Vytvoriť faktúru

Poľnohospodárske družstvo v Tomášove - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Poľnohospodárske družstvo v Tomášove
IČO 00190721
DIČ 2020362751
IČ DPH SK2020362751
Dátum vzniku 01 Januára 1973
Právna forma Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo v Tomášove
Tomášov
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 790 049 €
Zisk -20 693 €
Kontaktné informácie
Email pdtomasov@gmail.com
Phone(s) 0245958180, 0905564504
Mobile phone(s) 0905564504
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,409,951
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,975,380
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,925
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,925
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,363,999
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,984
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 496,790
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 822,938
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 37,287
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 607,456
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 3,320
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 604,136
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,383,100
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 834,397
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 61,378
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 186,700
3. Výrobky (123) - /194/ 533,624
4. Zvieratá (124) - /195/ 52,695
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 520,427
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 209,853
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 209,853
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 310,389
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 185
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,276
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 614
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,662
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 51,471
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,710
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 49,761
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,409,951
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,962,688
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 189,072
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 189,072
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,731,623
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 121,577
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 121,577
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -58,891
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -58,891
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,693
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 229,779
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 135,770
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 16,607
12. Odložený daňový záväzok (481A) 119,163
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 61,046
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,319
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,319
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,730
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,315
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,682
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 32,963
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 28,763
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,200
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 217,484
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 34,971
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 103,608
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 78,905
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,682,971
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,790,049
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,259,757
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 77,195
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -51,332
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 28,654
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 132,228
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 343,547
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,794,410
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 750,594
D. Služby (účtová skupina 51) 236,585
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 440,375
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 313,252
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 112,028
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,095
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 34,350
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 250,592
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 250,592
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 58,157
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -4,753
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,510
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,361
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 327,095
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,472
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,558
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,558
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 914
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 26,003
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 26,003
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,531
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,892
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -7,199
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,176
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -10,375
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,693
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016