Vytvoriť faktúru

Poľnohospodárske družstvo Jablonec - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Poľnohospodárske družstvo Jablonec
IČO 00613991
DIČ 2020359385
IČ DPH SK2020359385
Dátum vzniku 01 Januára 1991
Právna forma Družstvo
Sídlo Poľnohospodárske družstvo Jablonec
90086
Jablonec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 586 486 €
Zisk 3 229 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421336488122, +421336488120, +421336488121
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 336,446
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 154,482
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 147,100
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 119,334
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 27,766
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 7,382
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 7,382
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 181,728
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 129,565
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,439
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 91,884
3. Výrobky (123) - /194/ 28,242
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,449
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 33,414
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,414
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,810
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 225
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,714
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,703
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,011
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 236
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 236
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 336,446
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,423
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 98,294
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 98,294
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 555,714
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 65,637
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 65,637
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -2,274
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -2,274
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -715,177
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -715,177
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,229
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 331,023
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 22,432
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 14,505
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,995
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,932
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 291,606
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 278,454
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 278,454
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,477
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,682
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,691
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,102
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -800
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,885
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,535
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,350
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 11,100
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 517,556
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 586,486
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 399,755
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,374
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 36,504
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 26,900
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,415
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 106,538
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 574,545
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 292,373
D. Služby (účtová skupina 51) 85,019
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 149,179
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 107,169
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 35,009
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,001
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,208
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,875
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,875
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,332
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,559
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,941
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 99,141
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 51
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 51
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,883
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,191
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,191
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,692
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,832
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,109
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,229
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016