Vytvoriť faktúru

L.S.M. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno L.S.M.
IČO 00613258
DIČ 2020362663
IČ DPH SK2020362663
Dátum vzniku 22 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L.S.M.
90024
Kostolná Veľký Biel
Finančné informácie
Tržby a výnosy 666 237 €
Zisk -311 087 €
Kontaktné informácie
Email lsm@lsm.sk
Webová stránka http://www.lsm.sk
Phone(s) +421245916308
Mobile phone(s) +421903447455, +421911452089, +421911457047
Fax(es) 025650732
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,551,161
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 835,556
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 835,556
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 167,114
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 668,442
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 712,180
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 578,022
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 79,796
3. Výrobky (123) - /194/ 355,677
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 142,549
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 117,496
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 117,235
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117,235
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 261
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,662
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,372
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,290
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,425
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,425
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,551,161
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 797,673
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 11,784
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,531
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,531
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 7,744
2. Ostatné fondy (427, 42X) 7,744
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,080,062
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,080,062
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -311,087
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 624,424
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,635
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,635
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 23,391
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 594,327
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 151,698
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 151,698
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 403,879
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,539
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,943
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,476
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,792
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,071
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,071
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 129,064
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 129,064
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 544,425
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 666,237
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 137,503
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 384,429
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 22,494
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 77,873
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,438
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 973,483
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 120,211
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 367,935
D. Služby (účtová skupina 51) 59,091
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 212,485
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 149,021
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 52,373
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,091
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,272
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 199,859
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 199,859
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,630
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -307,246
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,062
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,843
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,486
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 3,486
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 357
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,840
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -311,086
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -311,087
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.02.2016