Vytvoriť faktúru

TERRASTROJ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERRASTROJ
IČO 00643581
DIČ 2020327848
IČ DPH SK2020327848
Dátum vzniku 13 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERRASTROJ
Vlčie hrdlo 90/A
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 330 960 €
Zisk 479 009 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245241214, 0455361234, 0524782826, 0903700799, 0245242542
Fax(es) 0245243124
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,824,857
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 429,839
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 429,839
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 423,149
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 6,690
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,356,401
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 928,908
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,066
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 896,132
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 31,710
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 75,748
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 75,748
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,174,866
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,169,411
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,576
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,165,835
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 100
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,355
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 176,879
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,346
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 169,533
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 38,617
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 34,899
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,718
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,824,857
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 611,972
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 128,082
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 128,082
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,400,254
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 24,797
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 24,797
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,420,170
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,420,170
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 479,009
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,204,827
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,005,617
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,000,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,617
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 18,109
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 18,109
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,043,425
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,214,460
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,678,095
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 536,365
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 7,145
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 49,935
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 25,984
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 731,174
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,727
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 137,676
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,424
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 104,252
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 8,058
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4,349
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,709
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,242,781
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,330,960
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,308,086
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 598,237
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 336,458
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88,179
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,778,408
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10,237,383
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 164,125
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -14,842
D. Služby (účtová skupina 51) 867,815
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 942,223
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 700,417
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 216,638
4. Sociálne náklady (527, 528) 25,168
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,328
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 89,896
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 89,896
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 281,138
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 67,262
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 135,080
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 552,552
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,651,842
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 77
XII. Kurzové zisky (663) 77
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,777
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,900
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 7,145
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 755
O. Kurzové straty (563) 1,810
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,067
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,700
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 539,852
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 60,843
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 44,646
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 16,197
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 479,009
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.10.2016