Vytvoriť faktúru

Lesy Malacky, štátny podnik - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Lesy Malacky, štátny podnik
Stav Zrušená
IČO 00605247
Dátum vzniku 01 Januára 1991
Právna forma Štátny podnik
Sídlo Lesy Malacky, štátny podnik
Sasinkova 71
Malacky
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00605247
 • Sídlo: Lesy Malacky, štátny podnik, Sasinkova 71, Malacky
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1991
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.11.1994Zrušené obchodné meno:
   Lesy Malacky, štátny podnik
   Zrušené sidlo:
   Sasinkova 71 Malacky
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. Zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z progromu záchrany zachovania genofondu lesných drevín.
   2. Zabezpečenie dostatku osiva a sadiva pre potreby štátneho podniku vrátane dostatočného množstva kvalitného sadbového materiálu v druhovej skladbe požadovanej LHP.
   3. Zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produktívnych a ostatných funkcií lesov.
   4. Zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej službe v lese.
   5. Výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva.
   6. Dodávka surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov odberateľom podľa osobitných predpisov.
   7. Zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy: biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch v správe štátneho podniku.
   8. Odborná správa lesov užívaných štátnymi podnikmi a organizáciami podľa osobitných predpisov.
   9. Zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v správe štátneho podniku.
   10.Zabezpečenie ostatných úloh, ktoré vyplývajú pre štátny podnik zo správy lesného národného majetku, zo zákona o lesoch, zákona SNR o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a ostatných predpisov, ktoré sa týkajú lesného fondu, jeho ochrany a využívania.
   1. Výkon poľovného a rybárskeho práva v poľovníckych a rybárskych revíroch a réžii štátneho podniku, ako aj dozor nad touto činnosťou u revírov, kde bol postúpený výkon práva poľovníctva iným organizáciám.
   2. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia investičnej výstavby, opráv a údržby základných fondov, dopravných strojov a mechanizmov.
   3. Pridružená poľnohospodárska a drevárska výroba, ťažba a výkup stromov rastúcich mimo lesa.
   4. Piliarska výroba.
   5. Výkon vnútro-obchodnej činnosti.
   6. Ťažba a predaj stavebného materiálu.
   7. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   8. Vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti
   9. Sprostredkovanie služieb, obchodov, reklamy
   10. Poskytovanie - výkon obchodného zastúpenia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Andrej Lazar - riaditeľ Radlinského č. 1074 Malacky
   Ing. Július Vengerín - námestník pre ekono-micko-obchodnú činnosť a štatutárny zástupca
   25.08.1992Nové predmety činnosti:
   7. Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   8. Vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti
   9. Sprostredkovanie služieb, obchodov, reklamy
   10. Poskytovanie - výkon obchodného zastúpenia
   01.01.1991Nové obchodné meno:
   Lesy Malacky, štátny podnik
   Nové sidlo:
   Sasinkova 71 Malacky
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   1. Zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z progromu záchrany zachovania genofondu lesných drevín.
   2. Zabezpečenie dostatku osiva a sadiva pre potreby štátneho podniku vrátane dostatočného množstva kvalitného sadbového materiálu v druhovej skladbe požadovanej LHP.
   3. Zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produktívnych a ostatných funkcií lesov.
   4. Zabezpečenie dôslednej hygieny lesných porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej službe v lese.
   5. Výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva.
   6. Dodávka surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov odberateľom podľa osobitných predpisov.
   7. Zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na zlepšenie funkcií lesov a úrodnosti lesnej pôdy: biologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch v správe štátneho podniku.
   8. Odborná správa lesov užívaných štátnymi podnikmi a organizáciami podľa osobitných predpisov.
   9. Zabezpečovanie poľnohospodárskej výroby na poľnohospodárskych pozemkoch v správe štátneho podniku.
   10.Zabezpečenie ostatných úloh, ktoré vyplývajú pre štátny podnik zo správy lesného národného majetku, zo zákona o lesoch, zákona SNR o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a ostatných predpisov, ktoré sa týkajú lesného fondu, jeho ochrany a využívania.
   1. Výkon poľovného a rybárskeho práva v poľovníckych a rybárskych revíroch a réžii štátneho podniku, ako aj dozor nad touto činnosťou u revírov, kde bol postúpený výkon práva poľovníctva iným organizáciám.
   2. Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia investičnej výstavby, opráv a údržby základných fondov, dopravných strojov a mechanizmov.
   3. Pridružená poľnohospodárska a drevárska výroba, ťažba a výkup stromov rastúcich mimo lesa.
   4. Piliarska výroba.
   5. Výkon vnútro-obchodnej činnosti.
   6. Ťažba a predaj stavebného materiálu.
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Andrej Lazar - riaditeľ Radlinského č. 1074 Malacky
   Ing. Július Vengerín - námestník pre ekono-micko-obchodnú činnosť a štatutárny zástupca