Vytvoriť faktúru

COMPRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMPRO
IČO 00584916
DIČ 2020327793
IČ DPH SK2020327793
Dátum vzniku 10 Augusta 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMPRO
Podzáhradná 19
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 439 010 €
Zisk 27 709 €
Kontaktné informácie
Email compro@internet.sk
Phone(s) 0255565240, 0255566526
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 510,099
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 81,103
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 81,103
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 81,103
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 424,906
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 141
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 141
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 393,722
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 316,852
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 316,852
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 42,532
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,338
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,000
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 31,043
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,573
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,470
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,090
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 166
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,464
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,460
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 510,099
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 126,809
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,960
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,960
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 88,144
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 219,030
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -130,886
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 27,709
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 383,290
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,101
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,101
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 378,764
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 172,550
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 172,550
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 150,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 30,067
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,317
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,830
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,425
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,425
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,438,832
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,439,010
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,999,442
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 439,390
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 178
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,393,316
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,549,957
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,153
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 440,001
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 292,780
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 236,739
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 50,434
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,607
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,651
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 46,002
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 46,002
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,772
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 45,694
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 436,721
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 65
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,455
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 73
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,382
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,386
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 44,308
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,599
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,599
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 27,709
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00584916 DIČ: 2020327793 IČ DPH: SK2020327793
 • Sídlo: COMPRO, Podzáhradná 19, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Augusta 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava 821 06 31.05.1994
  Ing. Marian Mečiar Novosvetská 33 Bratislava 811 04 12.12.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Gregor Pieš 4 980 € (50%) Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
  Ing. Marian Mečiar 4 980 € (50%) Novosvetská 33 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Majcher Mlynské Luhy 28A Bratislava 821 05
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Majcher Mlynské Luhy 28A Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 12.12.1994
   06.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.12.1994
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 31.05.1994
   Ing. Marian Mečiar Novosvetská 33 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 12.12.1994
   Ing. Marian Majcher Mlynské Luhy 28A Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 12.12.1994
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.12.1994
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Majcher Kupeckého 15 Bratislava
   Ing. Marian Mečiar Dudvážska 12 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava
   13.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
   Ing. Marian Mečiar Novosvetská 33 Bratislava 811 04
   Ing. Marian Majcher Mlynské Luhy 28A Bratislava 821 05
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava 841 05
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Majcher Kupeckého 15 Bratislava
   Ing. Marian Mečiar Dudvážska 12 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava
   13.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marian Majcher Kupeckého 15 Bratislava
   Ing. Marian Mečiar Dudvážska 12 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Majcher Kupeckého 15 Bratislava
   Ing. Marian Mečiar Dudvážska 12 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava
   09.03.1995Noví spoločníci:
   Ing. Marian Majcher Kupeckého 15 Bratislava
   Ing. Marian Mečiar Dudvážska 12 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Majcher Kupeckého 15 Bratislava
   Ing. Marian Mečiar Dudvážska 12 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Ing. Tibor Zsigmond Jamnického 4 Bratislava
   08.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   07.06.1994Noví spoločníci:
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   06.06.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. František Jandek Mesačná 20 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Jandek Mesačná 20 Bratislava
   04.05.1993Nové obchodné meno:
   COMPRO spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť ekonomického a organizačného poradcu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti medzinárodnej prepravy
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. František Jandek Mesačná 20 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. František Jandek Mesačná 20 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   03.05.1993Zrušené obchodné meno:
   V M P S, spol. s r. o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti spoločnosti je poradenská, sprostredkovateľská, konzultačná a obstarávateľská činnosť, pri rozvoji obchodných vzťahov medzi čs. hospodárskymi subjektami, ďalej v oblasti prepravy tovarov, ako aj obchodné zastupovanie.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Michalco Kukoreliho 22 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Ing. Oskar Soták Čičerinova 9 Bratislava
   Ing. Ján Strapec Babuškova 5 Bratislava
   Ing. Vladimír Vladár Ho Či Minova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.08.1990Nové obchodné meno:
   V M P S, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Podzáhradná 19 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti spoločnosti je poradenská, sprostredkovateľská, konzultačná a obstarávateľská činnosť, pri rozvoji obchodných vzťahov medzi čs. hospodárskymi subjektami, ďalej v oblasti prepravy tovarov, ako aj obchodné zastupovanie.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Michalco Kukoreliho 22 Bratislava
   Ing. Gregor Pieš Podzáhradná 19 Bratislava
   Ing. Oskar Soták Čičerinova 9 Bratislava
   Ing. Ján Strapec Babuškova 5 Bratislava
   Ing. Vladimír Vladár Ho Či Minova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia