Vytvoriť faktúru

NESS Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno NESS Slovensko
IČO 00603783
DIČ 2020486732
IČ DPH SK2020486732
Dátum vzniku 17 Januára 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo NESS Slovensko
Galvaniho 15/C
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 608 945 €
Zisk 6 536 244 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258261000
Fax(es) 0258261777
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,862,929
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 116,951
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 14,800
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 13,255
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 1,545
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 101,401
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,325
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 79,110
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,039
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 14,927
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 750
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 750
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,276,962
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,792
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,792
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 545,698
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 545,698
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,037,315
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,115,480
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,115,480
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 519,852
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 10,705,360
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 392,462
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 237,420
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 66,741
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,687,157
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,687,153
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 469,016
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 91,171
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 267,761
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 110,084
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,862,929
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,229,589
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 39,900
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 39,900
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,476
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,476
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,126,784
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,126,784
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,510,185
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,510,185
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,536,244
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,184,264
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,890
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,890
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,153,737
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,550,160
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,550,160
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,399,982
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 160,271
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 101,152
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 942,172
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,027,637
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 889,871
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 137,766
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 449,076
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 54,657
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 394,419
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 17,608,945
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,608,945
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 10,445,971
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,989,142
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 173,832
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,551,924
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 106,101
D. Služby (účtová skupina 51) 13,052,044
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,581,817
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,663,876
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 859,964
4. Sociálne náklady (527, 528) 57,977
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,727
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) -3,290,982
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) -3,290,982
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -46,425
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1,854,358
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,057,021
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,276,968
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,964,908
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 10,705,360
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 884,880
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 884,880
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 994
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 994
XII. Kurzové zisky (663) 373,674
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,790,551
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 10,705,360
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,916
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,916
O. Kurzové straty (563) 72,425
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,850
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,174,357
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,231,378
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 695,134
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 287,232
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 407,902
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,536,244
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2017