Vytvoriť faktúru

Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra
IČO 00190578
DIČ 2020358967
IČ DPH SK2020358967
Dátum vzniku 01 Apríla 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra
Dolná 142
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 102 926 €
Zisk -212 806 €
Kontaktné informácie
Email vapdmodra@nextra.sk
Phone(s) +421336409170, +421336472458, +421336472459, +421336472461, +421336473632, +421336473636, +421336473637, +421336473660, +421336473661
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,479,942
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 900,148
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 900,148
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 60,865
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 589,451
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 247,442
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,390
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 570,508
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 421,826
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 46,009
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 104,944
3. Výrobky (123) - /194/ 188,235
4. Zvieratá (124) - /195/ 79,764
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 71
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 2,803
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 147,758
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 125,778
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 125,778
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,935
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 45
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 924
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 920
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,286
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,770
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 6,516
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,479,942
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 408,757
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 36,160
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 36,160
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,870,735
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,317,944
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,317,944
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 25,015
2. Ostatné fondy (427, 42X) 25,015
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,628,291
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,628,291
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -212,806
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,005,690
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,882
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 5,438
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,444
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 787,895
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 766,315
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 766,315
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,443
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,448
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,306
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,406
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 977
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,566
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,566
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 199,347
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 65,495
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 20,397
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 45,098
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 778,505
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,102,926
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,146
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 701,970
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 74,388
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -65,243
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 19,142
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 370,523
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,303,279
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,477
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 542,196
D. Služby (účtová skupina 51) 232,281
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 229,737
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 162,573
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 57,029
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,135
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20,921
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 133,941
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 133,941
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,662
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 840
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 125,224
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -200,353
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -62,693
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,574
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,643
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,643
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,931
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,573
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -209,926
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -212,806
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00190578 DIČ: 2020358967 IČ DPH: SK2020358967
 • Sídlo: Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra, Dolná 142, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Sodoma predseda Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika 24.11.2006
  PhDr. Elena Sodomová podpredseda Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika 24.11.2006
  Tomáš Sodoma člen Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika 24.11.2006
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.03.2015Nové sidlo:
   Dolná 142 Modra 900 01
   26.03.2015Zrušené sidlo:
   Modra 900 01
   17.02.2010Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   reklamné a marketingové služby
   05.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Sodoma - predseda Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika Vznik funkcie: 24.11.2006
   PhDr. Elena Sodomová - podpredseda Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika Vznik funkcie: 24.11.2006
   Tomáš Sodoma - člen Karpatská 41 Modra 900 01 Slovensá republika Vznik funkcie: 24.11.2006
   04.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Bača - člen Komenského 14 Modra
   Juraj Hutár - člen Zápotok 76 Šenkvice
   Ing. Borislav Jakabovič - predseda Kellenbergerova 13 Modra
   Stanislav Jurikovič - člen Partizánska 71 Modra
   Danka Klúčiková - člen Komenského 10 Modra
   Jozef Macháček - podpredseda Dolná 50 Modra
   Ing. Vladimír Pilek - člen Pezinská 17 Vinosady
   Darina Riganová - členka Štúrova 42 Modra
   Jozef Tirinda - člen Hlavná 54 Dubová
   04.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Albertovičová - člen Družstevná 28 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Ladislav Horváth - člen Školská 51 Vinosady
   Ing. Pavol Konečný - člen 97 Píla
   Juraj Ondrejkovič - člen Komenského 3 Modra
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   11.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Jana Albertovičová - člen Družstevná 28 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Juraj Hutár - člen Zápotok 76 Šenkvice
   Ing. Pavol Konečný - člen 97 Píla
   Jozef Macháček - podpredseda Dolná 50 Modra
   Juraj Ondrejkovič - člen Komenského 3 Modra
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   10.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Hurtoň - člen Zochova 14 Modra
   Ing. Pavol Konečný - podpredseda 97 Píla
   Ing. Milan Lančarič - člen Družstevná 3 Modra
   Jozef Macháček - člen Komenského 4 Modra
   Dagmar Pešková - člen Dukelská 39 Modra
   Pavol Urland - člen Družstevná 3 Modra
   Pavol Záleský - člen SNP 18 Modra
   27.01.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Borislav Jakabovič - predseda Kellenbergerova 13 Modra
   26.01.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Boris Jakabovič - predseda Kellenbergerova 13 Modra
   12.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Anton Bača - člen Komenského 14 Modra
   Ladislav Horváth - člen Školská 51 Vinosady
   Ing. Marián Hurtoň - člen Zochova 14 Modra
   Danka Klúčiková - člen Komenského 10 Modra
   Dagmar Pešková - člen Dukelská 39 Modra
   Ing. Vladimír Pilek - člen Pezinská 17 Vinosady
   Pavol Záleský - člen SNP 18 Modra
   11.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Darulová - člen Modranská 138 Vinosady
   Stanislav Gavorník st. - člen Družstevná 12 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Pavol Kintler - člen Partizánska 100 Modra
   Ján Kolárik - člen Hviezdoslavova 13 Modra
   Stanislav Pinter - člen Školská 57 Vinosady
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   05.06.1996Nové obchodné meno:
   Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra
   Nový štatutárny orgán:
   Terézia Darulová - člen Modranská 138 Vinosady
   Stanislav Gavorník st. - člen Družstevná 12 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Ing. Boris Jakabovič - predseda Kellenbergerova 13 Modra
   Stanislav Jurikovič - člen Partizánska 71 Modra
   Pavol Kintler - člen Partizánska 100 Modra
   Ján Kolárik - člen Hviezdoslavova 13 Modra
   Ing. Pavol Konečný - podpredseda 97 Píla
   Ing. Milan Lančarič - člen Družstevná 3 Modra
   Jozef Macháček - člen Komenského 4 Modra
   Stanislav Pinter - člen Školská 57 Vinosady
   Darina Riganová - členka Štúrova 42 Modra
   Jozef Tirinda - člen Hlavná 54 Dubová
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   Pavol Urland - člen Družstevná 3 Modra
   04.06.1996Zrušené obchodné meno:
   Modra Vinohradnícke a poľnohospodárske, družstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Terézia Darulová - členka Modranská 138 Vinosady
   Stanislav Gavorník st. - člen Družstevná 12 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Ing. Boris Jakabovič - predseda PD Kellenbergerova 13 Modra
   Stanislav Jurikovič - člen Partizánska 71 Modra
   Pavol Kintler - člen Partizánska 100 Modra
   Ing. Pavol Konečný - podpredseda PD Podhorská 97 Píla
   Ing. Milan Lančarič - člen Družstevná 3 Modra
   Jozef Macháček - člen Komenského 4 Modra
   Stanislav Pinter - člen Školská 57 Vinosady
   Darina Riganová - členka Štúrova 42 Modra
   Jozef Ružek - člen Pod vinicami 29 Modra
   Jozef Tirinda - člen Hlavná 54 Dubová
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   Pavol Urland - člen Družstevná 3 Modra
   13.09.1995Nové predmety činnosti:
   poľovnícka činnosť
   07.03.1994Nové obchodné meno:
   Modra Vinohradnícke a poľnohospodárske, družstvo
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   potravinárska výroba - výroba vína
   potravinárska výroba - výroba mliečnych výrobkov
   výroba, prevádzanie opráv a predaj poľnohospodárskych strojov
   práce ťažkými mechanizmami
   poradenské a vzdelávacie služby v oblasti poľnohospdárskej výroby a ochrany poľnohospodárskych plodov
   nepravidelná verejná cestná hromadná doprava osôb
   pohostinská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Terézia Darulová - členka Modranská 138 Vinosady
   Stanislav Gavorník st. - člen Družstevná 12 Modra
   Miroslav Hečko - člen Družstevná 14 Modra
   Ing. Boris Jakabovič - predseda PD Kellenbergerova 13 Modra
   Stanislav Jurikovič - člen Partizánska 71 Modra
   Pavol Kintler - člen Partizánska 100 Modra
   Ing. Pavol Konečný - podpredseda PD Podhorská 97 Píla
   Ing. Milan Lančarič - člen Družstevná 3 Modra
   Jozef Macháček - člen Komenského 4 Modra
   Stanislav Pinter - člen Školská 57 Vinosady
   Darina Riganová - členka Štúrova 42 Modra
   Jozef Ružek - člen Pod vinicami 29 Modra
   Jozef Tirinda - člen Hlavná 54 Dubová
   Ján Uherčík - člen Družstevná 10 Modra
   Pavol Urland - člen Družstevná 3 Modra
   06.03.1994Zrušené obchodné meno:
   Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra
   Zrušeny predmety činnosti:
   predaj štepov a množiteľského materiálu
   stavebné práce - opravy a údržba
   výroba a predaj poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
   preprava nákladnými motorovými vozidlami a autobusom
   poradenské a vzdelávacie služby
   práce a služby poľnohospodárskou technikou s ťažkými mechanizmami
   reštauračná činnosť
   obchodná činnosť, do ktorej patrí:
   výroba, kúpa a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefánia Kanková - druhý podpredseda Pezinská 14 Vinosady
   Ing. Helena Pešková - predseda Bratislavská 3 Modra
   Jozef Ružek - prvý podpredseda Pod vinicami 29 Modra
   01.04.1991Nové obchodné meno:
   Vinohradnícke a poľnohospodárske družstvo Modra
   Nové sidlo:
   Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   predaj štepov a množiteľského materiálu
   stavebné práce - opravy a údržba
   výroba a predaj poľnohospodárskych strojov a mechanizmov
   preprava nákladnými motorovými vozidlami a autobusom
   poradenské a vzdelávacie služby
   práce a služby poľnohospodárskou technikou s ťažkými mechanizmami
   reštauračná činnosť
   obchodná činnosť, do ktorej patrí:
   výroba, kúpa a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Štefánia Kanková - druhý podpredseda Pezinská 14 Vinosady
   Ing. Helena Pešková - predseda Bratislavská 3 Modra
   Jozef Ružek - prvý podpredseda Pod vinicami 29 Modra