Vytvoriť faktúru

VLAHO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VLAHO
IČO 00606502
DIČ 2020324834
IČ DPH SK2020324834
Dátum vzniku 14 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VLAHO
Jilemnického 233/25
92901
Dunajská Streda
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 377 €
Zisk -22 287 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0315506441
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 36,277
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,496
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,496
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,496
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,597
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 23,426
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22,254
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,172
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,647
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,492
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 155
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,524
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 232
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,292
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 184
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 184
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,277
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -230,847
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 642
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 642
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -215,842
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -215,842
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,287
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 267,124
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 60
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 60
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 251,230
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,255
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,255
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 244,233
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 366
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 212
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 164
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,834
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 43,377
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 43,377
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 43,377
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,274
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,007
D. Služby (účtová skupina 51) 31,751
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,881
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,046
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,808
4. Sociálne náklady (527, 528) 27
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 150
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,297
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,297
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,188
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,897
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -6,381
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,390
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,098
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,098
O. Kurzové straty (563) 20
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 272
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,390
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,287
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -22,287
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.01.2016