Vytvoriť faktúru

OMNIA KLF - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OMNIA KLF
IČO 00211095
DIČ 2020464512
IČ DPH SK2020464512
Dátum vzniku 01 Decembra 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo OMNIA KLF
Kukučínova 2734
02401
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 80 379 882 €
Zisk 610 237 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0414201133, 0414201109, 0414201476
Fax(es) 0414201169, 0414201153
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 47,184,831
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 35,616,503
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,349,535
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 19,134
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 1,329,554
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 847
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,505,328
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 903,152
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,481,022
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,623,065
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 293,179
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,204,910
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,761,640
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,732,676
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 28,964
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,528,694
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,360,558
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,513,300
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,330,124
3. Výrobky (123) - /194/ 1,138,971
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 378,163
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 32,868
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 32,868
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,953,548
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,814,218
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,814,218
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 135,200
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,130
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 181,720
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,909
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 177,811
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 39,634
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,686
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 31,470
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,478
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 47,184,831
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,531,420
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,345,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,345,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,936,959
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,989,692
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,989,692
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,064
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,064
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 4,003,279
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 2,119,557
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 1,883,722
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -354,811
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,195,386
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,550,197
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 610,237
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,538,315
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,419,139
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 876,517
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 876,517
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 109,199
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 303,523
12. Odložený daňový záväzok (481A) 129,900
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 9,036,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,348,917
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,426,724
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,426,724
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 262,032
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 315,979
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,854
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 281,328
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 143,891
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 143,891
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,590,368
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,115,096
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 10,855
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 985,909
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 118,332
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 60,672,698
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 80,379,882
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,212,328
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 29,934,521
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 525,738
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 55,213
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 3,418,797
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,978,225
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,255,060
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,910,114
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 30,269,256
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,719,631
D. Služby (účtová skupina 51) 1,750,354
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,457,427
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,896,226
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 3,187
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,412,641
4. Sociálne náklady (527, 528) 145,373
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 110,765
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,107,111
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,107,111
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,163,672
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -19,684
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,351,582
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,469,768
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,407,356
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,229
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 1,089
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 112
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 112
XII. Kurzové zisky (663) 13
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 700,178
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 1,090
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 474,927
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 4,293
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 470,634
O. Kurzové straty (563) 236
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 223,925
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -698,949
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 770,819
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 160,582
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,996
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 156,586
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 610,237
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00211095 DIČ: 2020464512 IČ DPH: SK2020464512
 • Sídlo: OMNIA KLF, Kukučínova 2734, 02401, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Decembra 1990
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.07.2009Nové sidlo:
   Kukučínova 2734 Kysucké Nové Mesto 024 01
   15.07.2009Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   22.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Fedor - predseda Gelnická 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.01.2009
   Ing. Peter Zuzčák - člen Palárikova 2144/4 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 01.01.2009
   Ing. Miroslav Lukáč - podpredseda Novosická 1862 Púchov 020 01 Vznik funkcie: 01.01.2009
   21.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Droščin - člen Zákysučie 654 Krásno nad Kysucou 023 02 Vznik funkcie: 01.08.2008
   Ing. Jozef Fedor - podpredseda Gelnická 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.08.2008
   Ing. Martin Mravec - predseda Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 01.08.2008
   06.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Droščin - člen Zákysučie 654 Krásno nad Kysucou 023 02 Vznik funkcie: 01.08.2008
   Ing. Jozef Fedor - podpredseda Gelnická 16 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.08.2008
   Ing. Martin Mravec - predseda Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 01.08.2008
   05.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Mišo - predseda Hornádska 24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.04.2007
   Ing. Martin Mravec - podpredseda Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 01.04.2007
   Ing. Peter Zuzčák - člen Palárikova 2144/4 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 06.11.2007
   01.01.2008Nové obchodné meno:
   OMNIA KLF, a. s.
   Nové predmety činnosti:
   výroba ložísk
   nakladanie s nebezpečným odpadom
   31.12.2007Zrušené obchodné meno:
   OMNIA, a.s.
   28.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Zuzčák - člen Palárikova 2144/4 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 06.11.2007
   27.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Švaňa - člen Dunajov 218 Dunajov 023 02 Vznik funkcie: 31.08.2006
   01.07.2007Nové predmety činnosti:
   činnosť colného deklaranta
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   01.04.2007Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
   kováčstvo
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   výroba nástrojov
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   skladovanie výrobkov a materiálov
   marketingové služby
   prenájom strojov a strojných zariadení a prenájom nehnuteľností, vč. nebytových priestorov
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   recyklovanie kovového odpadu a šrotu
   recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
   opravy a montáž strojov a zariadení
   kancelárske a sekretárske služby ( vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb ), administratívne práce
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   organizovanie kurzov, školení a prednášok
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   poradenská služba k technickému vybaveniu počítača ( hardware )
   poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ( software )
   spracovanie údajov
   inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   technické testovanie, meranie a analýzy
   kalibrácia meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
   opravy a údržba meradiel a meracích prístrojov s výnimkou určených meradiel
   poradenská činnosť v oblasti meracej a metrologickej činnosti
   overovanie pracovných meradiel mimo určených meradiel
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Mišo - predseda Hornádska 24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.04.2007
   Ing. Martin Mravec - podpredseda Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 01.04.2007
   31.03.2007Zrušeny predmety činnosti:
   administratívne práce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Josef Droščin - člen Zákysučie 654 Krásno nad Kysucou 023 02 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Ing. Vladimír Kestler - predseda Kráľovské údolie 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Mgr. Martin Laca - člen Papraďová 5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Ing. Michal Mišo - podpredseda Hornádska 24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Ing. Martin Mravec - člen Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 31.08.2006
   26.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Josef Droščin - člen Zákysučie 654 Krásno nad Kysucou 023 02 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Ing. Vladimír Kestler - predseda Kráľovské údolie 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Mgr. Martin Laca - člen Papraďová 5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Ing. Michal Mišo - podpredseda Hornádska 24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Ing. Martin Mravec - člen Jesenského 450/5 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 31.08.2006
   Ing. Martin Švaňa - člen Dunajov 218 Dunajov 023 02 Vznik funkcie: 31.08.2006
   25.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kestler - predseda Kráľovské údolie 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.09.2000
   Mgr. Martin Laca - člen Papraďová 5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 14.06.2002
   Ing. Michal Mišo - podpredseda Hornádska 24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.09.2000
   01.08.2006Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Laca - člen Papraďová 5 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 14.06.2002
   31.07.2006Zrušené sidlo:
   Šancova 54 Bratislava 814 81
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Laca Kozmonautická 5 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 14.06.2002
   14.04.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie dát
   prenájom hardware
   činnosť účtovných, organizačných, ekonomických a obchodných poradcov
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   služby verejných nosičov a poslov
   administratívne práce
   13.04.2005Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku i v zahraničí, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje koncesia
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné zastupovanie
   konzultačná činnosť
   marketing a reklama
   vlastníctvo kontrolných majetkových účastí na iných kapitálových spoločnostiach a ich ovládanie
   vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
   prenájom motorových vozidiel
   operatívny leasing motorových vozidiel
   prenájom nebytových priestorov
   upratovacie služby
   inžinierska činnosť(okrem vybraných činností v stavebníctve)
   neverejná cestná nehromadná nepravidelná doprava osôb
   poskytovanie služieb verejného stravovania
   faktoring a forfaiting
   poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   poradenská služba ohľadne programov na spracovanie dát
   automatizované spracovanie dát
   prenájom hardware
   organizačné poradenstvo
   poradenské služby v oblasti obchodu
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   24.12.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   13.09.2002Nové obchodné meno:
   OMNIA, a.s.
   Nové sidlo:
   Šancova 54 Bratislava 814 81
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kestler - predseda Kráľovské údolie 24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 22.09.2000
   Mgr. Martin Laca Kozmonautická 5 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 14.06.2002
   Ing. Michal Mišo - podpredseda Hornádska 24 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 22.09.2000
   12.09.2002Zrušené obchodné meno:
   OMNIA a.s.
   Zrušené sidlo:
   Šancova 54 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Babálová Bullova 25 Bratislava
   Ing. Vladimír Kestler - predseda Kráľovské údolie 6442/24 Bratislava
   Ing. Michal Mišo - podpredseda Hornádska 24 Bratislava
   16.04.2002Nové sidlo:
   Šancova 54 Bratislava 811 05
   15.04.2002Zrušené sidlo:
   Dunajská 4-6 Bratislava
   09.01.2002Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   poradenská služba ohľadne programov na spracovanie dát
   automatizované spracovanie dát
   prenájom hardware
   organizačné poradenstvo
   poradenské služby v oblasti obchodu
   13.02.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kestler - predseda Kráľovské údolie 6442/24 Bratislava
   12.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kestler - predseda Sklenárova 8 Bratislava
   29.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Babálová Bullova 25 Bratislava
   Ing. Vladimír Kestler - predseda Sklenárova 8 Bratislava
   Ing. Michal Mišo - podpredseda Hornádska 24 Bratislava
   28.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kestler - podpredseda Sklenárova 8 Bratislava
   Ing. Edmund Kozel - predseda predstavenstva Jakubíkova 12 Bratislava
   Ing. Viliam Krajčovič - podpredseda Agátová 9 Trnava
   19.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Krajčovič - podpredseda Agátová 9 Trnava
   18.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Krajčovič - podpredseda predstavenstva Agátová 9 Bratislava
   27.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Edmund Kozel - predseda predstavenstva Jakubíkova 12 Bratislava
   Ing. Viliam Krajčovič - podpredseda predstavenstva Agátová 9 Bratislava
   26.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baláž - člen Alstrova 62 Bratislava
   Ing. Viliam Krajčovič - predseda Agátova 9 Trnava
   26.03.1998Nové predmety činnosti:
   upratovacie služby
   inžinierska činnosť(okrem vybraných činností v stavebníctve)
   neverejná cestná nehromadná nepravidelná doprava osôb
   poskytovanie služieb verejného stravovania
   19.08.1996Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   operatívny leasing motorových vozidiel
   prenájom nebytových priestorov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baláž - člen Alstrova 62 Bratislava
   Ing. Vladimír Kestler - podpredseda Sklenárova 8 Bratislava
   Ing. Viliam Krajčovič - predseda Agátova 9 Trnava
   18.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baláž - člen Alstrova 62 Bratislava
   Ing. Vladimír Kestler - podpredseda Schiffelova 8 Bratislava
   Ing. Viliam Krajčovič - predseda kpt. Nálepku 5 Trnava
   28.10.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baláž - člen Alstrova 62 Bratislava
   27.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Falath - člen Pifflova 4 Bratislava
   11.10.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku i v zahraničí, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje koncesia
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné zastupovanie
   konzultačná činnosť
   marketing a reklama
   vlastníctvo kontrolných majetkových účastí na iných kapitálových spoločnostiach a ich ovládanie
   vedenie a spracovanie účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Falath - člen Pifflova 4 Bratislava
   Ing. Vladimír Kestler - podpredseda Schiffelova 8 Bratislava
   10.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku i v zahraničí, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje koncesia
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné zastupovanie
   konzultačná činnosť
   marketing a reklama
   vlastníctvo kontrolných majetkových účastí na iných kapitálových spoločnostiach a ich ovládanie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kovačovský - člen Rajecká 4 Bratislava
   Eduard Mikuš - podpredseda Lysáková 16 Bratislava
   21.09.1992Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v tuzemsku i v zahraničí, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje koncesia
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné zastupovanie
   konzultačná činnosť
   marketing a reklama
   vlastníctvo kontrolných majetkových účastí na iných kapitálových spoločnostiach a ich ovládanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. František Kovačovský - člen Rajecká 4 Bratislava
   Ing. Viliam Krajčovič - predseda kpt. Nálepku 5 Trnava
   Eduard Mikuš - podpredseda Lysáková 16 Bratislava
   20.09.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe zo dňa 21.8.1990 Č.j.: 483/13/90, Registr.č.:108000948 bola povolená zahranično obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1. Vývoz a dovoz ložísk, inštalačných armatúr a materiálov, elektrických spotrebičov pre domácnosť, šijacích a pletacích strojov, svietidiel, spotrebenej elektroniky, prepravných prostriedkov, zariadení pre sklady, strojov a zariadení pre zváranie, spájkovanie a rezanie kovov,vykurovacích a varných zariadení,zariadení pre ústredné vykurovanie, technických prostriedkov pre hromadnú zábavu a krematóriá.
   2. Vývoz a dovoz ďalších vecí s výnimkou položiek stanovených v prílohe,ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia a u ktorých nie je organizácia uvedená.
   3. Kúpu tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR na základe zmlúv o obchodnom zastupovaní, alebo zmlúv o sprostredkovaní spočívajúcich v sprostredkovaní uzatvárania a sledovania plnenia zmlúv o dodávkach tovaru, alebo poskytovania služieb medzi zastupovanou zahraničnou osobou a československou osobou oprávnenou k vykonávaniu zahranično-obchodnej činnosti alebo k poskytovaniu zahranično- hospodárskych služieb.
   5. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv v obstarávaní záležitostí v mene organizácie a na účet čs. osôb.
   6. Poskytovanie ďalších služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí a prijímania služieb od zahraničných osôb.
   Okrem toho pre sortimentnú skladbu dovozu organizácia zabezpečuje aj tuzemskú obchodnoodbytovú činnosť.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Imrich Bako Bezručova 6 Nové Zámky
   Ing. Ján Dovalovský Ladislava Szántoa 27 Bratislava
   Ing. Vilam Jančovič , CSc. Tekovská 18 Zlaté Moravce
   Ing. Viliam Krajčovič - generálny riaditeľ kpt. Nálepku 5 Trnava
   Ing. Ladislav Pavlíček , CSc. Pred poľom 12 Trenčín
   Ing. Alfréd Richter I. Krasku 252/6 Považská Bystrica
   Ing. Ján Spúra Allendeho 2767 Poprad
   Ing. Eva Stalmašková Žukovova 32 Bratislava
   Ing. Július Tóth - predseda Muránska 8 Košice
   Ing. Jiří Němec Mla-dé fronty 1621 Praha 4 Česká republika
   01.12.1990Nové obchodné meno:
   OMNIA a.s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 4-6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu v Prahe zo dňa 21.8.1990 Č.j.: 483/13/90, Registr.č.:108000948 bola povolená zahranično obchodná činnosť v tomto rozsahu:
   1. Vývoz a dovoz ložísk, inštalačných armatúr a materiálov, elektrických spotrebičov pre domácnosť, šijacích a pletacích strojov, svietidiel, spotrebenej elektroniky, prepravných prostriedkov, zariadení pre sklady, strojov a zariadení pre zváranie, spájkovanie a rezanie kovov,vykurovacích a varných zariadení,zariadení pre ústredné vykurovanie, technických prostriedkov pre hromadnú zábavu a krematóriá.
   2. Vývoz a dovoz ďalších vecí s výnimkou položiek stanovených v prílohe,ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohoto povolenia a u ktorých nie je organizácia uvedená.
   3. Kúpu tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
   4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR na základe zmlúv o obchodnom zastupovaní, alebo zmlúv o sprostredkovaní spočívajúcich v sprostredkovaní uzatvárania a sledovania plnenia zmlúv o dodávkach tovaru, alebo poskytovania služieb medzi zastupovanou zahraničnou osobou a československou osobou oprávnenou k vykonávaniu zahranično-obchodnej činnosti alebo k poskytovaniu zahranično- hospodárskych služieb.
   5. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv v obstarávaní záležitostí v mene organizácie a na účet čs. osôb.
   6. Poskytovanie ďalších služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí a prijímania služieb od zahraničných osôb.
   Okrem toho pre sortimentnú skladbu dovozu organizácia zabezpečuje aj tuzemskú obchodnoodbytovú činnosť.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Imrich Bako Bezručova 6 Nové Zámky
   Ing. Ján Dovalovský Ladislava Szántoa 27 Bratislava
   Ing. Vilam Jančovič , CSc. Tekovská 18 Zlaté Moravce
   Ing. Viliam Krajčovič - generálny riaditeľ kpt. Nálepku 5 Trnava
   Ing. Ladislav Pavlíček , CSc. Pred poľom 12 Trenčín
   Ing. Alfréd Richter I. Krasku 252/6 Považská Bystrica
   Ing. Ján Spúra Allendeho 2767 Poprad
   Ing. Eva Stalmašková Žukovova 32 Bratislava
   Ing. Július Tóth - predseda Muránska 8 Košice
   Ing. Jiří Němec Mla-dé fronty 1621 Praha 4 Česká republika