Vytvoriť faktúru

SBD-P Pezinok - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SBD-P Pezinok
IČO 00596787
DIČ 2020663964
IČ DPH SK2020663964
Dátum vzniku 19 Decembra 1988
Právna forma Družstvo
Sídlo SBD-P Pezinok
Majakovského 35
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 744 879 €
Zisk 3 023 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.sbdpk.sk
Phone(s) +421336443347, +421336441113, +421336441114
Mobile phone(s) +421903716657
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,045,304
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 582,365
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 532,641
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 381,886
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 150,755
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 49,724
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 49,724
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,424,058
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,814
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,814
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 42,026
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,216
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,216
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 258
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 552
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 369,448
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 369,448
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,002,770
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 996
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,001,774
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 38,881
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 518
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 38,363
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,045,304
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 833,999
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,980
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,980
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 780,534
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,004
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,004
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 40,458
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 48,570
2. Ostatné fondy (427, 42X) -8,112
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 0
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 0
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,023
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,204,800
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -1,948,739
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) -1,954,712
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,973
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,351,571
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 407,607
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 363,806
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 363,806
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,029
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,621
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,490
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,661
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,947
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,947
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 383,414
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,505
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 6,505
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 706,031
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 744,879
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 17
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 705,735
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 15,820
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 280
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,027
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 738,277
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 362,246
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 56,348
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 262,186
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 185,382
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 8,800
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 62,292
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,712
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,246
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 50,400
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 50,400
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,851
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,602
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 302,978
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 46
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 46
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,710
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 0
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,710
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,664
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,938
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,915
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,915
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,023
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00596787 DIČ: 2020663964 IČ DPH: SK2020663964
 • Sídlo: SBD-P Pezinok, Majakovského 35, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 19 Decembra 1988
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Benčát predseda SNP 46 Pezinok 10.09.2009
  Ing. Vladimír Rajek podpredseda Družstevná 19 Modra 900 01 10.09.2009
  Ing. Viera Kolozsváriová člen Nám. 1. mája 36 Senec 903 01 10.09.2009
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.08.2012Nové obchodné meno:
   SBD-P Pezinok
   Nové predmety činnosti:
   výroba tepla, rozvod tepla
   31.07.2012Zrušené obchodné meno:
   "SBD-P Pezinok"
   15.12.2011Nové sidlo:
   Majakovského 35 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   správa bytového a nebytového fondu
   údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Benčát - predseda predstavenstva SNP 46 Pezinok Vznik funkcie: 10.09.2009
   Ing. Vladimír Rajek - podpredseda predstavenstva Družstevná 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 10.09.2009
   Ing. Viera Kolozsváriová - člen predstavenstva Nám. 1. mája 36 Senec 903 01 Vznik funkcie: 10.09.2009
   14.12.2011Zrušené sidlo:
   Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Benčát SNP 46 Pezinok Vznik funkcie: 10.09.2009
   Ing. Viera Kolozsváriová Nám. 1. mája 36 Senec 903 01 Vznik funkcie: 10.09.2009
   Ing. Vladimír Rajek Družstevná 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 10.09.2009
   25.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Benčát SNP 46 Pezinok Vznik funkcie: 10.09.2009
   Ing. Viera Kolozsváriová Nám. 1. mája 36 Senec 903 01 Vznik funkcie: 10.09.2009
   Ing. Vladimír Rajek Družstevná 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 10.09.2009
   24.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Benčat - predseda SNP 46 Pezinok
   Ing. Viera Kolozsváriová Nám. 1. mája 36 Senec
   Ing. Emil Pažický - člen Ľanová 2 Bratislava
   Marián Prizbul Novomeského 40 Pezinok
   Ing. Vladimír Rajek - podpredseda Družstevná 19 Modra
   Ing. Jaroslav Štrba - člen Gorkého 12 Pezinok
   Ľubomír Weiss Jilemnického ul. č. 14 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 15.05.2003
   06.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Weiss Jilemnického ul. č. 14 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 15.05.2003
   05.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Foltýn - člen Jilemnického 14 Stupava
   19.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Kolozsváriová Nám. 1. mája 36 Senec
   18.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Robert Podolský - člen Nám.1.mája Senec
   21.12.1999Nový štatutárny orgán:
   Marián Prizbul Novomeského 40 Pezinok
   20.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdena Kavjaková - člen Bernoláková 40 Pezinok
   19.08.1998Nové obchodné meno:
   "SBD-P Pezinok"
   18.08.1998Zrušené obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo poľnohospodárske Bratislava a Bratislava-vidiek
   11.10.1993Nové sidlo:
   Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   predmet činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním;
   stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, nebytových priestorov a rodinných domov, ktoré prenajíma svojim členom alebo odpredáva do vlastníctva;
   prideľuje družstevné byty, rodinné domy a nebytové priestory do nájmu svojím členom alebo budúcim vlastníkom;
   vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukcie a modernizáciu bytov, nebytových spoločných priestorov ako i technickej vybavenosti;
   poskytuje, prípadne zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov, nebytových a spoločných priestorov v nájme ako i vo vlastníctve občanov;
   vykonáva aj inú hospodársku činnosť podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva - Zhromaždenia delegátov;
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Benčat - predseda SNP 46 Pezinok
   Ing. Branislav Foltýn - člen Jilemnického 14 Stupava
   Zdena Kavjaková - člen Bernoláková 40 Pezinok
   Ing. Emil Pažický - člen Ľanová 2 Bratislava
   Ing. Robert Podolský - člen Nám.1.mája Senec
   Ing. Vladimír Rajek - podpredseda Družstevná 19 Modra
   Ing. Jaroslav Štrba - člen Gorkého 12 Pezinok
   10.10.1993Zrušené sidlo:
   Pezinok
   Zrušeny predmety činnosti:
   c/ Družstvo vykonáva aj ďalšiu činnosť a poskytuje služby na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva. Ak tak stanoví zvláštny predpis, musí mať družstvo povolenie alebo súhlas iných orgánov.
   poskytuje dopravné výkony;
   poskytuje pomoc pri účelovej investičnej výstavbe pre členské organizácie a bytové družstvá;
   rozvíja materiálno-výrobnú základňu pre výstavbu, údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním pre svojich členov a za poplatok pre občanov a socialistické organizácie;
   poskytuje služby spojené s bývaním za odplatu občanom aj organizáciam;
   poskytuje služby spojené s bývaním svojim členom;
   zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových objektov;
   prideľuje družstevné byty, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva;
   organizuje prípravu a realizáciu výstavby bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, vrátane miestností neslúžiacich na bývanie; pre členské organizácie za podmienok uvedených v hopodárskej zmluve o vzájomnej spolupráci, ktorej vzor tvorí prílohu týchto stanov;
   b/V rámci predmetu činnosti družstvo:
   a/Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Benčát - predseda Za Hradbami 13 Pezinok
   Ing. Ivan Benko Športová Vysoká pri Morave
   Ing. Teodor Čechovič - podpredseda Budyšínska 12 Bratislava
   Ing. Ľubomír Fischer Obrancov mieru 525 Pezinok
   JUDr. Mária Hanzlíková Trnavská 53 Pezinok
   Ing. Viliam Magula Mierové námestie 16 Senec
   Ing. Vladimír Rajek Družstevná 19 Modra
   Irena Somorovská Fándlyho 21 Častá
   Pavol Svrček Fándlyho 24 Častá
   19.12.1988Nové obchodné meno:
   Stavebné bytové družstvo poľnohospodárske Bratislava a Bratislava-vidiek
   Nové sidlo:
   Pezinok
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   c/ Družstvo vykonáva aj ďalšiu činnosť a poskytuje služby na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva. Ak tak stanoví zvláštny predpis, musí mať družstvo povolenie alebo súhlas iných orgánov.
   poskytuje dopravné výkony;
   poskytuje pomoc pri účelovej investičnej výstavbe pre členské organizácie a bytové družstvá;
   rozvíja materiálno-výrobnú základňu pre výstavbu, údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním pre svojich členov a za poplatok pre občanov a socialistické organizácie;
   poskytuje služby spojené s bývaním za odplatu občanom aj organizáciam;
   poskytuje služby spojené s bývaním svojim členom;
   zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových objektov;
   prideľuje družstevné byty, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva;
   organizuje prípravu a realizáciu výstavby bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, vrátane miestností neslúžiacich na bývanie; pre členské organizácie za podmienok uvedených v hopodárskej zmluve o vzájomnej spolupráci, ktorej vzor tvorí prílohu týchto stanov;
   b/V rámci predmetu činnosti družstvo:
   a/Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Benčát - predseda Za Hradbami 13 Pezinok
   Ing. Ivan Benko Športová Vysoká pri Morave
   Ing. Teodor Čechovič - podpredseda Budyšínska 12 Bratislava
   Ing. Ľubomír Fischer Obrancov mieru 525 Pezinok
   JUDr. Mária Hanzlíková Trnavská 53 Pezinok
   Ing. Viliam Magula Mierové námestie 16 Senec
   Ing. Vladimír Rajek Družstevná 19 Modra
   Irena Somorovská Fándlyho 21 Častá
   Pavol Svrček Fándlyho 24 Častá