Vytvoriť faktúru

PIETA - pohrebná služba - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PIETA - pohrebná služba
IČO 00602418
DIČ 2020294100
IČ DPH SK2020294100
Dátum vzniku 13 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PIETA - pohrebná služba
Mlynské Nivy 8
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 479 790 €
Zisk 25 775 €
Kontaktné informácie
Email pieta@pieta.sk
Webová stránka http://www.pieta.sk
Phone(s) +421252631181
Fax(es) 0252631183
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 250,488
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 123,224
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 123,224
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 57,035
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 65,949
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 240
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 125,247
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,889
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,046
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,843
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 65,004
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,904
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,904
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,671
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 56,429
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 50,354
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,252
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 48,102
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,017
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,845
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 172
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 250,488
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 155,748
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 41,526
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 41,526
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 872
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,153
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,153
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 83,422
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 231,447
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -148,025
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,775
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 85,091
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 40,700
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 38,801
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,899
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,269
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,518
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,518
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 131
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,059
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,144
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,175
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,242
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,122
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,122
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 9,649
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,683
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 6,966
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 479,774
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 479,790
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 186,509
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 293,265
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 445,993
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 77,260
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,662
D. Služby (účtová skupina 51) 173,879
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 140,478
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 105,291
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,311
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,876
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,554
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,196
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,196
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,964
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,797
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 204,973
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,568
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 899
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 899
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 669
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,566
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,231
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,456
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,456
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,775
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00602418 DIČ: 2020294100 IČ DPH: SK2020294100
 • Sídlo: PIETA - pohrebná služba, Mlynské Nivy 8, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Decembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Imrich Horváth Strmý vŕšok 8079/79 Bratislava - Záhorská Bystrica 30.09.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Imrich Horváth 2 987 € (7.2%) Strmý vŕšok 8079/79 Bratislava - Záhorská Bystrica
  Hermann Müllner 38 538 € (92.8%) Hainburg 2410 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.09.2003Noví spoločníci:
   Imrich Horváth Strmý vŕšok 8079/79 Bratislava - Záhorská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   Imrich Horváth Strmý vŕšok 8079/79 Bratislava - Záhorská Bystrica
   29.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Imrich Horváth Holíčska 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Horváth Holíčska 9 Bratislava
   08.12.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cintorínov a krematórií
   24.11.1993Nové obchodné meno:
   "PIETA - pohrebná služba, s.r.o."
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 8 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   pohrebná služba vč. prepravy zosnulých
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   viazanie vencov
   Noví spoločníci:
   Imrich Horváth Holíčska 9 Bratislava
   Hermann Müllner Pressburger Reichstrasse 16 Hainburg 2410 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Imrich Horváth Holíčska 9 Bratislava
   23.11.1993Zrušené obchodné meno:
   PIETA pohrebná služba - H & I Kamenárstvo spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba náhrobných kameňov
   nákup prírodného kameňa všetkého druhu
   nákup výrobných prostriedkov, súvisiacich s predmetom činnosti
   nákup a predaj truhlí a predmetov, súvisiacich s pohrebnou službou
   poskytovanie a prijímanie služieb, súvisiacich s predmetom činnosti.
   pohrebnícka služba a všetky činnosti a služby s tým súvisiace.
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Horváth Rajčianska 14 Bratislava 821 07
   Hermann Müllner Pressburger Reichstrasse 16 Hainburg 2410 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.06.1992Nové obchodné meno:
   PIETA pohrebná služba - H & I Kamenárstvo spol. s r. o.
   Noví spoločníci:
   Imrich Horváth Rajčianska 14 Bratislava 821 07
   Hermann Müllner Pressburger Reichstrasse 16 Hainburg 2410 Rakúsko
   01.06.1992Zrušené obchodné meno:
   PIETA pohrebná služba - H & I Kamenárstvo spol.s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Imrich Horváth Rajčianska 14 Bratislava 821 07
   Hermann Müllner Pressburger Reichstrasse 16 Hainburg 2410 Rakúsko
   13.12.1990Nové obchodné meno:
   PIETA pohrebná služba - H & I Kamenárstvo spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba náhrobných kameňov
   nákup prírodného kameňa všetkého druhu
   nákup výrobných prostriedkov, súvisiacich s predmetom činnosti
   nákup a predaj truhlí a predmetov, súvisiacich s pohrebnou službou
   poskytovanie a prijímanie služieb, súvisiacich s predmetom činnosti.
   pohrebnícka služba a všetky činnosti a služby s tým súvisiace.
   Noví spoločníci:
   Imrich Horváth Rajčianska 14 Bratislava 821 07
   Hermann Müllner Pressburger Reichstrasse 16 Hainburg 2410 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia