Vytvoriť faktúru

Incheba, akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Incheba, akciová
IČO 00211087
DIČ 2020451411
IČ DPH SK2020451411
Dátum vzniku 24 Novembra 1989
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Incheba, akciová
Viedenská cesta 3
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 299 502 €
Zisk 280 755 €
Kontaktné informácie
Email hotel@incheba.sk
Webová stránka http://www.incheba.sk
Phone(s) +421267271111, +421267272400, +421267273106
Fax(es) 0262411838
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 21,743,900
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,199,760
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 6,357
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,357
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,156,102
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,661,302
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,801,366
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 431,594
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 6,062
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 65,415
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 164,369
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 25,994
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 37,301
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 37,301
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,384,131
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 186,582
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34,856
3. Výrobky (123) - /194/ 149,454
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,272
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 406,844
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 356,453
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 69,578
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 286,875
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,143
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 49,248
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,790,705
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 87,971
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,702,734
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 160,009
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 27,561
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 132,448
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,743,900
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,820,083
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,881,011
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,881,011
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 5,648,797
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,572,753
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,572,753
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,985,681
2. Ostatné fondy (427, 42X) 4,985,681
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -4,639,878
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -4,639,878
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 90,964
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 90,964
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 280,755
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,838,286
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 81,197
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 426
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 21,488
12. Odložený daňový záväzok (481A) 59,283
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,501,988
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,948,114
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,948,114
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 61,855
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 186,758
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 118,912
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 173,673
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,676
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 255,101
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 177,151
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 77,950
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 85,531
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,031
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 84,500
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,952,197
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,299,502
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,519
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,946,678
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 42,625
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 30,665
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 208,580
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 65,435
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,844,710
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,549
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,041,233
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 2,148
D. Služby (účtová skupina 51) 2,255,025
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,111,107
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,167,551
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 36,072
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 807,096
4. Sociálne náklady (527, 528) 100,388
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 324,308
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,383,549
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,383,549
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 204,715
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 338,461
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 181,615
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 454,792
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,724,532
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 363,405
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 328,731
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 328,731
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10,807
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10,807
XII. Kurzové zisky (663) 23,867
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 371,790
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 7,763
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,183
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,183
O. Kurzové straty (563) 356,546
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,298
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,385
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 446,407
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 165,652
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 170,639
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -4,987
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 280,755
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.07.2016