Vytvoriť faktúru

Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p.
Stav Zrušená
IČO 00214973
Dátum vzniku 01 Apríla 1990
Právna forma Štátny podnik
Sídlo Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p.
Rohožník
Finančné informácie
Tržby a výnosy 146 843 059 €
Zisk -1 795 593 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347765111, 0259988111, 034, 0347765280, 0911051078
Fax(es) 0259988510
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 351,949,524
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 300,281,092
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 6,956,167
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 500,836
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 25,215
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 6,342,752
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 87,364
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 276,550,306
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 17,027,449
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 108,078,865
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 128,302,892
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,812,494
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 17,643,528
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,685,078
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 16,774,619
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 16,772,493
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 2,126
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 51,253,145
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,432,690
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,033,371
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,875,130
3. Výrobky (123) - /194/ 4,515,906
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,887
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 3,396
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 275,000
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 275,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 275,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,830,128
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,135,136
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,827,788
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,307,348
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 10,069,266
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,437,931
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 187,795
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 4,268,916
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 4,268,916
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 446,411
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,461
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 432,950
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 415,287
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,223
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 155,172
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 258,892
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 351,949,524
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 286,895,780
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 283,319,497
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 283,319,497
A.II. Emisné ážio (412) 18,586,243
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 461,355
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,469,898
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,469,898
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,683,871
2. Ostatné fondy (427, 42X) 4,683,871
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -26,829,491
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -22,706,998
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -4,122,493
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,795,593
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 64,823,796
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 24,926,110
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 13,700,010
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 22,592
12. Odložený daňový záväzok (481A) 11,203,508
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 3,448,511
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 1,926,930
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,521,581
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,801,116
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,395,602
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 19,447,198
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,290,003
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,157,195
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,323,454
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 198,811
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 757,379
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 371,500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 215,433
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 81,827
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,170,559
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,983,748
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,186,811
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,081,898
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 229,948
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 40,058
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 155,841
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 34,049
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 128,722,245
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 146,843,059
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,893,878
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 105,645,246
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,183,121
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 291,949
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 5,634,859
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,894,027
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,299,979
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 150,365,748
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,734,485
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 55,751,224
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -91,066
D. Služby (účtová skupina 51) 37,851,453
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,937,387
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,506,497
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,143,351
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,287,539
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,089,460
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,272,814
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,570,019
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -1,297,205
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,139,765
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 122,795
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,557,431
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,522,689
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,402,957
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,505,093
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 4,603,500
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 4,000,434
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 4,000,000
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 434
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 60,886
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 60,883
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 830,273
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 10,000
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,584,229
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 4,325,161
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,058,777
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 7,901,375
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 157,402
O. Kurzové straty (563) 1,143,922
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 56,369
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,079,136
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,601,825
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -5,806,232
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,883
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,809,115
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,795,593
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.12.2016
 • IČO:00214973
 • Sídlo: Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p., Rohožník
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1990
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.01.1992Zrušené obchodné meno:
   Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p.-
   Zrušené sidlo:
   Rohožník
   01.04.1990Nové obchodné meno:
   Západoslovenské cementárne a vápenky, š.p.-
   Nové sidlo:
   Rohožník
   Nová právna forma:
   Štátny podnik