do zahraničia okrem tovaru na ktorý sa vzťahujú osobitné predpisy
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie obchodu s obchodným a neobchodným tovarom so zahraničím, okrem tovaru na ktorý sa vsťahujú osobitné predpisy
   iný veľkoobchod
   veľkoobchod s poľnohospodárskymi produktami
   prenájom priestorov
   predaj, údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   stavebné inštalácie
   výroba strojov pre poľnohospodárstvo
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   výroba nádrží, zásobníkov a kantajnerov
   výroba kovových konštrukcií
   klampiarstvo
   murárstvo
   stolárstvo
   zámočníctvo
   02.01.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo Lozorno
   Nové sidlo:
   Lozorno
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie prác a techniky pre občanov a iné subjekty
   prevádzanie skládky inertného odpadu
   kovočinnosť a predaj výrobkov z kovu z vlastnej a cudzej výroby
   predaj ovocia, hrozna a zeleniny
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov potravinárského charakteru
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Hrica - predseda 822 Lozorno