Vytvoriť faktúru

INGOTTO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno INGOTTO
IČO 00609196
DIČ 2020327837
IČ DPH SK2020327837
Dátum vzniku 12 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INGOTTO
Podunajská 25
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 295 251 €
Zisk 33 735 €
Kontaktné informácie
Email ingotto@ingotto.sk
Webová stránka http://www.ingotto.sk
Phone(s) +421245257422
Mobile phone(s) +421903954217
Fax(es) 0245257423
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 530,511
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 259,616
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 259,616
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 185,766
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 73,850
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 269,448
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 171,736
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,504
3. Výrobky (123) - /194/ 189
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 164,043
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 92,250
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 84,816
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,816
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,784
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 650
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,462
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,932
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 530
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,447
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,447
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 530,511
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 254,197
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 46,471
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 46,471
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,647
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,647
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 169,344
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 169,344
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 33,735
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 276,314
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 53,541
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 871
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 52,670
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 10,675
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 126,262
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 117,219
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 117,219
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,058
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,093
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 100
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,772
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -980
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 586
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 586
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 85,250
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,295,251
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,219,676
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 753
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 64,537
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,848
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,437
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,245,924
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 794,103
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,454
D. Služby (účtová skupina 51) 344,232
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 64,144
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 46,897
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,271
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,976
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 928
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,644
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,644
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 268
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,151
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 49,327
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 120,177
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,392
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,086
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,086
O. Kurzové straty (563) 352
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,954
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,392
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,935
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,200
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,200
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 33,735
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.11.2016