Vytvoriť faktúru

Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach
IČO 00190705
DIČ 2020360408
IČ DPH SK2020360408
Dátum vzniku 10 Mája 1972
Právna forma Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach
90081
Šenkvice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 168 762 €
Zisk -210 640 €
Kontaktné informácie
Email pdsenkvice@stonline.sk
Phone(s) +421336496121
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,916,185
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,920,669
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,920,669
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 349,610
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,971,525
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 492,591
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 106,943
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 992,715
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 684,050
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 43,029
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 242,167
3. Výrobky (123) - /194/ 274,908
4. Zvieratá (124) - /195/ 123,946
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 94,702
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 89,049
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,049
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,653
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 213,963
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,835
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 212,128
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,801
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,801
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,916,185
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,611,408
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 86,025
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 86,025
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,865,938
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 919,780
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 919,780
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -49,695
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -49,695
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -210,640
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,038,522
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 401,830
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 31,072
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 149,460
12. Odložený daňový záväzok (481A) 221,298
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 140,820
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 463,642
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 349,643
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 349,643
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 74,515
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,951
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,691
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,576
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 266
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 32,230
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,230
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 266,255
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 34,054
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 232,201
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,665,173
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,168,762
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,513,571
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 110,708
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 56,804
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 69,539
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 43,041
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 375,099
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,344,651
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,023,052
D. Služby (účtová skupina 51) 251,562
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 606,903
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 443,529
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 144,055
4. Sociálne náklady (527, 528) 19,319
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 43,755
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 307,196
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 307,196
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 43,293
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68,890
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -175,889
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 476,008
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 14
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,090
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 18,488
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 18,488
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,602
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,076
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -198,965
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,675
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,883
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 8,792
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -210,640
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
 • IČO:00190705 DIČ: 2020360408 IČ DPH: SK2020360408
 • Sídlo: Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach, 90081, Šenkvice
 • Dátum vzniku: 10 Mája 1972
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vincent Lacko podpredseda Poľná 60 Šenkvice 27.03.1997
  Ľuboš Tóth člen Glogovec 12 Šenkvice 28.06.1999
  Ing. Karol Motyka predseda Kozare 742/8 Šenkvice 900 81 27.01.2016
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Motyka - predseda Kozare 742/8 Šenkvice 900 81
   28.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Tóth - člen Glogovec 12 Šenkvice
   24.06.1997Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo v Šenkviciach
   27.03.1997Nové sidlo:
   Šenkvice 900 81
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vincent Lacko - podpredseda Poľná 60 Šenkvice
   21.07.1993Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.05.1972Nová právna forma:
   Družstvo