Vytvoriť faktúru

INGOTTO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INGOTTO
IČO 00609196
DIČ 2020327837
IČ DPH SK2020327837
Dátum vzniku 12 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INGOTTO
Podunajská 25
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 727 125 €
Zisk -24 937 €
Kontaktné informácie
Email ingotto@ingotto.sk
Webová stránka http://www.ingotto.sk
Phone(s) +421245257422
Mobile phone(s) +421903954217
Fax(es) 0245257423
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 464,987
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 205,404
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 823
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 823
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 204,581
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 185,766
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,820
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,995
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 258,435
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 185,417
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,018
3. Výrobky (123) - /194/ 476
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 176,923
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 63,693
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 60,310
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,310
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,633
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 750
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,325
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,255
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 70
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,148
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,127
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 21
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 464,987
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 234,463
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 46,471
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 46,471
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,647
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,647
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 208,282
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 208,282
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,937
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 230,524
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,667
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,012
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 9,655
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 10,675
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 124,122
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 85,834
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 85,834
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,900
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,954
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,258
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,670
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 506
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 136
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 84,924
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 727,125
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 686,069
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,233
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,739
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,084
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 735,000
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 489,878
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,512
D. Služby (účtová skupina 51) 70,515
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 127,015
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 93,120
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,333
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,562
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,476
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,199
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,199
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,991
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,151
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 263
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,875
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 130,397
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XII. Kurzové zisky (663) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,190
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,599
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,599
O. Kurzové straty (563) 22
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,569
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,182
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,057
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,937
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00609196 DIČ: 2020327837 IČ DPH: SK2020327837
 • Sídlo: INGOTTO, Podunajská 25, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Marca 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Otakar Straka Podunajská 24 Bratislava 821 06 12.03.1991
  Tatiana Straková Podunajská 24 Bratislava 821 06 08.10.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Otakar Straka 23 236 € (50%) Podunajská 24 Bratislava 821 06
  Tatiana Straková 11 618 € (25%) Podunajská 24 Bratislava 821 06
  Katarína Hughes Straka 11 618 € (25%) Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.03.2009Noví spoločníci:
   Katarína Hughes Straka Podunajská 24 Bratislava 821 06
   Tatiana Straková Podunajská 24 Bratislava 821 06
   28.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Otakar Straka Podunajská 24 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 12.03.1991
   Tatiana Straková Podunajská 24 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 08.10.1996
   27.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Otakar Straka Podunajská 24 Bratislava 821 06
   Tatiana Straková Podunajská 24 Bratislava 821 06
   04.02.1997Noví spoločníci:
   Otakar Straka Podunajská 24 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Otakar Straka Podunajská 24 Bratislava 821 06
   Tatiana Straková Podunajská 24 Bratislava 821 06
   03.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Otakar Straka Estónska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Otakar Straka Estónska 2 Bratislava
   09.08.1993Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   výroba strojov, zariadení a súčiastok s mechanickým pohonom
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Otakar Straka Estónska 2 Bratislava
   08.08.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   5. Zahranično-obchodná činnosť (okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie).
   4. Obchod s tovarom každého druhu (okrem tovaru na ktoré treba osobitné povolenie)
   3. Účasť na podnikaní obdobného, alebo iného druhu a činnosti.
   2. Nákup, predaj a výroba strojov, zariadení a súčiastok, súvisiacich služieb a know-how.
   1. Vedenie technickej kancelárie v oblasti nákupu, predaja a koordinácie a realizácie technologických projektov a priemyselných zariadení.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.03.1991Nové obchodné meno:
   INGOTTO, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   5. Zahranično-obchodná činnosť (okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie).
   4. Obchod s tovarom každého druhu (okrem tovaru na ktoré treba osobitné povolenie)
   3. Účasť na podnikaní obdobného, alebo iného druhu a činnosti.
   2. Nákup, predaj a výroba strojov, zariadení a súčiastok, súvisiacich služieb a know-how.
   1. Vedenie technickej kancelárie v oblasti nákupu, predaja a koordinácie a realizácie technologických projektov a priemyselných zariadení.
   Noví spoločníci:
   Otakar Straka Estónska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia