Vytvoriť faktúru

KOPAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOPAX
IČO 00604046
DIČ 2020327826
IČ DPH SK2020327826
Dátum vzniku 16 Januára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOPAX
Cablkova 3
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 566 778 €
Zisk 21 419 €
Kontaktné informácie
Email office@kopax.sk
Phone(s) 0903971127
Mobile phone(s) +421911971127, 0903971127
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,250,727
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 99,302
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 99,302
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 13,997
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 60,126
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 25,179
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,148,384
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 90,179
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 59,648
3. Výrobky (123) - /194/ 18,343
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,188
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 9,312
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 9,312
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 438,638
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 57,302
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,302
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 381,216
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 120
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 610,255
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 18,900
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 591,355
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,041
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,041
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,250,727
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -72,709
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 551
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -101,982
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -101,982
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,419
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,323,436
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,606
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,606
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,311,554
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,187,165
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,187,165
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100,101
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,135
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,040
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,113
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,276
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,276
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,581,435
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,566,778
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,199,022
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 299,244
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 64,889
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -14,657
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 18,280
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,538,131
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11,443,034
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 515,410
D. Služby (účtová skupina 51) 136,089
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 334,447
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 245,044
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 81,697
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,706
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,315
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 30,741
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 30,741
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 67,511
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,584
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 28,647
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 453,965
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 100,018
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 100,007
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 100,542
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 100,000
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 542
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -524
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 28,123
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,704
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,147
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,557
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,419
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00604046 DIČ: 2020327826 IČ DPH: SK2020327826
 • Sídlo: KOPAX, Cablkova 3, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Januára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Pažitný Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25 30.12.1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Pažitný 3 983 € (60%) Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25
  Ing. Stanislava Pažitná 2 656 € (40%) Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pažitný Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 30.12.1992
   24.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pažitný Šalviová 28 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.1992
   03.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pažitný Šalviová 28 Bratislava Vznik funkcie: 30.12.1992
   02.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Pažitný
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Pažitný Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25
   Ing. Stanislava Pažitná Ľanová 3221/56 Chorvátsky Grob 900 25
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislava Baxová Trenčianska 62 Bratislava
   Jozef Pažitný Dohnányho 24 Bratislava
   Ing. Dušan Pažitný Astrová 46 Bratislava
   16.04.1993Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo - kovovýroba
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľných živností za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   výroba reklamy
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Pažitný
   15.04.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Podnikateľská činnosť v oblasti
   výroby výrobkov z kovových materiálov, prípadne v kombinácii s inými matertiálmi
   kooperačná činnosť s vyššieuvedenou výrobou spojená s inými fyzickými a právnickými osobami
   nákup a predaj výrobkov a materiálov spojených s výrobnou činnosťou od iných resp. iným právnickým a fyzickým osobám
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.01.1991Nové obchodné meno:
   KOPAX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cablkova 3 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Podnikateľská činnosť v oblasti
   výroby výrobkov z kovových materiálov, prípadne v kombinácii s inými matertiálmi
   kooperačná činnosť s vyššieuvedenou výrobou spojená s inými fyzickými a právnickými osobami
   nákup a predaj výrobkov a materiálov spojených s výrobnou činnosťou od iných resp. iným právnickým a fyzickým osobám
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislava Baxová Trenčianska 62 Bratislava
   Jozef Pažitný Dohnányho 24 Bratislava
   Ing. Dušan Pažitný Astrová 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia