Vytvoriť faktúru

Slovenský spisovateľ, akciová Slovenský spisovateľ /v skratke/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovenský spisovateľ, akciová Slovenský spisovateľ /v skratke/
IČO 00419737
DIČ 2020295376
IČ DPH SK2020295376
Dátum vzniku 01 Januára 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Slovenský spisovateľ, akciová Slovenský spisovateľ /v skratke/
Vajnorská 128
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 695 206 €
Zisk 120 707 €
Kontaktné informácie
Email slovenskyspisovatel@slovenskyspisovatel.sk
Webová stránka http://www.slovenskyspisovatel.sk
Phone(s) +421244453020
Fax(es) 0244441239
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,044,680
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 46,765
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 46,765
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 18,255
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 24,159
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,351
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 994,931
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 454,046
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 56
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 24,249
3. Výrobky (123) - /194/ 429,741
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 192,015
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 192,010
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 192,010
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 348,870
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 706
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 348,164
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,984
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,984
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,044,680
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 922,611
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 332,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 332,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 469,904
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,400
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 403,504
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 120,707
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 122,069
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,929
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,929
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 117,517
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 59,694
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,694
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,918
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,030
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,271
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 604
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,623
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,623
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 652,289
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 695,206
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 622,620
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 29,669
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 42,917
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 552,148
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 163,279
D. Služby (účtová skupina 51) 177,113
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 190,608
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 129,430
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 49,878
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,300
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,943
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,683
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,683
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,522
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 143,058
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 354,814
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 32
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 791
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 791
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -759
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 142,299
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 21,592
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 21,592
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 120,707
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016