Vytvoriť faktúru

SAT Systémy automatizačnej techniky - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAT Systémy automatizačnej techniky
IČO 00603929
DIČ 2020314153
IČ DPH SK2020314153
Dátum vzniku 14 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAT Systémy automatizačnej techniky
Lamačská cesta 3/A
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 792 685 €
Zisk 881 972 €
Kontaktné informácie
Email sat.bva@sat-automation.com
Phone(s) 0255577222
Mobile phone(s) +421908176654
Fax(es) 0255577011
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,476,770
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 654,806
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 286
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 286
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 654,520
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 251,581
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 282,383
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 120,556
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,818,481
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 85,089
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25,844
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,686
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 56,559
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 84,138
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 84,138
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,123,720
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,185,499
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,185,499
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 1,022,887
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,903,264
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,175
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,895
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 525,534
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,064
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 524,470
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,483
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,483
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,476,770
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,127,548
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 77,741
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 77,741
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 16,699
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 51,100
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 51,100
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 114,430
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 114,430
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,985,606
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,985,606
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 881,972
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,349,222
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 29,891
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 29,891
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 120,996
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120,996
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,311,767
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 967,485
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 967,485
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 1,623,526
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 429
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 297,100
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 107,834
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 244,804
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70,589
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 886,568
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 512,788
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 373,780
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 14,789,999
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,792,685
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 230,893
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,532,002
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,686
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,388
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,716
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,645,487
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 159,441
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,268,523
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 5,592
D. Služby (účtová skupina 51) 9,906,673
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,215,128
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,651,322
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 523,000
4. Sociálne náklady (527, 528) 40,806
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,201
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 102,672
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 102,672
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -42,944
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,201
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,147,198
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,425,352
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,342
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,342
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,322
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,144,876
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 262,904
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 249,655
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 13,249
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 881,972
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016