Vytvoriť faktúru

ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo
IČO 00190616
DIČ 2020427035
IČ DPH SK2020427035
Dátum vzniku 01 Januára 1973
Právna forma Družstvo
Sídlo ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo
Košariská 192/42
90042
Dunajská Lužná
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 437 935 €
Zisk 411 140 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245980213, +421245980125, +421245980124, +421245981188
Mobile phone(s) +421903491138
Fax(es) 0245980125
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,763,760
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,702,517
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,702,517
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,092,184
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,279,305
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 946,558
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 168,199
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 216,271
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,055,228
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,591,147
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,542
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 513,019
3. Výrobky (123) - /194/ 874,518
4. Zvieratá (124) - /195/ 158,068
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 929,034
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 115,761
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,761
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,100
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 812,173
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 535,047
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,200
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 519,847
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,015
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,015
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,763,760
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,757,551
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 985,887
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 985,887
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,506,519
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 917,640
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 917,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,936,365
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,936,365
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 411,140
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 784,549
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 433,181
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 79,581
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 234,302
12. Odložený daňový záväzok (481A) 119,298
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 257,847
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 106,665
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,665
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,672
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 31,506
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 40,583
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 45,861
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,560
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 93,521
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 65,003
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 28,518
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 221,660
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 761
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 220,899
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,840,563
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,437,935
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,572
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 3,693,162
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 137,669
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 56,809
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 104,295
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 551,719
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 892,709
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,908,242
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 519
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,900,368
D. Služby (účtová skupina 51) 735,471
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,360,000
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 954,106
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 337,034
4. Sociálne náklady (527, 528) 68,860
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 130,223
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 615,741
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 615,741
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 150,471
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,449
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 529,693
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,357,149
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 87
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 87
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 87
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,418
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,409
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,331
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 528,362
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 117,222
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 135,201
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -17,979
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 411,140
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.05.2016
 • IČO:00190616 DIČ: 2020427035 IČ DPH: SK2020427035
 • Sídlo: ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo, Košariská 192/42, 90042, Dunajská Lužná
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1973
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mária Zwingerová podpredseda Zdravotnícka 700/3 Dunajská Lužná 900 42 23.03.2012
  Ing. Rudolf Malinka člen Nezábudková 807/10 Bratislava 821 01 23.03.2012
  Vavrinec Jurányi člen 102 Kalinkovo 900 43 23.03.2012
  Roman Mihaliak člen Lipnická 446/30 Dunajská Lužná 900 42 07.05.2014
  Anton Patrnčiak predseda Lipová 1721/21 Dunajská Lužná 900 42 23.03.2012
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.03.2015Nový štatutárny orgán:
   Roman Mihaliak - člen predstavenstva Lipnická 446/30 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 07.05.2014
   11.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Anton Patrnčiak - predseda predstavenstva Lipová 1721/21 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Mária Zwingerová - podpredseda predstavenstva Zdravotnícka 700/3 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Ing. Rudolf Malinka - člen predstavenstva Nezábudková 807/10 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 23.03.2012
   Vavrinec Jurányi - člen predstavenstva 102 Kalinkovo 900 43 Vznik funkcie: 23.03.2012
   05.05.2006Nové sidlo:
   Košariská 192/42 Dunajská Lužná 900 42
   12.08.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   miešanie krmív - výroba a predaj
   18.05.2004Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárstve a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania a ďalšieho predaja
   nákladná cestná doprava
   opravy strojov
   prevádzkovanie závlah
   výroba a následný predaj osív a sadív
   20.01.1994Nové obchodné meno:
   ÚSVIT pri Dunaji, Poľnohospodárske družstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.01.1973Nová právna forma:
   Družstvo