Vytvoriť faktúru

MicroStep - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MicroStep
IČO 00603015
DIČ 2020418994
IČ DPH SK2020418994
Dátum vzniku 21 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MicroStep
Vajnorská 158
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 938 013 €
Zisk 1 249 673 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0357463328, 0387463311, 0387463312, 0387463319, 0455320325, 0248272343, 0908936456, 0232277200, 0908
Mobile phone(s) 0908936460
Fax(es) 0243339987, 0232277001
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,775,200
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,236,495
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 29,629
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 29,629
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,903,383
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 612,942
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,563,555
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,511,118
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 215,768
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,303,483
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 306,781
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,996,702
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,487,583
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,413,490
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,861,543
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 4,280,177
3. Výrobky (123) - /194/ 162,438
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 109,332
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 200,000
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 200,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,815,691
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,212,834
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,212,834
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 559,134
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 43,723
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,058,402
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72,093
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,986,309
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 51,122
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 6,080
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 45,042
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,775,200
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,926,687
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 182,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 182,970
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 28,424
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 18,412
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 18,412
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,317,228
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 7,977
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,309,251
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 806,852
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 583,314
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 223,538
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,323,128
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,323,128
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,249,673
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,848,513
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 694,311
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 429,155
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 77,840
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 22,791
12. Odložený daňový záväzok (481A) 164,525
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,358,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,530,757
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,427,731
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,427,731
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 132,048
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 231,553
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 190,631
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 231,168
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 317,626
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 196,405
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 196,405
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,069,040
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,039,440
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,938,013
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 257,958
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 21,824,108
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,281,995
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 3,045,313
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,444,629
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 84,010
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,269,732
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 200,352
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,224,738
D. Služby (účtová skupina 51) 3,403,681
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,492,769
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,655,785
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,659,219
4. Sociálne náklady (527, 528) 177,765
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 38,992
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 973,805
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 973,805
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,853,724
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -43,489
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 125,160
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,668,281
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,580,603
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 101,427
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 94,998
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 94,998
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,216
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,216
XII. Kurzové zisky (663) 4,213
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 167,127
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 123,614
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 123,614
O. Kurzové straty (563) 16,009
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 27,504
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -65,700
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,602,581
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 352,908
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 352,908
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,249,673
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00603015 DIČ: 2020418994 IČ DPH: SK2020418994
 • Sídlo: MicroStep, Vajnorská 158, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Alexander Varga, CSc Bajkalská 9 Bratislava 831 04 21.01.1991
  Ing. Juraj Buša Bodliaková 10 Bratislava 821 07 21.01.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Buša 28 574 € (15.6%) Bodliaková 10 Bratislava 821 07
  MicroStep CDM s.r.o. 10 573 € (5.8%) Brezová pod Bradlom 906 13
  Ing. Anton Barboriak 12 044 € (6.6%) Očová 962 23
  Ing. Peter Bernát 931 € (0.5%) Slovenská Ľupča 976 13
  Ing. Iren Brhlík 10 589 € (5.8%) Zvolen 960 01
  Ing. Milan Čubanák 12 044 € (6.6%) Záhonok 2448/41 Zvolen 960 01
  Ing. Marián Flassik 1 567 € (0.9%) Bratislava 811 07
  František Fleško 1 567 € (0.9%) 1 Horná Ves 967 01
  Ing. Róbert Gregora 1 567 € (0.9%) Bratislava 851 07
  Ing. Boris Harceg 1 567 € (0.9%) Bratislava 821 03
  Ing. Roman Höger 931 € (0.5%) Zvolen 960 01
  Ing. Vladimír Kaliský 3 979 € (2.2%) Tulská 2238/7 Zvolen 960 01
  Ing. Milan Kolínek 1 567 € (0.9%) Bošany 956 18
  Ing. Michal Kováč 931 € (0.5%) Muškátová 6 Bratislava 821 01
  Ing. František Kováč, CSc. 3 659 € (2%) Pečnianska 27 Bratislava 851 01
  Ing. Miroslav Michalec 931 € (0.5%) Zvolenská Slatina 962 01
  Ing. Marek Országh 931 € (0.5%) Bratislava 821 04
  Ing. Zuzana Országhová, CSc. 1 567 € (0.9%) Kopanice 11 Bratislava 821 04
  Ing. Vladimír Raffaj, CSc. 1 567 € (0.9%) Bratislava 851 05
  Ing. Miroslav Ravas 931 € (0.5%) Bratislava 841 04
  Ing. Pavel Siviček, CSc. 1 895 € (1%) Bratislava 821 01
  Ing. Maroš Skalský 931 € (0.5%) Svidnícka 11 Bratislava 821 03
  Ing. Andrej Smelík 931 € (0.5%) Ivanka pri Dunaji 900 28
  Ing. Eva Stejskalová 18 718 € (10.2%) Bratislava 821 07
  Ing. Radim Stoklasa 931 € (0.5%) Pezinok 902 01
  Ing. Ľubomír Štuller 1 567 € (0.9%) Nálepková 26 Piešťany 921 01
  Ing. Ladislav Tomašovič 1 567 € (0.9%) Tekovská 3 Bratislava 821 09
  Ing. Pavol Varga 931 € (0.5%) Tomášov 900 44
  Ing. Alexander Varga, CSc. 28 574 € (15.6%) Bratislava 831 04
  Ing. Miroslav Žilka 931 € (0.5%) Hriňová 962 05
  Ing. Alexej Makuch 18 718 € (10.2%) Bratislava 841 05
  Ing. Mikuláš Bučinský 9 259 € (5.1%) Tomášikova 10G Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.03.2015Noví spoločníci:
   Ing. Alexej Makuch Albína Brunovského 2 Bratislava 841 05
   Ing. Mikuláš Bučinský Tomášikova 10G Bratislava 821 03
   27.03.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava 841 05
   Ing. Mikuláš Bučinský Šášovská 12 Bratislava 851 06
   24.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. Peter Bernát Lesnícka 33 Slovenská Ľupča 976 13
   Ing. Roman Höger M. Rázusa 16 Zvolen 960 01
   Ing. Michal Kováč Muškátová 6 Bratislava 821 01
   Ing. Miroslav Michalec Hviezdoslavova 15 Zvolenská Slatina 962 01
   Ing. Marek Országh Kopanice 11 Bratislava 821 04
   Ing. Miroslav Ravas Staré Grunty 260 Bratislava 841 04
   Ing. Maroš Skalský Svidnícka 11 Bratislava 821 03
   Ing. Andrej Smelík Nádražná 31 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Radim Stoklasa Hroznová 21 Pezinok 902 01
   Ing. Pavol Varga Záhradnícka 18 Tomášov 900 44
   Ing. Miroslav Žilka Lúčna 22 Hriňová 962 05
   15.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Haviar Horná 80 Lieskovec 962 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Haviar Horná 80 Lieskovec 962 21 Vznik funkcie: 24.03.2010
   31.03.2012Nové sidlo:
   Vajnorská 158 Bratislava 831 04
   30.03.2012Zrušené sidlo:
   Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ambroz Almássy , PhD. Bebravská 26 Bratislava 821 07
   09.09.2011Noví spoločníci:
   Mgr. Ambroz Almássy , PhD. Bebravská 26 Bratislava 821 07
   08.09.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   01.06.2010Noví spoločníci:
   Ing. Anton Barboriak Československej armády 43/13 Očová 962 23
   Ing. Iren Brhlík K. Šmidkeho 1445/4 Zvolen 960 01
   Ing. Milan Čubanák Záhonok 2448/41 Zvolen 960 01
   Ing. Vladimír Kaliský Tulská 2238/7 Zvolen 960 01
   Ing. Igor Haviar Horná 80 Lieskovec 962 21
   17.04.2010Nové predmety činnosti:
   výroba strojov pre hospodárske odvetvia
   počítačové služby
   projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Haviar Horná 80 Lieskovec 962 21 Vznik funkcie: 24.03.2010
   02.12.2009Noví spoločníci:
   Ing. Róbert Gregora Ľubovnianska 14 Bratislava 851 07
   01.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Róbert Gregora Čiližská 30 Bratislava 821 07
   09.04.2009Nové obchodné meno:
   MicroStep, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Buša Bodliaková 10 Bratislava 821 07
   Ing. Marián Flassik Blumentálska 10 Bratislava 811 07
   Ing. Boris Harceg Komárnická 10 Bratislava 821 03
   Ing. Milan Kolínek Komenského 4 Bošany 956 18
   Ing. František Kováč , CSc. Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. Zuzana Országhová , CSc. Kopanice 11 Bratislava 821 04
   Ing. Vladimír Raffaj , CSc. Brančská 7 Bratislava 851 05
   Ing. Pavel Siviček , CSc. Astrová 46 Bratislava 821 01
   Ing. Eva Stejskalová Bodliaková 10 Bratislava 821 07
   Ing. Ľubomír Štuller Nálepková 26 Piešťany 921 01
   Ing. Ladislav Tomašovič Tekovská 3 Bratislava 821 09
   Ing. Alexander Varga , CSc. Bajkalská 9 Bratislava 831 04
   Ing. Stanislav Almássy , CSc. Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Ing. Róbert Gregora Čiližská 30 Bratislava 821 07
   Ing. Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava 841 05
   Ing. Mikuláš Bučinský Šášovská 12 Bratislava 851 06
   08.04.2009Zrušené obchodné meno:
   MicroStep, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Almássy Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Mikuláš Bučinský Šášovská 12 Bratislava 851 06
   Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   Marián Flassik Blumentálska 10 Bratislava 811 07
   Róbert Gregora Čiližská 30 Bratislava 821 07
   Boris Harceg Mlynarovičova 15 Bratislava 851 03
   Milan Kolínek Komenského 4 Bošany 956 18
   Ing. František Kováč , CSc. Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava 841 05
   Zuzana Országhová Kopanice 11 Bratislava 821 04
   Vladimír Raffaj Brančská 7 Bratislava 851 05
   Pavel Siviček Astrová 46 Bratislava 821 01
   Eva Stejskalová Radarová 2 Bratislava 821 02
   Ľubomír Štuller Ludvika van Beethovena 22 Trnava 917 08
   Ladislav Tomašovič Tekovská 3 Bratislava 821 09
   Alexander Varga Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   13.08.2008Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   19.12.2006Noví spoločníci:
   František Fleško 1 Horná Ves 967 01
   Mikuláš Bučinský Šášovská 12 Bratislava 851 06
   Marián Flassik Blumentálska 10 Bratislava 811 07
   Róbert Gregora Čiližská 30 Bratislava 821 07
   Boris Harceg Mlynarovičova 15 Bratislava 851 03
   Milan Kolínek Komenského 4 Bošany 956 18
   Zuzana Országhová Kopanice 11 Bratislava 821 04
   Vladimír Raffaj Brančská 7 Bratislava 851 05
   Ľubomír Štuller Ludvika van Beethovena 22 Trnava 917 08
   Ladislav Tomašovič Tekovská 3 Bratislava 821 09
   04.05.2005Noví spoločníci:
   MicroStep CDM s.r.o. J.M.Hurbana 333/2 Brezová pod Bradlom 906 13
   Stanislav Almássy Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava 841 05
   Pavel Siviček Astrová 46 Bratislava 821 01
   Eva Stejskalová Radarová 2 Bratislava 821 02
   Alexander Varga Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   03.05.2005Zrušeny spoločníci:
   MicroStep CDM s.r.o. IČO: 34 128 735 Hurbanova 333 Brezová pod Bradlom 906 13
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   Ing. Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava 841 05
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava 821 01
   Ing. Eva Stejskalová Radarová 2 Bratislava 821 02
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   12.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Varga , CSc Bajkalská 9 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 21.01.1991
   Ing. Juraj Buša Bodliaková 10 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 21.01.1991
   11.03.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038/7 Galanta 924 01
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mlynarovičova 12 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 21.01.1991
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.01.1991
   10.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 21.01.1991
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.01.1991
   09.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   30.10.2001Noví spoločníci:
   MicroStep CDM s.r.o. IČO: 34 128 735 Hurbanova 333 Brezová pod Bradlom 906 13
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava 841 08
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038/7 Galanta 924 01
   Ing. František Kováč , CSc. Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava 841 05
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava 821 01
   Ing. Eva Stejskalová Radarová 2 Bratislava 821 02
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mlynarovičova 12 Bratislava 851 04
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   29.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038/7 Galanta
   Ing. František Kováč , CSc. Pečnianska 27 Bratislava
   Ing. Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava
   Ing. Juraj Malatin Hany Meličkovej 23/B Bratislava
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava
   Ing. Eva Stejskalová Radarová 2 Bratislava
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mlynarovičova 12 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Veselý Zvolenská 7 Bratislava
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038/7 Galanta
   Ing. František Kováč , CSc. Pečnianska 27 Bratislava
   Ing. Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava
   Ing. Juraj Malatin Hany Meličkovej 23/B Bratislava
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava
   Ing. Eva Stejskalová Radarová 2 Bratislava
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mlynarovičova 12 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Veselý Zvolenská 7 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038/7 Galanta
   Ing. František Kováč , CSc. Pečnianska 27 Bratislava
   Ing. Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava
   Ing. Juraj Malatin Hany Meličkovej 23/B Bratislava
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava
   Ing. Eva Stejskalová Trebišovská 17 Bratislava
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mlynarovičova 12 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Veselý Zvolenská 7 Bratislava
   09.02.1998Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia do 1000 V a bleskozvodov
   28.07.1997Nové predmety činnosti:
   výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava
   Ing. Rastislav Knotek Jesenského 1038/7 Galanta
   Ing. František Kováč , CSc. Pečnianska 27 Bratislava
   Ing. Alexej Makuch Ľudovíta Fullu 15 Bratislava
   Ing. Juraj Malatin Hany Meličkovej 23/B Bratislava
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava
   Ing. Eva Stejskalová Trebišovská 17 Bratislava
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mlynarovičova 12 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Veselý Zvolenská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   27.07.1997Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava
   Ing. Alexej Makuch Samova 2 Michalovce
   Ing. Juraj Malatin Grösslingova 21 Bratislava
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava
   Ing. Eva Stejskalová Trebišovská 17 Bratislava
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mlynarovičova 12 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Veselý Zvolenská 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   13.02.1995Nové predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení (s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov)
   13.12.1993Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba, montáž, obchodná činnosť so zariadeniami automatizačnej techniky, zariadeniami na spracovanie a prenos dát, zariadeniami na automazáciu technologických procesov, programovými prostriedkami
   inžinierska činnosť
   poradenská činnosť v horeuvedených oblastiach
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava
   Ing. Alexej Makuch Samova 2 Michalovce
   Ing. Juraj Malatin Grösslingova 21 Bratislava
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava
   Ing. Eva Stejskalová Trebišovská 17 Bratislava
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mlynarovičova 12 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Ing. Vladimír Veselý Zvolenská 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Buša Rovniankova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   12.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť spojená s bodmi 1 a 2 tejto kapitoly
   výkon hospodárskej činnosti inžinierskeho charakteru, inžiniersko-investorského charakteru a poskutovanie technickej pomoci
   vývoj, výroba, montáž a obchod so zariadeniami automatizačnej techniky, zariadeniami na spracovanie a prenos dát, zariadeniami na automatizáciu technologických procesov, programovými prostriedkami, poskytovanie služieb s tým spojených
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava
   Ing. Alexej Makuch Samova 2 Michalovce
   Ing. Juraj Malatin Miletičova 56 Bratislava
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava
   Ing. Eva Stejskalová Zálužická 11 Bratislava
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mehringova 12 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Vladimír Veselý Dénešova 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.01.1991Nové obchodné meno:
   MicroStep, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Čsl. parašutistov 1 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť spojená s bodmi 1 a 2 tejto kapitoly
   výkon hospodárskej činnosti inžinierskeho charakteru, inžiniersko-investorského charakteru a poskutovanie technickej pomoci
   vývoj, výroba, montáž a obchod so zariadeniami automatizačnej techniky, zariadeniami na spracovanie a prenos dát, zariadeniami na automatizáciu technologických procesov, programovými prostriedkami, poskytovanie služieb s tým spojených
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Almássy , CSc Ševčenkova 18 Bratislava
   Ing. Jozef Čierny Pavla Horova 28 Bratislava
   Ing. Alexej Makuch Samova 2 Michalovce
   Ing. Juraj Malatin Miletičova 56 Bratislava
   Ing. Pavel Siviček , CSc Astrová 46 Bratislava
   Ing. Eva Stejskalová Zálužická 11 Bratislava
   Ing. Ľubomír Špaňúr Mehringova 12 Bratislava
   Ing. Alexander Varga , CSc Čsl. parašutistov 1 Bratislava
   Vladimír Veselý Dénešova 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia