Vytvoriť faktúru

DOMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOMEX
IČO 00603376
DIČ 2020316936
IČ DPH SK2020316936
Dátum vzniku 01 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOMEX
Stromová 30
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 951 459 €
Zisk -121 255 €
Kontaktné informácie
Email sekretariat@domex.sk
Phone(s) 0254791501
Fax(es) 0254788338
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,169,279
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,458,402
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 453,815
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 276,159
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 125,848
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 51,808
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,004,587
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,004,587
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 708,483
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,723
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,723
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 154,489
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 154,489
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 546,040
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 478,706
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 207,788
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 270,918
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 65,351
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,980
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,231
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,231
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,394
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,394
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,169,279
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 478,552
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,582
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,582
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,958
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 9,958
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,414
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,414
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -82,591
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -82,591
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 571,444
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 571,444
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -121,255
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,689,702
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 768
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 768
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,515,899
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 656,471
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 656,471
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 814,140
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,556
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,653
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,626
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,453
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,702
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,534
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,168
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 168,333
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,025
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,025
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,899,542
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,951,459
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 74,963
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,824,579
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 48,484
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 88
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,345
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,060,872
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 479,567
D. Služby (účtová skupina 51) 1,147,414
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 389,245
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 282,054
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 97,655
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,536
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,303
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 29,524
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 29,524
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 455
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,354
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -109,413
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 321,045
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,027
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,251
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,251
O. Kurzové straty (563) 24
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,752
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,027
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -118,440
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,815
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,885
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -70
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -121,255
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00603376 DIČ: 2020316936 IČ DPH: SK2020316936
 • Sídlo: DOMEX, Stromová 30, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Zadubenec Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08 19.07.1996
  Ing. Jozef Markulják Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02 06.11.2002
  Ing. Ladislav Čomor Poštová 94 Reca 925 26 06.11.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Zadubenec 22 074 € (22.2%) Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08
  Ing. Jozef Markulják 54 439 € (54.7%) Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02
  Ing. Ladislav Čomor 22 074 € (22.2%) Poštová 94 Reca 925 26
  Akad. sochár Ľubomír Ferko 996 € (1%) Belehradská 4 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.04.2010Noví spoločníci:
   Ing. Milan Zadubenec Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Zadubenec Daxnerovo nám. 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 19.07.1996
   13.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   17.05.2004Nové predmety činnosti:
   dodávka a montáž keramických obkladov a dlažieb z umeleho a prírodného kameňa
   omietanie fasád a ich zatepľovanie
   maliarske a natieračské práce všetkého druhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Markulják Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Čomor Poštová 94 Reca 925 26
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   16.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Čomor Poštová 94 Reca 925 26
   Ing. Jozef Markulják Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   06.11.2002Nové sidlo:
   Stromová 30 Bratislava 37 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čomor Poštová 94 Reca 925 26
   Ing. Jozef Markulják Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Markulják Kráľovské údolie 28 Bratislava 811 02
   Ing. Ladislav Čomor Poštová 94 Reca 925 26
   05.11.2002Zrušené sidlo:
   Komárňanská 2 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Čomor Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čomor Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   24.02.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čomor Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čomor Tupolevova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Milan Zadubenec Tupolevova 19 Bratislava 851 01
   23.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Ing. Ladislav Veršovský Ipeľská 11 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Veršovský Ipeľská 11 Bratislava 821 07
   12.08.1992Nové sidlo:
   Komárňanská 2 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   investorská činnosť, inžinierska a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve, reklamná činnosť, montáž, opravy a údržba elektrických zariadení vrátane trakčných vedení
   projektovanie elektrických zariadení nn a vn vrátane bleskozvodov
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti, vedenie účtovnej agendy, činnosť účtovného, ekonomického a organizačného poradcu
   vykonávanie dopravných stavieb, projektová činnosť v investičnej výstavbe
   Noví spoločníci:
   Akad. sochár Ľubomír Ferko Belehradská 4 Bratislava
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Ing. Ladislav Veršovský Ipeľská 11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Ing. Ladislav Veršovský Ipeľská 11 Bratislava 821 07
   11.08.1992Zrušené sidlo:
   Belehradská 4 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   výstavba a rekonštrukcia pozemných stavieb všetkých druhov
   interiéry a bytová architektúra
   inžinierske siete: elektrické zariadenia NN, hromozvody, vonkajšie vodovody, kanalizácie prístupové cesty, chodníky
   terénne a parkové úpravy
   drobná architektúra
   Zrušeny spoločníci:
   akad.sochár Ľubomír Ferko Belehradská 4 Bratislava
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   DOMEX, spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Belehradská 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výstavba a rekonštrukcia pozemných stavieb všetkých druhov
   interiéry a bytová architektúra
   inžinierske siete: elektrické zariadenia NN, hromozvody, vonkajšie vodovody, kanalizácie prístupové cesty, chodníky
   terénne a parkové úpravy
   drobná architektúra
   Noví spoločníci:
   akad.sochár Ľubomír Ferko Belehradská 4 Bratislava
   Ing. Jozef Markulják Fučíkova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia