Vytvoriť faktúru

TIMEX, akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TIMEX, akciová
IČO 00587036
DIČ 2020332171
IČ DPH SK2020332171
Dátum vzniku 09 Marca 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TIMEX, akciová
Pri Šajbách 7
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 500 €
Zisk -1 437 255 €
Kontaktné informácie
Email sportpro@sportpro.sk
Phone(s) 0249207311
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 361,595
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 361,595
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 56,397
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 112
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,086
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 417,992
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,805,330
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 813,400
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 813,400
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,181,475
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,437,255
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,223,322
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 5,183
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,218,139
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 803,966
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 115,429
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 106,722
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,192,022
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 30,500
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 0
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,467,987
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 961
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 253,166
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,213,860
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,437,487
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -961
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 288
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 288
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 55
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 55
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 233
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,437,254
P. Daň z príjmov (591, 595) 1
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,437,255
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00587036 DIČ: 2020332171 IČ DPH: SK2020332171
 • Sídlo: TIMEX, akciová, Pri Šajbách 7, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Marca 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vojtech Miklos predseda Hlavná 169 Ňárad 08.08.1996
  Ing. Miroslav Cich člen Podbrezová 13 Bratislava 22.10.2003
  Jozef Bob člen Kpt. Rašu 31 Bratislava 22.10.2003
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.02.2011Nové obchodné meno:
   TIMEX, akciová spoločnosť
   21.02.2011Zrušené obchodné meno:
   TIMEX, akciová spoločnosť v reštrukturalizácii
   22.05.2010Nové obchodné meno:
   TIMEX, akciová spoločnosť v reštrukturalizácii
   21.05.2010Zrušené obchodné meno:
   TIMEX, akciová spoločnosť
   28.10.2005Nové sidlo:
   Pri Šajbách 7 Bratislava 831 06
   27.10.2005Zrušené sidlo:
   Plynárenská 2/a Bratislava 821 09
   02.07.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   administratívne práce
   činnosť ekonomických a účtovných poradcov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
   01.07.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   29.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Cich - člen predstavenstva Podbrezová 13 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.2003
   Jozef Bob - člen predstavenstva Kpt. Rašu 31 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.2003
   28.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Bezáková - člen predstavenstva Slatinská 32 Bratislava
   Ing. Igor Moravčík - člen predstavenstva Budatínska 77 Bratislava
   07.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marcela Bezáková - člen predstavenstva Slatinská 32 Bratislava
   06.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Stilhammer - člen predstavenstva Vinohradnícka 71 Limbach
   26.01.1999Nové sidlo:
   Plynárenská 2/a Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov
   25.01.1999Zrušené sidlo:
   Priemyselná 2/a Bratislava 821 09
   30.03.1998Nové sidlo:
   Priemyselná 2/a Bratislava 821 09
   29.03.1998Zrušené sidlo:
   Trnavská 33/c Bratislava
   19.11.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   18.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Miklos - predseda predstavenstva Hlavná 169 Ňárad
   Ing. Igor Moravčík - člen predstavenstva Budatínska 77 Bratislava
   Marián Stilhammer - člen predstavenstva Vinohradnícka 71 Limbach
   07.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Kováč - člen predstavenstva Hlaváčikova 26 Bratislava
   Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva Švabinského 20 Bratislava
   Tatiana Lazarová - člen predstavenstva I. Bukovčana 13 Bratislava
   09.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubor Kováč - člen predstavenstva Hlaváčikova 26 Bratislava
   Tatiana Lazarová - člen predstavenstva I. Bukovčana 13 Bratislava
   08.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Horst Mainau - člen predstavenstva Giesshüberstr 71 Mária Enzersdort Rakúsko
   Ing. Hana Wagenhofer - člen predstavenstva Krchlebská 12 Praha 4 Česká republika
   01.06.1993Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   nákup a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovo - obrazových záznamov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Kováč - predseda predstavenstva Švabinského 20 Bratislava
   Horst Mainau - člen predstavenstva Giesshüberstr 71 Mária Enzersdort Rakúsko
   Ing. Hana Wagenhofer - člen predstavenstva Krchlebská 12 Praha 4 Česká republika
   31.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   zariadenie a prevádzkovanie fotografických minilabov pre spracovanie čiernobielych a farebných filmov a vyhotovovanie fotografií na fotografickom papieri
   nákup a predaj filmov /pozitívne a negatívne filmy/, fotografického papiera a fotochemikálií
   nákup a predaj fotoaparátov, filmových kamier a videokamier, ako aj ostatných prístrojov pre záznam a reprodukciu a príslušenstvo
   nákup a predaj audio a video pásiek, ako aj floppy diskiet a kompaktných platní - obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vyjmúc veci, na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vymúc veci na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Kováč Sokolovského 20 Bratislava
   09.03.1990Nové obchodné meno:
   TIMEX, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Trnavská 33/c Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zariadenie a prevádzkovanie fotografických minilabov pre spracovanie čiernobielych a farebných filmov a vyhotovovanie fotografií na fotografickom papieri
   nákup a predaj filmov /pozitívne a negatívne filmy/, fotografického papiera a fotochemikálií
   nákup a predaj fotoaparátov, filmových kamier a videokamier, ako aj ostatných prístrojov pre záznam a reprodukciu a príslušenstvo
   nákup a predaj audio a video pásiek, ako aj floppy diskiet a kompaktných platní - obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vyjmúc veci, na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov
   zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu vymúc veci na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Kováč Sokolovského 20 Bratislava