Vytvoriť faktúru

N I K É - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno N I K É
IČO 00603741
DIČ 2020382056
IČ DPH SK2020382056
Dátum vzniku 25 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N I K É
Ilkovičova 34
81230
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 312 365 644 €
Zisk 8 590 697 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0544742570, 0556842971, 0556855863, 0556962933, 0587942161, 0903701183, 0260269131
Mobile phone(s) 0903701183, 0905900183
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 81,042,409
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,810,548
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,699,657
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,693,478
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 2,539
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 3,640
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,887,936
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 114,435
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 628,704
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 659,057
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 479,740
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 6,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,222,955
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,052,955
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 170,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 72,559,829
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 944,563
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 944,563
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 946,609
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 469,112
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 469,112
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 477,497
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 754,891
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 326,887
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 316,887
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 428,004
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 69,913,766
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,378,993
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 68,534,773
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 672,032
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 40,120
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 385,998
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 245,914
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 81,042,409
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 73,612,711
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,941
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,941
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33,192
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,192
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 20,086
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 20,086
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 64,636,795
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 64,636,795
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,590,697
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,429,698
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 60,939
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 60,939
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,766,969
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,078,002
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,078,002
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 837,109
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 370,417
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 468,713
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,728
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,601,790
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 646,681
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,955,109
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 310,997,109
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 312,365,644
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 310,997,109
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,183,571
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 27,975
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 156,989
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 302,217,094
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,978,331
D. Služby (účtová skupina 51) 15,181,023
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,998,440
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,811,707
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,788,629
4. Sociálne náklady (527, 528) 398,104
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,362,794
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,260,216
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,260,216
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 22,702
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 10,960
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 251,402,628
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,148,550
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 294,021,326
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,323,897
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 111,549
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2,569
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 108,980
XII. Kurzové zisky (663) 1,212,348
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 401,365
O. Kurzové straty (563) 185,799
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 215,566
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 922,532
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,071,082
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,480,385
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,551,087
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -70,702
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,590,697
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.12.2016