Vytvoriť faktúru

Vetebra - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Vetebra
IČO 00603546
DIČ 2020335163
IČ DPH SK2020335163
Dátum vzniku 03 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vetebra
Moyzesova 50
04001
Košice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 690 194 €
Zisk -173 561 €
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 278,216
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 278,177
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 271,348
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 266,049
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 266,049
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,631
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,668
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,829
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,180
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,649
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 39
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 278,216
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,466
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 170,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -173,561
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 208,750
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 208,750
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 260,106
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 260,106
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,479
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -54,835
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,845,837
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,690,194
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 7,664
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,344,117
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 494,056
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 332,238
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 512,119
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,874,916
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,596
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 806,912
D. Služby (účtová skupina 51) 542,103
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 77,001
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 54,025
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,658
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,318
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,778
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 119,092
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 119,092
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 321,753
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -63,674
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,054,355
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -184,722
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 489,226
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 36,289
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 600
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,421
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,421
XII. Kurzové zisky (663) 12
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 32,256
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,248
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 5,500
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,284
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,284
O. Kurzové straty (563) 1,168
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,296
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 14,041
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -170,681
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -173,561
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015