Vytvoriť faktúru

KLIMA KONZULT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KLIMA KONZULT
IČO 00602744
DIČ 2020342203
IČ DPH SK2020342203
Dátum vzniku 20 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KLIMA KONZULT
Trnavská 63
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 715 784 €
Zisk 3 873 €
Kontaktné informácie
Email info@klimakonzult.sk
Phone(s) 0243420557, 0243425397
Fax(es) 0243336549
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,044,062
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 28,723
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 10,733
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 10,733
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,797
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,797
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 12,193
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 12,193
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,014,581
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 55,679
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 27,529
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 28,150
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 618,242
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 554,807
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 554,807
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 124
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 63,311
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 340,660
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,186
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 337,474
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 758
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 758
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,044,062
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 448,464
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 100,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,958
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,958
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 334,633
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 334,633
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,873
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 595,598
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,853
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,733
12. Odložený daňový záväzok (481A) 120
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 575,288
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 426,164
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 426,164
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,014
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,561
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,549
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,307
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,618
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,689
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 150
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,620,014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,715,784
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 106,849
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,615,667
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -14,330
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 817
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,781
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,708,452
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 96,699
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 487,967
D. Služby (účtová skupina 51) 587,904
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 472,672
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 340,106
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 118,317
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,249
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,487
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,290
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,290
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 29,642
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,791
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,332
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 535,616
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,080
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 1,020
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 1,020
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 60
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 60
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,157
O. Kurzové straty (563) 8
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,149
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -77
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,255
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,382
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,391
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -9
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,873
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016