Vytvoriť faktúru

TIMED - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TIMED
IČO 00602175
DIČ 2020459067
IČ DPH SK2020459067
Dátum vzniku 27 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIMED
Trnavská cesta 112
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 062 365 €
Zisk 2 990 187 €
Kontaktné informácie
Email farkas@timed.sk
Phone(s) 0248209511, 0248209516, 0248209520, 0248209521, 0248209530, 0248209531, 0248209540, 0248209541, 0248
Fax(es) 0243637724
Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,229,908
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,515,870
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,515,870
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 198,234
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 955,650
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 359,857
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,129
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,700,531
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,758,356
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,758,356
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 25,618,241
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 25,408,098
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,408,098
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 118,367
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 91,776
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 323,934
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,978
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 315,956
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,507
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,507
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,229,908
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,868,054
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,000,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,870
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 100,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 100,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,775,997
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,775,997
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,990,187
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,361,854
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 54,447
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,601
12. Odložený daňový záväzok (481A) 48,846
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 14,493
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 14,493
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 14,187,742
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,534,431
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,534,431
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 316,886
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 99,680
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 190,151
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,594
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 110,692
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 110,692
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,055,016
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 939,464
Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 42,022,535
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 42,062,365
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 41,873,527
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 149,008
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,882
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,948
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 38,077,234
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 30,650,934
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 194,552
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 23,106
D. Služby (účtová skupina 51) 3,758,932
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,507,936
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,028,309
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 433,682
4. Sociálne náklady (527, 528) 45,945
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,921
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 195,614
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 195,614
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,633
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 598,936
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 126,670
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,985,131
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,395,011
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,053
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 668
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 668
XII. Kurzové zisky (663) 6,385
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 133,065
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 102,411
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 102,411
O. Kurzové straty (563) 8,256
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 22,398
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -126,012
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,859,119
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 868,932
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 855,831
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 13,101
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,990,187
Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 13.08.2015
 • IČO:00602175 DIČ: 2020459067 IČ DPH: SK2020459067
 • Sídlo: TIMED, Trnavská cesta 112, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02 02.11.1994
  Ing. Pavel Farkaš Macharova 11 Bratislava 851 01 12.04.2002
  Ing. Jana Adamcová Bajkalská 9/A Bratislava 831 04 12.04.2002
  Mgr. Richard Kylian Strážna 9/F Bratislava 831 01 29.10.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Kylianová 1 000 000 € (100%) Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Adamcová Bajkalská 9/A Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 12.04.2002
   22.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Adamcová Štefana Králika 3 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 12.04.2002
   05.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Richard Kylian Strážna 9/F Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.10.2010
   03.10.2008Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kylianová Dvořákovo nábrežie 10/D Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.11.1994
   02.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 02.11.1994
   19.03.2003Nové sidlo:
   Trnavská cesta 112 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.2003Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 15.07.1991 Skončenie funkcie: 03.10.2002
   23.09.2002Nové obchodné meno:
   TIMED, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   veľkodistribúcia veterinárnych liekov registrovaných v SR, veterinárnych prípravkov a veterinárnej zdravotníckej techniky schválených v SR
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Farkaš Macharova 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.04.2002
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 15.07.1991 Skončenie funkcie: 03.10.2002
   Ing. Mária Kylianová Železničiarska 22 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 02.11.1994
   Ing. Jana Adamcová Štefana Králika 3 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 12.04.2002
   22.09.2002Zrušené obchodné meno:
   T I M E D spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny predmety činnosti:
   skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných liečivých prípravkov, sér a očkovacích látok a zdravotníckeho materiálu /podľa osobitných predpisov na základe udeleného osvedčenia/.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   22.01.1998Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   21.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   15.08.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   14.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   10.10.1996Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   09.10.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   02.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava 811 09
   Ing. Mária Kylianová Sklenárova 38 Bratislava 821 09
   01.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   24.07.1995Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kyliánová Sklenárova 38 Bratislava
   23.07.1995Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   25.01.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   18.02.1993Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných liečivých prípravkov, sér a očkovacích látok a zdravotníckeho materiálu /podľa osobitných predpisov na základe udeleného osvedčenia/.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   17.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Kúpa a preda tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovateľská činnosť.
   Skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných liečivých prípravkov, sér a očkovacích látok a zdravotníckeho materiálu /podľa osobitných predpisov na základe udeleného osvedčenia/.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Pharm.Dr. Irena Konyvesová Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Mária Kylianová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   07.01.1993Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Nové predmety činnosti:
   Kúpa a preda tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Sprostredkovateľská činnosť.
   Skladovanie a distribúcia v ČSFR registrovaných liečivých prípravkov, sér a očkovacích látok a zdravotníckeho materiálu /podľa osobitných predpisov na základe udeleného osvedčenia/.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   Pharm.Dr. Irena Konyvesová Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Mária Kylianová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Čadílek Grösslingova 11 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   06.01.1993Zrušené sidlo:
   Zrínskeho 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Konsignačný sklad liečiv a zdravotníckeho materiálu a ich odpredaj
   sprostredkovanie, nákup a predaj liekov, zdravotníckeho materiálu, zdravotníckej a lekárskej techniky a zariadení
   obchodnú činnosť a leasing v týchto oblastiach
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Červenej armády 11 Bratislava
   PhMr. Irena Konyvesová Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.11.1990Nové obchodné meno:
   T I M E D spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Zrínskeho 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Konsignačný sklad liečiv a zdravotníckeho materiálu a ich odpredaj
   sprostredkovanie, nákup a predaj liekov, zdravotníckeho materiálu, zdravotníckej a lekárskej techniky a zariadení
   obchodnú činnosť a leasing v týchto oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Čadílek Červenej armády 11 Bratislava
   PhMr. Irena Konyvesová Drotárska 43 Bratislava
   Ing. Mária Kyliánová Schiffelova 38 Bratislava
   RNDr. Tibor Melicherčík Astrova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia