Vytvoriť faktúru

Cosmotrade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Cosmotrade
IČO 00585394
DIČ 2020316034
IČ DPH SK2020316034
Dátum vzniku 23 Augusta 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Cosmotrade
Sabinovská 8
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 921 366 €
Zisk 58 738 €
Kontaktné informácie
Email tomas@bujnak.sk
Phone(s) 0905601772
Mobile phone(s) 0905601772
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,665,839
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 437,969
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,545
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,060
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,485
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 417,424
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 2,500
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 414,924
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,223,368
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,220,996
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 51
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,978,850
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 242,095
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,243
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 4,243
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,885,856
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,494,306
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,494,306
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 130,284
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 192,189
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 69,077
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 112,273
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,505
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 108,768
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,502
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,488
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 14
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,665,839
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,426,237
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 38,242
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 38,242
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,824
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,824
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,325,433
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,698,568
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,373,135
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,738
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,239,602
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,296
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 8,287
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,009
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,376,761
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,549,376
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,549,376
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,500
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 806,947
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,569
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,858
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,224
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,287
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,412
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,412
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,845,133
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,910,070
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,921,366
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,909,900
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 170
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,796
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,907,468
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,335,652
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,291
D. Služby (účtová skupina 51) 395,404
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 113,372
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 81,121
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,645
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,606
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 931
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,103
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,103
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,715
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,898
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 161,723
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 159,590
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 181
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 87,300
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 87,300
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11,757
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11,757
XII. Kurzové zisky (663) 518
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 58,156
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,678
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 124,270
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 3,237
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 43,045
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 43,045
O. Kurzové straty (563) 24,296
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 20,264
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 33,428
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 35,320
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 49,218
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -9,520
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,354
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -12,874
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,738
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00585394 DIČ: 2020316034 IČ DPH: SK2020316034
 • Sídlo: Cosmotrade, Sabinovská 8, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Augusta 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Daniela Bujňáková Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 28.02.1996
  Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02 08.02.1999
  Ing. Andrej Londarev Jasovská 6 Bratislava 851 07 27.05.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tomáš Bujňák 9 959 € (26%) Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02
  Ing. Andrej Londarev 5 345 € (14%) Jasovská 6 Bratislava 851 07
  Ing. Ján Bujňák 7 635 € (20%) Nad Jazierkom 4 Bratislava 831 07
  Ing. Vladimír Hodás 5 743 € (15%) Topoľčianska 19 Bratislava
  Daniela Lovecká 9 560 € (25%) Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava 831 07
   Ing. Štefan Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 23.08.1990
   Ing. Vladimír Hodás Topoľčianska 19 Bratislava
   19.03.2005Noví spoločníci:
   Daniela Lovecká Pod Válkom 19 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 08.02.1999
   Ing. Štefan Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 23.08.1990
   18.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Tomáš Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava
   25.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Hodás Topoľčianska 19 Bratislava
   Ing. Andrej Londarev Jasovská 6 Bratislava 851 07
   24.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Hodás Topoľčianska 19 Bratislava
   Ing. Andrej Londarev Jasovská 6 Bratislava 851 07
   15.07.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava 831 07
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Andrej Londarev Jasovská 6 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Londarev Jasovská 6 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 27.05.2002
   14.07.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Bujňák Slávičie údolie 116 Bratislava 811 02
   Ing. Ján Bujňák Jasovská 6 Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Vladimír Hodás Topoľčianska 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bujňák Nad Jazierkom 4 Bratislava 831 07
   Ing. Tomáš Bujňák Pod Válkom 20 Bratislava
   Ing. Vladimír Hodás Topoľčianska 19 Bratislava
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   28.02.1996Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Bujňáková Pod Válkom 20 Bratislava 831 07
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   27.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Blaško Fedinova 3/b Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Tomáš Chrenek Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie Nivy 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Daniela Bujňáková Bajzova 12 Bratislava
   08.09.1995Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   07.09.1995Zrušené sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Blaško Fedinova 3 Bratislava
   Ing. Tomáš Chrenek Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie Nivy 10 Bratislava
   19.05.1995Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   03.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Blaško Fedinova 3/b Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Tomáš Chrenek Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie Nivy 10 Bratislava
   02.02.1995Zrušeny spoločníci:
   Cosmotrade chur Ottoplatz 19 7000 Chur Švédske kráľovstvo
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   03.08.1993Nové obchodné meno:
   Cosmotrade, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti, hlavne so zameraním na suroviny a výrobky metarulgického priemyslu
   činnosť ekonomického, účtovného a organizačného poradcu
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Blaško Fedinova 3 Bratislava
   Ing. Štefan Bujňák Bajzova 12 Bratislava
   Daniela Bujňáková Bajzova 12 Bratislava
   Ing. Tomáš Chrenek Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Ján Moder Líščie Nivy 10 Bratislava
   02.08.1993Zrušené obchodné meno:
   Cosmotrade Bratislava
   Zrušené sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   5. Prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično- obchodnej činnosti zabezpečovať:
   5.1) Sprostredkovanie dovozov a vývozov materiálov pre metarulgický a strojárenský priemysel prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično-obchodnej činnosti t.j. zmluvnými partnermi zahr. firiem budú PZO, alebo organizácie oprávnené k výkonu ZO.
   5.2) Sprostredkovanie dovozov a vývozov strojov strojov, investičných zariadení a náhradných dielov prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično-obchodnej činnosti t.j. zmluvnými partnermi zahr. firiem budú PZO, alebo organizácie oprávnené k výkonu ZO
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 9.11.1990, Č.j.:13/ 10967/133/90, reg.č. 108003984 v tomto rozsahu:
   1. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 2522306, 5812519, 5816902, 2517,4415206, 7217, 7301 až 7326, 7201 až 7229, 2604001, 2618, 3102106, 3102211
   2. Dovoz vecí, čísla colného sadzobníka 2610, 2602,2601,2606,2818,7601,7604 až 7614, 7403,7502,7901,8001,7202,7204,7801,7203, 8101,8102,8108
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou sprostredkovateľskej činnosti v oblasti prenájmu strojov a zariadení a v odbore prepracovania železných a neželezných materiálov.
   4. Dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 3 rozsahu povolenia a prípadný spätný vývoz strojov a zariadení a hotových výrobkov.
   Zmena povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť Vydalo FMZO Praha dňa 3.12.1990, Č.j.:13/ 15306/133/90, reg.č.108004955 takto:
   5. Dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČVSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť
   Zmena povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť Vydalo FMZO Praha dňa 21.11.1990, Č.j.:13/ 14365/133/90, reg.č. 108004485 takto: V bode 1. rosahu povolenia sa doplňuje položka colného sadzobníka 2905311 V bode 2 rozsahu povolenia sa doplňujú položky colného sadzobníka 2701 a 7901 - zahranično-obchodná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Škodaexport, akciová spoločnosť Václavské nám. 56 Praha 1 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.08.1990Nové obchodné meno:
   Cosmotrade Bratislava
   Nové sidlo:
   Drieňova 24 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   5. Prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično- obchodnej činnosti zabezpečovať:
   5.1) Sprostredkovanie dovozov a vývozov materiálov pre metarulgický a strojárenský priemysel prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično-obchodnej činnosti t.j. zmluvnými partnermi zahr. firiem budú PZO, alebo organizácie oprávnené k výkonu ZO.
   5.2) Sprostredkovanie dovozov a vývozov strojov strojov, investičných zariadení a náhradných dielov prostredníctvom organizácií oprávnených k zahranično-obchodnej činnosti t.j. zmluvnými partnermi zahr. firiem budú PZO, alebo organizácie oprávnené k výkonu ZO
   Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 9.11.1990, Č.j.:13/ 10967/133/90, reg.č. 108003984 v tomto rozsahu:
   1. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 2522306, 5812519, 5816902, 2517,4415206, 7217, 7301 až 7326, 7201 až 7229, 2604001, 2618, 3102106, 3102211
   2. Dovoz vecí, čísla colného sadzobníka 2610, 2602,2601,2606,2818,7601,7604 až 7614, 7403,7502,7901,8001,7202,7204,7801,7203, 8101,8102,8108
   3. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou sprostredkovateľskej činnosti v oblasti prenájmu strojov a zariadení a v odbore prepracovania železných a neželezných materiálov.
   4. Dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 3 rozsahu povolenia a prípadný spätný vývoz strojov a zariadení a hotových výrobkov.
   Zmena povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť Vydalo FMZO Praha dňa 3.12.1990, Č.j.:13/ 15306/133/90, reg.č.108004955 takto:
   5. Dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČVSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na vykonávanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahranično-obchodnú činnosť
   Zmena povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť Vydalo FMZO Praha dňa 21.11.1990, Č.j.:13/ 14365/133/90, reg.č. 108004485 takto: V bode 1. rosahu povolenia sa doplňuje položka colného sadzobníka 2905311 V bode 2 rozsahu povolenia sa doplňujú položky colného sadzobníka 2701 a 7901 - zahranično-obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Cosmotrade chur Ottoplatz 19 7000 Chur Švédske kráľovstvo
   Škodaexport, akciová spoločnosť Václavské nám. 56 Praha 1 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia