Vytvoriť faktúru

ISTROS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISTROS
IČO 00603830
DIČ 2020325725
IČ DPH SK2020325725
Dátum vzniku 11 Decembra 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ISTROS
Vajnorská 127
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 336 €
Zisk -46 397 €
Kontaktné informácie
Email istros@partner.renault.sk
Webová stránka http://www.renault-istros.sk;http://www.renault.sk
Phone(s) +421248208646, +421244451515, +421244452060, +421244456900, +421244456904, +421244456905
Mobile phone(s) +421905467148, +421905922245, +421905922247, +421905922251, +421908799012, +421915785263, +421915990627, +421915771481
Fax(es) 0244452056
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,188,437
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 84,704
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 84,704
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,376
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 29,676
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 21,652
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,103,733
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 71,023
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48,423
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22,600
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,013,119
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,013,119
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,013,119
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,591
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,822
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -231
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,188,437
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -258,832
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 132,800
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 132,800
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 631,819
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,859
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,859
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -989,913
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 175,323
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,165,236
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -46,397
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,447,269
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 33,373
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 26,241
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 7,132
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,148,345
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 759,962
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 759,962
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 41,548
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 74,959
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 229,211
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42,665
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 265,551
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,336
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,336
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 48,448
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 288
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33
D. Služby (účtová skupina 51) 7,617
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,387
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,320
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,067
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 203
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 31,335
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,585
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -45,112
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -7,938
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 325
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 322
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -325
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -45,437
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -46,397
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015