Vytvoriť faktúru

ANDALUZIANA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANDALUZIANA
IČO 00585084
DIČ 2020332072
IČ DPH SK2020332072
Dátum vzniku 13 Júla 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANDALUZIANA
Pri zvonici 25
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 186 661 €
Zisk -52 615 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 710,558
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 524,682
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 524,682
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,003
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 50,146
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 455,533
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 185,876
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 51,000
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 51,000
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 134,876
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 128,926
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,950
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 710,558
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -50,721
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,645
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,645
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -52,715
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 761,279
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 466,621
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 142,336
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,336
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 387,751
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 671
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -64,137
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 294,658
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 186,661
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 185,036
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,625
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 239,037
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 190,383
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,588
D. Služby (účtová skupina 51) 22,962
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,865
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,380
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 485
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,037
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,202
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,202
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -52,376
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -35,272
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 246
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 246
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -239
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,615
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -52,615
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015