Vytvoriť faktúru

Poľnohospodárske družstvo KLAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Poľnohospodárske družstvo KLAS
IČO 00590134
DIČ 2020362740
IČ DPH SK2020362740
Dátum vzniku 03 Októbra 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo KLAS
Boldocká cesta 7
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 585 204 €
Zisk -38 788 €
Kontaktné informácie
Email pdsenec@max.euroweb.sk
Phone(s) 0245923451
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 814,207
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 133,801
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 133,801
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 65,380
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,833
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 65,588
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 678,342
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 161,381
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 16,246
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 82,907
3. Výrobky (123) - /194/ 62,228
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 172,892
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 164,449
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 164,449
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,443
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 344,069
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,023
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 339,046
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,064
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,064
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 814,207
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 755,392
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 44,367
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 44,367
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 588,073
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 224,667
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 224,667
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -62,927
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 105,980
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -168,907
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,788
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,938
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,341
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,341
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 42,578
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,378
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,378
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,028
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,297
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,777
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,369
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 729
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,019
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,519
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,877
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,877
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 593,365
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 585,204
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 351,032
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 104,929
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -11,661
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 137,404
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 621,065
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 218,738
D. Služby (účtová skupina 51) 82,087
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 211,085
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 128,733
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 21,769
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 50,438
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,145
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 41,527
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 62,936
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 62,936
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,692
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -35,861
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 143,475
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 238
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 238
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 238
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 240
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 240
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -35,863
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,925
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,925
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,788
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00590134 DIČ: 2020362740 IČ DPH: SK2020362740
 • Sídlo: Poľnohospodárske družstvo KLAS, Boldocká cesta 7, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 03 Októbra 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Zelman predseda Dúhova 8 Senec 903 01 05.04.2003
  Ing. Ladislav Folkman člen, riaditeľ Bratislavská 3 Senec 903 01 05.04.2003
  Zoltán Szabó podpredseda Boldocká cesta 5 Senec 903 01 06.04.2008
  Zuzana Vavróová člen Šafárikova 34 Senec 903 01 06.04.2008
  Stanislav Putna člen Boldocká cesta 48 Senec 903 01 06.04.2008
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.07.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   15.10.2008Nové sidlo:
   Boldocká cesta 7 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zoltán Szabó - podpredseda predstavenstva Boldocká cesta 5 Senec 903 01 Vznik funkcie: 06.04.2008
   Zuzana Vavróová - člen Šafárikova 34 Senec 903 01 Vznik funkcie: 06.04.2008
   Stanislav Putna - člen Boldocká cesta 48 Senec 903 01 Vznik funkcie: 06.04.2008
   14.10.2008Zrušené sidlo:
   Družstevná 7 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Mičian - podpredseda Pivničná 38 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Stanislav Putna - člen Družstevná 48 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Zuzana Vavróová - člen Šafárikova 43 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   21.10.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Zelman - predseda Dúhova 8 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Ing. Ladislav Folkman - člen predstavenstva, riaditeľ Bratislavská 3 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Jozef Mičian - podpredseda Pivničná 38 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Stanislav Putna - člen Družstevná 48 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   Zuzana Vavróová - člen Šafárikova 43 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.04.2003
   20.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Blaho - člen Sokolovská 23 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Ing. Ladislav Folkman - podpredseda Bratislavska 3 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2000
   Ján Koczka - člen Sládkovičova 11 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Stanislav Putna - člen Družstevná 48 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   RNDr. Jozef Radzo - člen Liptovská 5 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Zoltán Szabó - člen Boldocká cesta 5 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Ing. Ladislav Zelman - predseda Dúhova 8 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   26.06.1997Nový štatutárny orgán:
   Jozef Blaho - člen Sokolovská 23 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Ing. Ladislav Folkman - podpredseda Bratislavska 3 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2000
   Ján Koczka - člen Sládkovičova 11 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Stanislav Putna - člen Družstevná 48 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   RNDr. Jozef Radzo - člen Liptovská 5 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Zoltán Szabó - člen Boldocká cesta 5 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   Ing. Ladislav Zelman - predseda Dúhova 8 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 05.04.2003
   25.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Blaho - člen Sokolovska 23 Senec 903 01
   Ing. Ladislav Folkman - podpredseda Bratislavska 3 Senec 903 01
   Ján Koczka - člen Sládkovičova 11 Senec 903 01
   Stanislav Putna - člen Družstevna 48 Senec 903 01
   RNDr. Jozef Radzo - člen Liptovska 5 Senec 903 01
   Zoltán Szabó - člen Boldocká cesta 5 Senec 903 01
   Ing. Ladislav Zelman - predseda Dúhova 7 Senec 903 01
   18.05.1993Nové predmety činnosti:
   výroba a odbyt poľnohospodárskych produktov
   nákup poľnohospodárskych potrieb
   finalizácia vlastných produktov
   poskytovanie služieb v nákladnej doprave a v technologických službách
   poskytovanie opravárenských služieb
   výroba a odbyt výrobkov inej hospodárskej činnosti - stolárske, zámočnícke a stavebné práce
   obchodná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Blaho - člen Sokolovska 23 Senec 903 01
   Ing. Ladislav Folkman - podpredseda Bratislavska 3 Senec 903 01
   Ján Koczka - člen Sládkovičova 11 Senec 903 01
   Stanislav Putna - člen Družstevna 48 Senec 903 01
   RNDr. Jozef Radzo - člen Liptovska 5 Senec 903 01
   Zoltán Szabó - člen Boldocká cesta 5 Senec 903 01
   Ing. Ladislav Zelman - predseda Dúhova 7 Senec 903 01
   17.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde.
   Družstvo a/Spracováva poľnohospodárske suroviny b/Pílenie dreva Gatterom, poskytovanie strojových mechanizmov c/predáva ovocie, zeleninu a výrobky potravinárskeho priemyslu, získané výrobou zo surovín uvedených v bode a
   Predmetom inej hospodárskej činnosti je:
   prevádzkovanie stavebných prác
   prevádzanie drevovýroby /výroba paliet, obalov, porez guľatín a ostatné výrobky drevárskeho charakteru/
   prevádzanie kovovýroby - pre poľ.výrobu, výroba paliet a obalov, výroba stavebných konštrukcií a oceľových stožiarov
   poskytovanie služieb v oblasti nákladnej dopravy pre organizácie i občanov vlastnými nákladnými vozidlami.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. František Kollárik - predseda Šafárikova 36 Senec
   Juraj Poór Športová 23 Senec
   03.10.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske družstvo KLAS
   Nové sidlo:
   Družstevná 7 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde.
   Družstvo a/Spracováva poľnohospodárske suroviny b/Pílenie dreva Gatterom, poskytovanie strojových mechanizmov c/predáva ovocie, zeleninu a výrobky potravinárskeho priemyslu, získané výrobou zo surovín uvedených v bode a
   Predmetom inej hospodárskej činnosti je:
   prevádzkovanie stavebných prác
   prevádzanie drevovýroby /výroba paliet, obalov, porez guľatín a ostatné výrobky drevárskeho charakteru/
   prevádzanie kovovýroby - pre poľ.výrobu, výroba paliet a obalov, výroba stavebných konštrukcií a oceľových stožiarov
   poskytovanie služieb v oblasti nákladnej dopravy pre organizácie i občanov vlastnými nákladnými vozidlami.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. František Kollárik - predseda Šafárikova 36 Senec
   Juraj Poór Športová 23 Senec