Vytvoriť faktúru

ARIS TOBACCO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARIS TOBACCO
IČO 00588164
DIČ 2020362091
IČ DPH SK2020362091
Dátum vzniku 10 Októbra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARIS TOBACCO
Kálnická cesta 8
93401
Levice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 687 €
Zisk -315 007 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421366336560, +421366313005
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,527,283
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 338,941
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 338,941
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 125,060
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 196,310
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,119
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 14,452
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,185,834
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 36,564
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 23,917
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,647
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,147,271
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,144,968
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,144,968
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,303
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,999
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 63
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,936
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,508
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 371
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,137
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,527,283
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 261,552
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,411,273
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,411,273
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 7,943
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 71,799
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 71,799
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,914,456
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,914,456
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -315,007
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,265,731
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,833
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,833
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 361,237
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 348,424
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 348,424
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,613
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,932
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,268
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,688
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,688
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 884,973
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 14,369
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 26,687
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,572
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 797
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,280
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 241,171
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 13,572
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,205
D. Služby (účtová skupina 51) 26,751
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 109,895
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 81,253
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,147
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,495
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 34,597
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 42,620
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 37,704
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 4,916
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 303
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,664
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 892
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -214,484
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -40,159
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,759
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XII. Kurzové zisky (663) 6,759
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 106,322
O. Kurzové straty (563) 105,881
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 441
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -99,563
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -314,047
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -315,007
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00588164 DIČ: 2020362091 IČ DPH: SK2020362091
 • Sídlo: ARIS TOBACCO, Kálnická cesta 8, 93401, Levice
 • Dátum vzniku: 10 Októbra 1990
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.06.2003Nové sidlo:
   Kálnická cesta 8 Levice 934 01
   Nové predmety činnosti:
   hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie
   sprostredkovanie obchodu - zastupovanie firmy LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES S.A.
   poradenstvo v oblasti pestovania, sušenia, spracovania tabaku
   obchodná činnosť - nákup, predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja
   prenájom strojov a technologických zariadení
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba tabakových obalov z juty
   výskum v oblasti výroby a spracovania tabaku
   výroba fermentovaného tabaku
   výroba aromatizovaného tabaku
   Noví spoločníci:
   A.J.MICHAELIDES-COMMERCIAL ENTERPRISES LTD. 2-4 Arch. Makarios III ave. Capital center Nikosia 1505 Cyprus
   Nový štatutárny orgán:
   Dimitrios Petikopoulos Chalkidiky 39 Thessaloniki Grécko prechodný pobyt na území SR : Južná 31 Nitra Vznik funkcie: 04.02.2002
   25.06.2003Zrušené sidlo:
   142 Rovinka 900 41
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu - zastupovanie firmy LEAF TOBACCO MICHAILIDES
   poradenstvo v oblasti pestovania, sušenia, spracovania tabaku
   obchodná činnosť - nákup, predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja
   prenájom strojov a technologických zariadení
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba tabakových obalov z juty
   výskum v oblasti výroby a spracovania tabaku
   výroba fermentovaného tabaku
   výroba aromatizovaného tabaku
   Zrušeny spoločníci:
   A.J.MICHAELIDES-COMMERCIAL ENTERPRISES LTD. 2-4 Arch. Makarios III ave. Capital center Nikosia 1505 Cyprus
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dimitrios Petikopoulosa Chalkidiky 39 Thessaloniki Grécko prechodný pobyt na území SR : Južná 31 Nitra Vznik funkcie: 04.02.2002
   02.09.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dimitrios Petikopoulosa Chalkidiky 39 Thessaloniki Grécko prechodný pobyt na území SR : Južná 31 Nitra Vznik funkcie: 04.02.2002
   01.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc.Ing. Juraj Hajnal , Csc. Wilsonovo náb. 148 Nitra Skončenie funkcie: 04.02.2002
   16.04.1999Noví spoločníci:
   A.J.MICHAELIDES-COMMERCIAL ENTERPRISES LTD. 2-4 Arch. Makarios III ave. Capital center Nikosia 1505 Cyprus
   15.04.1999Zrušeny spoločníci:
   A.J.MICHAELIDES-COMMERCIAL ENTERPRISES LTD. 2-4 Arch. Makarios III ave. Capital center Nikosia 1505 Cyprus
   12.11.1997Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba tabakových obalov z juty
   výskum v oblasti výroby a spracovania tabaku
   výroba fermentovaného tabaku
   výroba aromatizovaného tabaku
   Noví spoločníci:
   A.J.MICHAELIDES-COMMERCIAL ENTERPRISES LTD. 2-4 Arch. Makarios III ave. Capital center Nikosia 1505 Cyprus
   11.11.1997Zrušeny spoločníci:
   A.J.MICHAELIDES-COMMERCIAL ENTERPRISES LTD. 2-4 Arch. Makarios III ave. Capital center Nikosia 1505 Cyprus
   21.10.1997Noví spoločníci:
   A.J.MICHAELIDES-COMMERCIAL ENTERPRISES LTD. 2-4 Arch. Makarios III ave. Capital center Nikosia 1505 Cyprus
   Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Juraj Hajnal , Csc. Wilsonovo náb. 148 Nitra Skončenie funkcie: 04.02.2002
   20.10.1997Zrušeny spoločníci:
   CAPNIKI A. MICHAILIDES S.A. (LEAF TOBACCO MICHAILIDES) 31 I. Gougousi, Stavroupolis Thesaloniky Grécko
   Ing. Rudolf Král 142 Rovinka
   Alexandros Michailides 32 Pileidi street,Panorama Thesaloniky Grécko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Král 142 Rovinka
   21.04.1994Nové sidlo:
   142 Rovinka 900 41
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu - zastupovanie firmy LEAF TOBACCO MICHAILIDES
   poradenstvo v oblasti pestovania, sušenia, spracovania tabaku
   obchodná činnosť - nákup, predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja
   prenájom strojov a technologických zariadení
   Noví spoločníci:
   CAPNIKI A. MICHAILIDES S.A. (LEAF TOBACCO MICHAILIDES) 31 I. Gougousi, Stavroupolis Thesaloniky Grécko
   Alexandros Michailides 32 Pileidi street,Panorama Thesaloniky Grécko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rudolf Král 142 Rovinka
   20.04.1994Zrušené sidlo:
   142 Rovinka
   Zrušeny predmety činnosti:
   zastupovanie obchodných záujmov firmy LEAF TOBACCO MICHAILIDES, Thesaloniki, Grécko v ČSFR a v ďalších krajinách východnej Európy
   Zrušeny spoločníci:
   Alexandros Michailides 32 Pileidi street,Panorama Thesaloniky Grécko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   10.10.1990Nové obchodné meno:
   ARIS TOBACCO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   142 Rovinka
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zastupovanie obchodných záujmov firmy LEAF TOBACCO MICHAILIDES, Thesaloniki, Grécko v ČSFR a v ďalších krajinách východnej Európy
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Král 142 Rovinka
   Alexandros Michailides 32 Pileidi street,Panorama Thesaloniky Grécko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia