Vytvoriť faktúru

Roľnícke družstvo podielníkov - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Roľnícke družstvo podielníkov
IČO 00190586
DIČ 2020362784
IČ DPH SK2020362784
Dátum vzniku 09 Júla 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Roľnícke družstvo podielníkov
90046
Most pri Bratislave
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 988 360 €
Zisk 98 752 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.rdpmost.sk
Phone(s) +421245951232, +421245951233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,216,026
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,290,628
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,332
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,332
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,289,296
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,146,460
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,384,746
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 387,241
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 317,344
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 28,255
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 25,250
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,912,121
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,073,949
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 80,802
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 303,837
3. Výrobky (123) - /194/ 298,286
4. Zvieratá (124) - /195/ 256,763
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 134,211
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 50
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 156,556
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 154,615
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 154,615
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 991
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 950
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 681,616
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 917
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 680,699
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,277
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,277
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,216,026
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,552,492
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 319,208
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 319,208
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,566,511
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 41,005
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 41,005
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 346,097
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 328,119
2. Ostatné fondy (427, 42X) 17,978
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,180,919
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,180,919
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 98,752
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 434,789
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 234,244
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 127,574
12. Odložený daňový záväzok (481A) 106,670
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 164,583
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 64,518
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,518
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,902
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,647
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,921
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,686
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,909
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 35,962
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 35,962
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 228,745
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 228,745
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,292,843
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,988,360
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 495,501
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,504,319
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 216,415
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -21,704
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 236,444
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100,108
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 457,277
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,807,276
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 195,578
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,075,953
D. Služby (účtová skupina 51) 358,797
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 657,649
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 464,064
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 168,306
4. Sociálne náklady (527, 528) 25,279
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 54,436
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 377,995
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 377,995
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 81,496
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,372
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 181,084
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 800,647
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,589
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 972
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 972
XII. Kurzové zisky (663) 3
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 6,614
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 47,002
O. Kurzové straty (563) 18
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 46,984
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -39,413
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 141,671
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 42,919
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 37,657
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 5,262
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 98,752
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00190586 DIČ: 2020362784 IČ DPH: SK2020362784
 • Sídlo: Roľnícke družstvo podielníkov, 90046, Most pri Bratislave
 • Dátum vzniku: 09 Júla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Rudolf Horváth predseda Fedákova 6 Bratislava 841 02 01.03.2013
  Ing. Viera Glasnáková člen Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 01.03.2013
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.06.2013Nové predmety činnosti:
   údržba, montáž a prevádzkovanie závlahových systémov a melioračných zariadení
   04.05.2013Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Horváth - predseda predstavenstva Fedákova 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.03.2013
   Ing. Viera Glasnáková - člen predstavenstva Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.03.2013
   03.05.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ambróz Bažány Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Zoltán Benovics Hydinárska 601 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ing. Viera Glasnáková Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ing. Rudolf Horváth - predseda družstva Fedákova 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 21.02.2008
   20.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Horváth - predseda družstva Fedákova 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 21.02.2008
   19.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Horváth Fedákova 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 21.02.2008
   03.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ambróz Bažány Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Zoltán Benovics Hydinárska 601 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ing. Viera Glasnáková Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 21.02.2008
   Ing. Rudolf Horváth Fedákova 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 21.02.2008
   02.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ambróz Bažány - podpredseda Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Jozef Ryba - člen Budovateľská 205 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Michal Želonka - člen Športová 530 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   01.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ambróz Bažány - podpredseda Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Jozef Ryba - člen Budovateľská 205 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Michal Želonka - člen Športová 530 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   31.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ambróz Bažány - podpredseda Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Jozef Ryba - člen Budovateľská 205 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Michal Želonka - člen Športová 530 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   04.08.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ambróz Bažány - podpredseda Ivánska cesta 49 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Hoštáky 507/41 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Jozef Ryba - člen Budovateľská 205 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   Michal Želonka - člen Športová 530 Most pri Bratislave 900 46 Vznik funkcie: 20.02.2003
   03.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo
   Miroslav Čuchor - člen Bratislavská 85 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Sputnikova 21 Bratislava
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava
   Stanislav Hrkel - podpredseda Športová 450 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46
   Jozef Kopp - člen Budovateľská 173 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave
   10.07.2002Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   05.12.2001Nový štatutárny orgán:
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská 206 Most pri Bratislave 900 46
   04.12.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Vadóczová - člen Mlynská 36 Tomášov
   22.08.2000Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kopp - člen Budovateľská 173 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   21.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Oliver Hollý - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   30.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Axamit - člen Družstevná 6 Malinovo
   Miroslav Čuchor - člen Bratislavská 85 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   Ing. Viera Glasnáková - člen Sputnikova 21 Bratislava
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave
   Oliver Hollý - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava
   Stanislav Hrkel - podpredseda Športová 450 Most pri Bratislave Skončenie funkcie: 20.02.2003
   Štefan Smolica - člen Športová 461 Most pri Bratislave
   Mária Vadóczová - člen Mlynská 36 Tomášov
   29.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ambróz Bažány - člen Ivánska cesta 49 Bratislava
   Miroslav Čuchor - člen Bratislavská 85 Most pri Bratislave
   Ing. Karol Ďuriga - podpredseda Krásnohorská 3 Bratislava
   Milan Furička - člen Športová 444 Most pri Bratislave
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave
   Oliver Hollý - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská Most pri Bratislave
   Miroslav Miťko - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   12.10.1994Nové obchodné meno:
   Roľnícke družstvo podielníkov
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   zámočnícke práce a opravárenstvo
   autodoprava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ambróz Bažány - člen Ivánska cesta 49 Bratislava
   Miroslav Čuchor - člen Bratislavská 85 Most pri Bratislave
   Ing. Karol Ďuriga - podpredseda Krásnohorská 3 Bratislava
   Milan Furička - člen Športová 444 Most pri Bratislave
   Mária Gregušová - člen Športová 463 Most pri Bratislave
   Oliver Hollý - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   Milan Hrvoľ - člen Budovateľská Most pri Bratislave
   Miroslav Miťko - člen Nálepkova 293 Most pri Bratislave
   11.10.1994Zrušené obchodné meno:
   Roľnícke družstvo Most pri Bratislave
   Zrušeny predmety činnosti:
   zahraničná obchodná činnosť
   obchodná činnosť
   kovovýroba
   živočíšna výroba
   rastlinná výroba
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ambróz Bežány - podpredseda Ivanská cesta 49 Bratislava
   11.01.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Horváth - predseda Fedáková 6 Bratislava
   10.01.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bartošovič - predseda Spútnikova 39 Bratislava
   09.07.1991Nové obchodné meno:
   Roľnícke družstvo Most pri Bratislave
   Nové sidlo:
   Most pri Bratislave 900 46
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   ťažba štrku
   spracovanie stavebnej sute
   zahraničná obchodná činnosť
   obchodná činnosť
   kovovýroba
   živočíšna výroba
   rastlinná výroba
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Bartošovič - predseda Spútnikova 39 Bratislava
   Ambróz Bežány - podpredseda Ivanská cesta 49 Bratislava